Lediga jobb Centio Consulting Group AB i Göteborg

Se alla lediga jobb från Centio Consulting Group AB i Göteborg. Genom att välja ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Göteborg som finns inom det yrket.

Projektledare järnväg

Vi söker projektledare järnväg till Trafikverket iGöteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. UppdragetResursen ska arbeta i flera projekt på projektenhet 2 Järnväg, i region väst, verksamhetsområde Investering. Resursen kommer att arbeta som resursfö... Visa mer
Vi söker projektledare järnväg till Trafikverket iGöteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
UppdragetResursen ska arbeta i flera projekt på projektenhet 2 Järnväg, i region väst, verksamhetsområde Investering. Resursen kommer att arbeta som resursförstärkning åt projektenhet 2 Järnväg. Centralt för resursen kommer vara produktionsfrågor och projektens genomförbarhetfrån järnvägsplan till produktion. Att under tidiga skeden kunna identifiera och minimera produktionskonsekvenser utifrån underlag och handlingar samt vetskapen om hur olika teknikgrenar påverkar varandra, och under produktion kunna förstå och förebygga produktionstekniska svårigheterUppdraget består av följande: - Konsultuppdrag gällande Projektledare Järnväg till projektenhet 2 Järnväg inom Investering region väst- I uppdraget ingår även att vid behov bistå andra enheter inom verksamhetsområde Investering, region väst,I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt TrafikverketArbetsuppgifterI uppdraget ingår bland annat:- Genomföra utredningar, TKI–säkring, järnvägsplaner, projektering, produktion försåväl kommande projekt och beställda projekt i projektportföljen.- Genomföra riskanalysarbete för att identifiera och hantera risker och kritiska frågor samt arbeta och delta i projektets riskhantering i Exonaut- Lägga prognoser avseende projektets ekonomi i PLS/C7 - Framtagande samt granskning av förfrågningsunderlag för konsulttjänster och entreprenader - Kontrollera entreprenörens personal med avseende på kompetens och behörighet- Leda projekterings- och byggmöten- Vara projektets motpart till ansvarig förvaltare och beställare- Tillse och säkerställa att entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar- Utarbeta och delta i framtagande av tillstånd och anmälningar- Medverka och/eller ansvara vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare - Hantera avvikelser och underrättelser från leverantörer - Delta/leda projektets och entreprenadens kvalitets- och miljöarbete- Tillse att entreprenörens egenkontroll genomförs för att säkra efterlevnad av lagar och andra krav, interna kravdokument, anläggningskrav - Samordna med andra teknikgrenar och angränsande entreprenader - Medverka och ansvara för erforderliga syner och besiktningar - Delta vid framtagande av slutdokumentation samt överlämnande och mottagande av ny/om byggd väg- eller järnvägsanläggning - Kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts - Följa upp kontroller i järnvägsplan-, projekterings- och produktionsfasen- Ansvara för samordningen av byggplatsuppföljning
Krav (OBS, obligatoriska)Högskoleutbildning 180 hp med teknisk inriktning eller har annan utbildning kombinerat med erfarenhet som sammantaget bedöms som likvärdig.- Konsulten ska ha minst 8 års erfarenhet som projektledare eller delprojektledarevarav 5 år i järnvägsprojekt. - Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet från att ha arbetat inom järnvägsprojekt i projekterings- och produktionsskede som projektledare eller delprojektledare.- Konsulten ska ha genomfört nedanstående uppdrag, under de senaste sex åren, där denne arbetat som projektledare eller delprojektledare. Minst ett av dessa uppdrag ska ha genomförts i rollen som Trafikverkets beställarrepresentant. • ansvarat för framtagande av järnvägsplan innehållandes Förbigångsspår i minst ett (1) projekt. • ansvarat för framtagning av bygghandlingar för minst tre (3) projekt.- Konsulten ska vara väl förtrogen och ha goda kunskaper inom Trafikverkets processer och IT-system såsom GÅ-processen, riskhantering i Exonaut, ekonomiska prognoser i PLS/C7 och dokumenthantering i Projektportalen (PP). - Konsulten ska vara väl förtrogen med entreprenadjuridik, AMA, AB04, ABT 06 och ABK 09.- Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.- Förhandlingsvana som projektledare eller delprojektledare, meriterande om personen genomfört kurs i Förhandlingsteknik eller motsvarande.- Konsulten skall ha genomgått projektledarutbildning med godkänt resultat.- Konsulten ska inneha körkort som minst omfattar behörighet ”B”


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Samordnande Projektledare

Vi söker en Samordnande projektledare tillTrafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Trafikverket söker enSamordnande Projektledare för förberedelseprojekt Västlänken i Göteborg.Konsultuppdraget gäller övergripande projektled... Visa mer
Vi söker en Samordnande projektledare tillTrafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Trafikverket söker enSamordnande Projektledare för förberedelseprojekt Västlänken i Göteborg.Konsultuppdraget gäller övergripande projektledning, föreberedelseprojektet men stöd inomprojektets delprojekt kan förekomma. Samordnande Projektledare startar uppdraget under september 2024 med succesiv upptrappning under hösten -24, dock vid ingång januari 2025 fullt ut enligt beskriven omfattning.I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.Förberedelsearbete gällande Varbergstunneln kan även komma att ingå i uppdraget.
Förberedelse projektet har pågått under ca två år och är etablerat. Projektet är bemannat medegen personal och konsulter men fler resurser kommer tillföras succesivt.Samordnande Projektledaren kommer att ha en ledande och i vissa fall stödjande roll. Syftet äratt agera som samordnande projektledning övergripande och för samordning mellan de olikadelprojekten. Anläggningsinformation, BEST, Installation/Tekniska system, Byggnadsverk,Stationsförvaltning och stödfunktioner. Rollen som Samordnande Projektledare innefattar enhög grad av flexibilitet och socialt samspel.Uppdraget som Samordnande Projektledare är att se som en erfaren (senior) roll. Rollen förutsätter en förmåga i att leda andra. Till stöd finns upphandlad senior processledare som agerarsom direkt stöd till projektets samordnande projektledare och delprojektledare.I uppdraget ingår att ta fram förslag på ytterligare bemanning av förberedelseprojektet och attbistå vid framtagandet av upphandlingsunderlag för dessa resurserna.
I huvudsak ska de operativa aktiviteterna utföras inom respektive delprojekt men det liggerinom den Samordnande Projektledarens ansvar att säkerställa att alla delar som kommer att tas över av Underhåll (UH) vid Västlänkens överlämnande är fördelade på ett delprojekt. Detär därför fördelaktigt men inte nödvändigt att den Samordnande Projektledaren har en bredteknisk kompetens som täcker flera teknikområden.Samordnande Projektledare och processledaren assisterar och stödjer de olika delprojektet därdet är aktuellt och behov föreligger, detta inom respektive delprojekts ansvarsområden och leveranser.

Arbetsuppgifter- Upprätta projektets övergripande aktivitets- och tidplan samt säkerställa att allt projektrelaterat arbete inom delprojektenutförs i enlighet med dessa planer.- Upprätta nedbruten budget inom delprojekten och övervaka att allt projektrelaterat arbete sker inom projektets budget.- Samordna med övriga delprojektledare.- Vid behov leda övriga delprojektledare.- Stödja i processen kring delprojektens aktiviteter och leveranser där det är aktuellt- Med stöd av respektive delprojekts organisationer säkerställa att anläggningsutformning och krav är uppfyllda eller avsteg dokumenterade vid mottagning av anläggning. - Vidmakthålla och vid behov utveckla projektets nödvändiga samarbetsforum med Program Västlänken samt övriga.- Kontinuerligt rapportera till projektets sponsor- Följa upp delprojekten i enlighet med fastställd kvalitetsstandard.- Ansvara för upprättande av kontrollplan inom förberedelseprojektet och för underliggande delprojekt.- Bevaka att erforderliga myndighets tillstånd, externa avtal, bygglov etc. finns.- Att överlämning/mottagning och kuskapsöverföring till etablerad förvaltningsorganisation säkerställs. - Sammanställa och kontinuerligt genomföra riskhantering inom förberedelseprojektet samt med underliggande riskhantering för respektive delprojekt.

Krav (OBS, obligatoriska)
Dokumenterad kunskap och flerårig (minst 5 år) arbetslivserfarenhet av att i rollen som projektedare, programledare eller likvärdigt ha samordnat och ansvarat för styrning av multidiciplina infrastrukturprojekt, program eller likvärdigt. Referensuppdrag ska innehålla minst 3 st delprojekt eller projekt. Det samlade värdet för projektet/programmet ska överstiga 200 MSEK2. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att utveckla och arbeta med metoder för styrning och uppföljning av större multidiciplina infrastrukturprojekt, program eller likvärdigtArbetslivserfarenheten ska inte vara äldre än 10 år. 3. Mycket god kunskap om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK. Ha mycket god kunskap för inköpsprocesserna LUF och LOU.4. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med statliga eller kommunala organisationer5. Behärska svenska i tal och skrift. 6. Ha goda kunskaper i Microsoft Office. 7. Inneha B-körkort.


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Samordnande Projektledare

Vi söker en Samordnande projektledare tillTrafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Trafikverket söker enSamordnande Projektledare för förberedelseprojekt Västlänken i Göteborg.Konsultuppdraget gäller övergripande projektled... Visa mer
Vi söker en Samordnande projektledare tillTrafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Trafikverket söker enSamordnande Projektledare för förberedelseprojekt Västlänken i Göteborg.Konsultuppdraget gäller övergripande projektledning, föreberedelseprojektet men stöd inomprojektets delprojekt kan förekomma. Samordnande Projektledare startar uppdraget under september 2024 med succesiv upptrappning under hösten -24, dock vid ingång januari 2025 fullt ut enligt beskriven omfattning.I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.Förberedelsearbete gällande Varbergstunneln kan även komma att ingå i uppdraget.
Förberedelse projektet har pågått under ca två år och är etablerat. Projektet är bemannat medegen personal och konsulter men fler resurser kommer tillföras succesivt.Samordnande Projektledaren kommer att ha en ledande och i vissa fall stödjande roll. Syftet äratt agera som samordnande projektledning övergripande och för samordning mellan de olikadelprojekten. Anläggningsinformation, BEST, Installation/Tekniska system, Byggnadsverk,Stationsförvaltning och stödfunktioner. Rollen som Samordnande Projektledare innefattar enhög grad av flexibilitet och socialt samspel.Uppdraget som Samordnande Projektledare är att se som en erfaren (senior) roll. Rollen förutsätter en förmåga i att leda andra. Till stöd finns upphandlad senior processledare som agerarsom direkt stöd till projektets samordnande projektledare och delprojektledare.I uppdraget ingår att ta fram förslag på ytterligare bemanning av förberedelseprojektet och attbistå vid framtagandet av upphandlingsunderlag för dessa resurserna.
I huvudsak ska de operativa aktiviteterna utföras inom respektive delprojekt men det liggerinom den Samordnande Projektledarens ansvar att säkerställa att alla delar som kommer att tas över av Underhåll (UH) vid Västlänkens överlämnande är fördelade på ett delprojekt. Detär därför fördelaktigt men inte nödvändigt att den Samordnande Projektledaren har en bredteknisk kompetens som täcker flera teknikområden.Samordnande Projektledare och processledaren assisterar och stödjer de olika delprojektet därdet är aktuellt och behov föreligger, detta inom respektive delprojekts ansvarsområden och leveranser.

Arbetsuppgifter- Upprätta projektets övergripande aktivitets- och tidplan samt säkerställa att allt projektrelaterat arbete inom delprojektenutförs i enlighet med dessa planer.- Upprätta nedbruten budget inom delprojekten och övervaka att allt projektrelaterat arbete sker inom projektets budget.- Samordna med övriga delprojektledare.- Vid behov leda övriga delprojektledare.- Stödja i processen kring delprojektens aktiviteter och leveranser där det är aktuellt- Med stöd av respektive delprojekts organisationer säkerställa att anläggningsutformning och krav är uppfyllda eller avsteg dokumenterade vid mottagning av anläggning. - Vidmakthålla och vid behov utveckla projektets nödvändiga samarbetsforum med Program Västlänken samt övriga.- Kontinuerligt rapportera till projektets sponsor- Följa upp delprojekten i enlighet med fastställd kvalitetsstandard.- Ansvara för upprättande av kontrollplan inom förberedelseprojektet och för underliggande delprojekt.- Bevaka att erforderliga myndighets tillstånd, externa avtal, bygglov etc. finns.- Att överlämning/mottagning och kuskapsöverföring till etablerad förvaltningsorganisation säkerställs. - Sammanställa och kontinuerligt genomföra riskhantering inom förberedelseprojektet samt med underliggande riskhantering för respektive delprojekt.

Krav (OBS, obligatoriska)
Dokumenterad kunskap och flerårig (minst 5 år) arbetslivserfarenhet av att i rollen som projektedare, programledare eller likvärdigt ha samordnat och ansvarat för styrning av multidiciplina infrastrukturprojekt, program eller likvärdigt2. Minst 5 års arbetslivserfarenhet av att utveckla och arbeta med metoder för styrning och uppföljning av större multidiciplina infrastrukturprojekt, program eller likvärdigtArbetslivserfarenheten ska inte vara äldre än 10 år. 3. Mycket god kunskap om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK. Ha mycket god kunskap för inköpsprocesserna LUF och LOU.4. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med statliga eller kommunala organisationer5. Behärska svenska i tal och skrift. 6. Ha goda kunskaper i Microsoft Office. 7. Inneha B-körkort.


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Senior entreprenadssakunnig

Vi söker en Senior entreprenadsakkunnig inriktning tidplaneringtill Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Trollhätte kanal utgör farleden mellan Västerhavet och Vänern. Höjdskillnaden mellan Västerhavet och Trollhätte kanal är 44 meter vilken ... Visa mer
Vi söker en Senior entreprenadsakkunnig inriktning tidplaneringtill Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Trollhätte kanal utgör farleden mellan Västerhavet och Vänern. Höjdskillnaden mellan Västerhavet och Trollhätte kanal är 44 meter vilken tas upp i slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Dagens slussleder på de tre orterna är från tidigt 1900-tal och har nått slutet av sin livslängd.Trafikverket ska ersätta befintliga slussar med nya på de tre orterna, i nya lägen. Arbetet utförsi samarbete med Sjöfartsverket.

Uppdraget består av följande:- Resurskonsult som senior entreprenadsakkunnig med inriktning mot tidplanering och kalkylarbete i projekt Slussar Trollhätte kanal. I uppdraget ingår även att vid behov bistå avdelning Väg och Vatten inom verksamhetsområde Stora Projekt inom ramen för den beläggningsgrad som anges i UK § 1.I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbets-uppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Arbetsuppgifter- Ha ett övergripande ansvar för kalkyler och tidplanering samt stötta projektets kalkylator och tidplanerare- Stötta projektets kalkylator och tidplanerare i framtagandet av prognoser, indexutveckling och uppföljning- Medverka i framtagande av material till successivanalys samt deltagande vid själva analysen
Krav (OBS, obligatoriska)
a) Examen från 4 årig teknisk gymnasieutbildning, teknisk högskoleexamen eller kombination av utbildning och arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdigb) Minst 10 års erfarenhet av anläggningsentreprenader som entreprenör i arbetsledande ställningc) Minst 10 års erfarenhet av anbudskalkylering och planering på entreprenadföretag.d) Minst 7 års beställarerfarenhet som ansvarig för kalkyl och planeringssamordning för ett komplext projekt med storlek minst 1000 mnkre) Goda kunskaper i AMA Anläggning och entreprenadjuridik (AB/ABT)
Meriterande
För beställaren är det ettmervärde att resurskonsulten har god kompetens vad gäller planering och utförande av stora anläggningsentreprenader och tillhörande logistik och masshanteringsfrågor.För beställaren är det ettmervärde att resurskonsulten har en god förmåga vad gäller tidsplanering av storaoch komplexa anläggningsentreprenader i marin miljö.För beställaren är det ettmervärde att resurskonsulten har stor kompetens vad gäller kostnadskalkyler istora och komplexa anläggningsentreprenader, både kalkylering enligt successivprincipen och traditionella kostnadsberäkningar

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektledare Allmän Väg

Vi söker en projektledare allmän vägtill Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Älvsborgsbron är nu drygt 50 år gammal och en mängd underhållsåtgärder har gjorts och är planerade för att bibehålla brons planerade livsläng... Visa mer
Vi söker en projektledare allmän vägtill Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Älvsborgsbron är nu drygt 50 år gammal och en mängd underhållsåtgärder har gjorts och är planerade för att bibehålla brons planerade livslängd. Underhållsåtgärderna är så pass omfattande och komplexaatt de handlas upp som separata kontrakt skilda ifrån den ordinarie broförvaltningen.Återstående åtgärder är mycket komplexa och kräver omfattande erfarenhet och samordning för attkunna genomföras inom de tids- och budgetramar som finns.
Projektledningen inom ramen för detta kontrakt rör åtgärder som omfattar projektering, upphandling och utförande av entreprenader omfattande bland annat;• Ommålning• Betonglagningar• Utbyte av lager• Utbyte av övergångskonstruktioner (fingerfogar m.m.) • Kompletteringar med nya konstruktioner (mittlås och andra system)• Garantiåtgärder från tidigare åtgärder
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.B-körkort. Krav på minst 5 års arbetserfarenhet (som projektledare eller i arbetsledande funktion) från projekt med >400 MSEK i total omsättningKrav på minst 5 års arbetserfarenhet (som projektledare eller i arbetsledande funktion) frånprojekt med flera entreprenader eller infrastrukturer eller byggherrar där samordningsfunktionen varit en varit en väsentlig del av uppdragetKrav på arbetserfarenhet (som projektledare eller i arbetsledande funktion) Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av projekt inom entreprenader på häng- eller snedkabelbro omfattande underhållsarbeten på brons konstruktioner eller nybyggnation av sådan bro.Krav på arbetserfarenhet (som projektledare eller i arbetsledande funktion) Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av projekt inom trafikintensiv miljö i storstadsområde med ÅDT över 20000 fordon.Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV, minst enligt kraven i steg 3.0Dokumenterad erfarenhet i överlämnande av projekt till Trafikverkets förvaltningsdatabaser, GUS/Maximo, Chaos och BaTMan, eller likvärdigt.
Meriterande
För beställaren är det ett mervärde att resursen tidigare har arbetat med underhållsarbeten på Älvsborgsbron i en arbetsledande position.

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare berg

Ansök    Jun 10    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi sökerbyggledare berg för projekt västlänkentill Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som Byggledare berg inom projekt Västlänken ansvarar du, inom tilldelat område, för att skapa förutsättningar för en effektiv och s... Visa mer
Vi sökerbyggledare berg för projekt västlänkentill Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Byggledare berg inom projekt Västlänken ansvarar du, inom tilldelat område, för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenören uppnå optimala lösningar i bygg- och förvaltningsskedet samt bevaka att beställarens krav innehålls. Byggledaren rapporterar till samordnande byggledare berg och följer upp entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll samt mot gällande krav och regelverk. I rollen ingår att styra mot bra lösningar i samverkan med entreprenören samt att följa uppoch säkerställa att gällande tekniska krav och regelverk avseende bl.a.arbetsmiljö och säkerhetsskyddshantering efterföljs. I byggledarrollen ingår även att sammanställa bergarbetenasframdrift och för beställarens räkning fatta beslut i produktionstekniska frågor. Byggledaren kommer att vara medlem i den samverkansorganisation som upprättades viduppstarten av entreprenaden tillsammans med den upphandlad entreprenör. Uppdraget i projektet är företrädesvis för delprojekt Korsvägen. Delprojektet utförs som en totalentreprenad med hög nivå av samverkan. Bergarbeten ersätts enligt prissatt mängdförteckning. I uppdraget ingår även att vid behov bistå andra delprojekt i projekt Västlänken/projekt Olskroken.I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.Arbetsuppgifter- Skapa förutsättningar och bevakar att produktionen genomförs säkert och effektivt med avseende på tid, kostnad och innehåll. - Medverka vid utvärdering av arbetsberedningar - Deltaga i arbetsmiljöarbetet och skyddsronder - Delansvar för produktionen inom tilldelat område. - Delta i arbetet med produktionsplanering för beställarens räkning. - Bevaka ÄTA-hantering och följa upp kostnader. - Kontrollera och följa upp krav på miljö inom tilldelat ansvarsområde. - Bevaka att myndighetstillstånd finns. - Bistå vid upprättande av slutdokumentation.- Samverka i syfte att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet.
Krav (OBS, obligatoriska)
1. Ska ha minst 10 års produktionserfarenhet av berg- eller tunnelarbeten. 2. Ska ha minst 5 år i ledande befattning så som produktionsledare, arbetsledare, platschef, byggledare eller befattning som beställaren bedömer som motsvarande. 3. Ska ha erfarenhet av att ha arbetat med minst två stora berg- eller tunnelprojekt i central stadsmiljö där entreprenaderna har en kontraktssumma på minst 300 miljoner kronor/entreprenad. 4. Ska ha god kännedom om entreprenadjuridik såsom AB och ABT 5. Ska ha god kännedom om AMA och MER 6. Ska behärska svenska och engelska i tal och skrift 7. Ska inneha körkort B
Meriterande
Mervärde att konsulten tarinitiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Mervärde att konsultenarbetar bra med andra människor. Relaterar tilldem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikterpå ett konstruktivt sätt.

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektplanerare

Vi söker en produktionsplanerare till projekt västlänken för Trafikverket iGöteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Program Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska bygga järnvägstunneln och s... Visa mer
Vi söker en produktionsplanerare till projekt västlänken för Trafikverket iGöteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Program Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska bygga järnvägstunneln och stationerna. Dessutom ingår projekt Olskroken, Lärje ochPilekrogen. Västlänkens tunnel började byggas 2018 och blir en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnelunder centrala Göteborg. Den nya dubbelspåriga järnvägen blir cirka åtta kilometer lång, varavdrygt sex kilometer kommer att gå i tunnel. Västlänken innefattar även tre nya stationer undermark vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.Västlänken kommer att knyta ihop järnvägsspår norr och söder om Göteborg för att möjliggöra genomgående pendel- och regiontågtrafik.
Trafikverket söker en resurskonsult som projektplanerare till program Västlänken och främst projektHaga. Ditt uppdrag i projektet är företrädesvis att biträda projektledaren i alla förekommandeprojektplaneringsuppgifter så att de genomförs och dokumenteras. Arbete i andra projekt i inom program Västlänken kan dock också förekomma.ArbetsuppgifterFöljande är exempel på uppgifter som ingår i rollen Projektplanerare:• Ansvara för projektets övergripande projektplanering • Samordna och styra tidplaneringen för projektet såväl inom projektet mellan projektering och entreprenader som samordning med övriga projekt inom Västlänken såsom BEST, provning och driftsättning, överlämnande och avslut• Säkerställa att projektet har hög kvalitet på innehållet i tidplanerna samt medverka i uppföljningen av projektörers och entreprenörers tidplaner• Sammanställa, analysera och rapportera avvikelser på produktionens tidplaner till projektledningen• Identifiera risker och möjligheter inom planering• Tidplanera i verktyget Primavera• Samordna planering och uppföljning utifrån WBS struktur och med fokus på Earned value • Medverka i framtagandet av förfrågningsunderlag genom att ställa krav på tidsplanering och uppföljning av entreprenör. Avser även att utveckla arbetssätt för planering inom projektets olika entreprenader• Säkerställa att projektets tidplaner följer program Västlänkens arbetssätt• Samverka med Västlänkens projektplanerare

Krav (OBS, obligatoriska)
• Universitets- eller högskoleexamen minst 180hp (120p) inom samhällsbyggnad, teknik eller annat för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig• Minst 5 års erfarenhet av att självständigt driva planering av produktionen i stora och komplexa anläggningsprojekt inom infrastruktur• Minst 5 års erfarenhet från tidsplanering och samordning av aktiviteter för projektering och produktion i större projekt >500 miljoner kr.• Minst 2 års erfarenhet av tidsplaneringsverktyget Primavera• God kunskap i svenska i tal och skrift.• Minst två års erfarenhet av planering och uppföljning med fokus på EVM (Earnedvalue management)
Meriterande
Mervärde att konsulten i sin roll kan arbeta självständigt, samt har samarbetsförmåga och är problemlösningsorienteradMervärde att konsulten har erfarenhet av järnvägsprojekt i komplexa miljöer ibyggskedet

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Produktionsplanerare

Vi söker en produktionsplanerare till projekt västlänken för Trafikverket iGöteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Program Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska bygga järnvägstunneln och s... Visa mer
Vi söker en produktionsplanerare till projekt västlänken för Trafikverket iGöteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Program Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska bygga järnvägstunneln och stationerna. Dessutom ingår projekt Olskroken, Lärje ochPilekrogen. Västlänkens tunnel började byggas 2018 och blir en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnelunder centrala Göteborg. Den nya dubbelspåriga järnvägen blir cirka åtta kilometer lång, varavdrygt sex kilometer kommer att gå i tunnel. Västlänken innefattar även tre nya stationer undermark vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.Västlänken kommer att knyta ihop järnvägsspår norr och söder om Göteborg för att möjliggöra genomgående pendel- och regiontågtrafik.
Trafikverket söker en resurskonsult som projektplanerare till program Västlänken och främst projektHaga. Ditt uppdrag i projektet är företrädesvis att biträda projektledaren i alla förekommandeprojektplaneringsuppgifter så att de genomförs och dokumenteras. Arbete i andra projekt i inom program Västlänken kan dock också förekomma.ArbetsuppgifterFöljande är exempel på uppgifter som ingår i rollen Projektplanerare:• Ansvara för projektets övergripande projektplanering • Samordna och styra tidplaneringen för projektet såväl inom projektet mellan projektering och entreprenader som samordning med övriga projekt inom Västlänken såsom BEST, provning och driftsättning, överlämnande och avslut• Säkerställa att projektet har hög kvalitet på innehållet i tidplanerna samt medverka i uppföljningen av projektörers och entreprenörers tidplaner• Sammanställa, analysera och rapportera avvikelser på produktionens tidplaner till projektledningen• Identifiera risker och möjligheter inom planering• Tidplanera i verktyget Primavera• Samordna planering och uppföljning utifrån WBS struktur och med fokus på Earned value • Medverka i framtagandet av förfrågningsunderlag genom att ställa krav på tidsplanering och uppföljning av entreprenör. Avser även att utveckla arbetssätt för planering inom projektets olika entreprenader• Säkerställa att projektets tidplaner följer program Västlänkens arbetssätt• Samverka med Västlänkens projektplanerare

Krav (OBS, obligatoriska)
• Universitets- eller högskoleexamen minst 180hp (120p) inom samhällsbyggnad, teknik eller annat för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig• Minst 5 års erfarenhet av att självständigt driva planering av produktionen i stora och komplexa anläggningsprojekt inom infrastruktur• Minst 5 års erfarenhet från tidsplanering och samordning av aktiviteter för projektering och produktion i större projekt >500 miljoner kr.• Minst 2 års erfarenhet av tidsplaneringsverktyget Primavera• God kunskap i svenska i tal och skrift.• Minst två års erfarenhet av planering och uppföljning med fokus på EVM (Earnedvalue management)
Meriterande
Mervärde att konsulten i sin roll kan arbeta självständigt, samt har samarbetsförmåga och är problemlösningsorienteradMervärde att konsulten har erfarenhet av järnvägsprojekt i komplexa miljöer ibyggskedet

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Senior entreprenadsakkunnig genomförande

Vi söker en senior entreprenadsakkunnig inriktning genomförandetill Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Trollhätte kanal utgör farleden mellan Västerhavet och Vänern. Höjdskillnaden mellan Västerhavet och Trollhätte kanal är 44 meter vilken ... Visa mer
Vi söker en senior entreprenadsakkunnig inriktning genomförandetill Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Trollhätte kanal utgör farleden mellan Västerhavet och Vänern. Höjdskillnaden mellan Västerhavet och Trollhätte kanal är 44 meter vilken tas upp i slussar i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Dagens slussleder på de tre orterna är från tidigt 1900-tal och har nått slutet av sin livslängd.Trafikverket ska ersätta befintliga slussar med nya på de tre orterna, i nya lägen. Arbetet utförsi samarbete med Sjöfartsverket.
Uppdraget består av följande:-Resurskonsult som senior entreprenadsakkunnig med inriktning mot genomförande, underrättelser och samarbetsfrågor i projekt Slussar Trollhätte kanal. I uppdraget ingår även att vid behov bistå avdelning Väg och Vatten inom verksamhetsområde Stora Projekt inom ramen för den beläggningsgrad som anges i UK § 1.I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbets-uppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna innebär att stödja projektet:- med praktisk erfarenhet av genomförandefrågor vad gäller markarbeten, masshantering, grundläggningsarbeten och betongarbeten- med praktisk erfarenhet av genomförande av stora anläggningsprojekt- i organisationsfrågor- i framtagande av upphandlingsstrategier- i upprättande av förfrågningsunderlag för entreprenader- i UR/ÄTA-hantering samt entreprenadjuridiska frågor- i upprättande av förfrågningsunderlag för entreprenader- i samarbetsfrågor med leverantörer (samverkansarbete).
Krav (OBS, obligatoriska)
a) Examen från 4 årig teknisk gymnasieutbildning, teknisk högskoleexamen eller kombination av utbildning och arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdigb) Minst 10 års erfarenhet som entreprenör, med ansvar för kontraktshantering för anläggningsentreprenader, i roll som produktionschef, projektchef, arbetschef eller högre befattning. I denna roll minst ett projekt med kontraktsvärde över 1000 mnkr.c) Minst 10 års erfarenhet av anbudskalkylering och planering på entreprenadföretagd) Erfarenhet av samarbets-/samverkansarbete i anläggningsentreprenad med kontraktsvärde över 1000 mnkr. Erfarenheten ska avse projekt där offererad resurskonsult haft rollen som ombud, eller roll direkt underställd ombud, i entreprenadkontraktet (beställare eller entreprenör).e) Goda kunskaper i AMA Anläggning och entreprenadjuridik (AB/ABT)
Meriterande
För beställaren är det ettmervärde att resurskonsulten har god kompetens som entreprenör vad gäller attleda och driva anbudsarbete för stora anläggninsentreprenader (>1000 mnkr).För beställaren är det ettmervärde att resurskonsulten har en god förmåga vad gäller tvistelösning i storaanläggningsentreprenader.För beställaren är det ettmervärde att resurskonsulten har stor kompetens vad gäller att förbättra och utvecklas samarbetet/samverkansarbetet i stora anläggningsentreprenader.

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Specialist inomhusakustik

Vi söker en specialist inomhusakustik och utrymningslarm till Trafikverket iGöteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget och arbetsområde Trafikverket söker enSpecialist inomhusakustik och talat utrymningslarm för projekt Västlänken med stationeringsort i Göteborg.... Visa mer
Vi söker en specialist inomhusakustik och utrymningslarm till Trafikverket iGöteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och arbetsområde
Trafikverket söker enSpecialist inomhusakustik och talat utrymningslarm för projekt Västlänken med stationeringsort i Göteborg.
Projekt Västlänken och Olskroken planskildhet behöver stöd med erfarenheter avseende inomhusakustik, främst i de underjordiska stationerna, samt Talat Utrymningslarm. Uppdraget gäller beställarresurs till Verksamhetsområde Stora Projekt – Västlänken och Olskroken planskildhet. Visst samarbete och erfarenhetsutbyte kan komma att ske med andra Trafikverksprojekt.
Konsulten skall företräda Beställaren i mottagningskontroll av handlingar, samt genomföra relevanta revideringar av tekniska beskrivningar inom teknikområdet. Vidare skall konsulten utgöra Beställarens representant i dialog med entreprenörens specialister
Krav (OBS, obligatoriska)
a) Certifierad Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande - TUL - enligt SBF 2017:1. b) Minst sju (7) års erfarenhet av TUL och ljuddistributionsanläggningar. c) Dokumenterad erfarenhet av TUL i stationsmiljö med rum med lång efterklangstid. d) Dokumenterad erfarenhet av detaljprojektering av komplexa ljuddistributionsanläggningar. Med komplex avses minst 5 larmdonsområden och 5 utropszoner, med olika utgående samtidiga meddelanden. e) Dokumenterad erfarenhet av rumsakustiska simuleringar i 3D-miljö. f) Dokumenterad erfarenhet av elektroakustiska simuleringar i 3D-miljö.g) Konsulten behärskar svenska i tal och skrift.


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare

Ansök    Maj 31    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker Byggledaretill uppdrag i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdragsgivaren förser hela regionen med lokaler, både i form av egna fastigheter och inhyrda lokaler. Bland annat förvaltas gymnasium, depåer, högskolor, tvätterier och sjukhus. Nu efte... Visa mer
Vi söker Byggledaretill uppdrag i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdragsgivaren förser hela regionen med lokaler, både i form av egna fastigheter och inhyrda lokaler. Bland annat förvaltas gymnasium, depåer, högskolor, tvätterier och sjukhus. Nu efterfrågas resurser avseende byggledning.
Krav (OBS, obligatoriska)
Byggledaren ska ha minst 5 (fem) års arbetslivserfarenhet som byggledare i husbyggnadsprojekt eller 2 (två) år som byggledare och med minst 5 (fem) års arbetslivserfarenhet som produktions- eller platschef i husbyggnadsprojekt.Byggledaren ska vara väl insatt i både ett byggprojekts olika roller och dess skeden, ska ha dokumenterad kunskap och erfarenhet av på området gällande standardavtal AB04/ABT06


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Bygg & anläggning

Vi söker Byggledare till uppdrag i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdragsgivaren förser hela regionen med lokaler, både i form av egna fastigheter och inhyrda lokaler. Bland annat förvaltas gymnasium, depåer, högskolor, tvätterier och sjukhus. Nu eft... Visa mer
Vi söker Byggledare till uppdrag i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdragsgivaren förser hela regionen med lokaler, både i form av egna fastigheter och inhyrda lokaler. Bland annat förvaltas gymnasium, depåer, högskolor, tvätterier och sjukhus. Nu efterfrågas resurser avseende projektledning.
Krav
Projektledare ska ha minst fem (5) års arbetslivserfarenhet som projektledare inom byggbranschen genom att ha ansvarat för projektledning i projekteringsskedet och genomförandeskedet. Projektledaren ska vara utbildad BAS-P.Projektledaren ska ha dokumenterad kunskap och erfarenhet av på området gällande standardavtal AB04/ABT06/ABK09, kursintyg ska vid anmodan inskickas. Projektledare ska ha kunskap och erfarenhet av att arbeta i projektportal.


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare VA & Vent

Ansök    Maj 20    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en byggledare VA & Ventilation till Trafikverket iGöteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Västlänken är en 8 kilometer lång järnväg för pendel- och regiontåg. Drygt 6 kilometer går itunnel under centrala Göteborg. Det blir tre n... Visa mer
Vi söker en byggledare VA & Ventilation till Trafikverket iGöteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Västlänken är en 8 kilometer lång järnväg för pendel- och regiontåg. Drygt 6 kilometer går itunnel under centrala Göteborg. Det blir tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Hagaoch Göteborgs central.Enligt nuvarande tidplan kommer stationen vid centralen öppnas som en säckstation i december 2026 och västlänken i sin helhet i spannet 2029-2032, med troligt utfall ca 2030
Som en del av förberedelsearbetet inför öppnandet av Västlänken behöver Trafikverket stärkasin organisation inom drift- och underhåll av de systemen och installationerna i stationsmiljöer och tunnelanläggningar.Uppdraget går ut på att stärka Beställarens kompetens och resurs för tekniska systemen ochinstallationer inom VA-Vent.Initialt kommer uppdraget fokusera på mottagande av anläggningen där arbetsuppgifter går utpå att:- Förstå anläggningens upbyggnad och omfattning- Vara Underhålls representant gentemot projekt Västlänken i sakfrågor inom aktuellt teknikområde- Vara med och granska dokumentation ur ett underhållsperspektiv- Vara med och utforma och ställa tekniska krav i förfrågningsunderlag till de nya Drift och Underhållsupphandlingar som skapas inför drift och förvaltning av anläggningen.I ett senare skede när program Västlänken lämnar över delprojekt centralen till Underhåll kommer uppdraget att övergå till en Byggledande roll där konsulten kommer hjälpa Beställaren att driva kontrakt gentemot entreprenör samt följa upp kontrakt. Byggledaren kommer även stödja ansvarig projektledare på underhåll med generella förvaltningsfrågor som att attutveckla processer och följa upp anläggningens statusArbetsuppgifterInitialt• Lära sig anläggningen genom dokumentation, systembeskrivningar, platsbesök, möten, mm.• Stödja och bevaka att UHs perspektiv omhändertas i sammarbete med Program Västlänken• Vara med och skapa förfrågningsunderlag för kommande entreprenadkontrakt• Agera Underhålls representant vid tester av aktuellt teknikområde i Program Västlänken
Efter mottagande av Västlänken• Se till att projektet följer Trafikverkets interna process för hantering av projekt (GÅ-processen) • Följer upp entreprenörens operativa arbeta samt att entreprenaden följer kontrakt• Bereder och leder byggmöten • Löpande dialog med entreprenör – övergripande planering, prioritering vid behov• Bereder beställning förändring av kontraktURB/ÄTA• För dialog med entreprenör i operativt arbete med förändring av anläggningsmassa• Statusrapporter till projektledare
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 3 års (minst 1500 timmar) erfarenhet av byggledning eller projektledning inom VA eller Vent inom komplexa infrastrukturanläggningar/fastighetsinstallationer Arbetslivserfarenheten ska omfatta anläggning inkluderande lokala styrsystem och får ej vara äldre än 8 år
Gymnasieutbildning el minst 3 år alternativt annan utbildning kompletterad med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Utdning i Elsäkerhet vid arbete - skötsel av elanläggningar SSEN 5Genomfört utbildning i BAS-P / BAS-U
Meriterande
Attresurskonsulten har kunskap inom både teknikområde ventilation samt teknikområde VA.Att resurskonsulten har kunskap ientreprenadjuridik. Konsulten ska hautbildning inom minst en av följande: AB, ABT eller ABFF samt erfarenhet av entreprenadjuridik om minst 1000 timmar.Att resurskonsulten har erfarenhet avbyggledning eller projektledning under minst 3 år (minst 1500 timmar)av operativt arbete inom drift och underhåll samt hantering av digitalaärendehanteringssystem och förvaltningssystem. Beställaren använder exempelvis GUS/Maximo. Att resurskonsulten har vana att arbeta i järnvägsanläggning där resurskonsulten har utbildning som SOSledare.

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Produktionsledare Mark & Betong

Vi söker en produktionsledare inriktning mark och betong till Trafikverket iGöteborg, specifikt till delprojekt Vasastan tillVästlänken. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Arbetsuppgifter• Löpande uppföljning av tid, ekonomi och kvalitet • Uppföljning ... Visa mer
Vi söker en produktionsledare inriktning mark och betong till Trafikverket iGöteborg, specifikt till delprojekt Vasastan tillVästlänken.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifter• Löpande uppföljning av tid, ekonomi och kvalitet • Uppföljning av projekteringsplanering kopplat till produktionstidplan• Löpande hantering av kontraktsfrågor tillsammans med delprojektledare och produktionsledare berg• Löpande hantering av underrättelser tillsammans med delprojektledare och produktionsledare berg• Ansvara för hantering av tullgränser• Företräda delprojektet i erforderliga interna och externa möten• Samordna identifierade gränssnitt• Följa upp överenskomna arbetssätt

Krav (OBS, obligatoriska)
• Akademisk utbildning inom bygg/anläggning om 180/240p eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig • Klass I-U certifiering• Minst 10 års produktionserfarenhet varav minst 8 år i ledande befattning så som projektledare, produktionsledare, platschef i ett eller flera anläggningsprojekt• Två års erfarenhet av att ha arbetat med minst ett bergtunnelprojekt i kristallin berggrund• God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER • Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift • Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office• Körkort B är ett krav
Meriterande
Att konsulten harerfarenhet av berg och betong i samverkanskonstruktionerAtt konsulten harerfarenhet från att ha arbetat i samverkansentreprenaderAtt konsulten harerfarenhet från TKI- ansvar (det vill säga ansvar för Tid,Kostnad, Innehåll) från enroll i ledande befattning så som projektledare, produktionsledare, platschef iett eller flera anläggningsprojekt

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare Grundläggning

Ansök    Maj 20    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en Byggledare inriktning grundläggningtillTrafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Entreprenad E09 Rosenlund utförs som en utförandeenteprenad med samverkansnivå hög.Rollen som byggledare grundläggning avser Västlä... Visa mer
Vi söker en Byggledare inriktning grundläggningtillTrafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Entreprenad E09 Rosenlund utförs som en utförandeenteprenad med samverkansnivå hög.Rollen som byggledare grundläggning avser Västlänken.Som Byggledare Grundläggning i Västlänken ansvarar du för arbeten avseende grundläggning som utförs för beställarens räkning. Inom grundläggning förekommer alla vanligt förekommande delar som kalkcementpelare, pålning av olika slag (stål och betong), lättfyllnader etc.Du rapporterar till produktionsledare och följer upp entreprenörens utförande avseende tid,kostnad och innehåll (TKI) samt mot gällande krav och regelverk. I rollen ingår att följa uppoch säkerställa att gällande tekniska krav och regelverk avseende bl.a. byggarbetsmiljö och säkerhetsskyddshantering efterföljs. Din roll blir även att sammanställa arbetets framdrift och för beställarens räkning hjälpa till att fatta beslut i produktionstekniska frågor. Byggledaren är gentemot produktionsledare ansvarig för att projektet genomförs inom det tilldelade ansvarsområdet. Byggledaren ansvarar för att skapa förutsättningar för en effektiv ochsäker byggnation, bland annat genom att leda och samordna arbetet avseende uppföljning av projektplan med avseende på tid, kostnad och innehåll. Genom god framförhållning sträva efter att upptäckta fel eller brister i handlingarna kan rättas till för att minimera konsekvensernaför entreprenören

ArbetsuppgifterByggledarens övergripande uppgifter i projektet är att stödja projektledningen i produktionsfrågor inom tilldelat ansvarsområde.Nedan följer en beskrivning av vad som ingår i arbetsuppgifterna:- Skapa förutsättningar och bevaka att produktionen genomförs säkert och effektivt med avseende på tid, kostnad och innehåll- Hålla delprojektledaren informerad om verksamhetens utveckling.- Medverka vid produktionsmöten- Medverka vid utvärdering av arbetsberedningar - Deltaga i arbetsmiljöarbetet och skyddsronder - Delta i arbetet med produktionsplanering för beställarens räkning- Bevaka ÄTA-hantering och följa upp kostnader- Att inom sitt ansvarsområde tillse att kontroller enligt upprättade kontrollprogram av entreprenörernas och konsulternas efterlevnad gentemot gällande kontraktskrav avseende kvalitet, miljö, tid, arbetsmiljö och trafiksäkerhet utförs.- Bevaka att myndighetstillstånd och bygglov söks och erhålls- Bistå vid upprättande av slutdokumentation- Samverka i syfte att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet
Krav (OBS, obligatoriska)
- Ska ha minst 15 års erfarenhet av grundläggningsarbeten i anläggningsprojekt- Ska ha minst 10 år erfarenhet i ledande befattning inom grundläggningsarbeten så som arbetsledare, blockchef, platschef, byggledare eller befattning som beställaren bedömer som motsvarande i anläggningsprojekt.- Ska ha erfarenhet av att ha arbetat med minst ett anläggningsprojekt med djupa schakt (Med djupa schakt avses schakt med ett djup på 5 meter eller mer) och komplexa stödkonstruktioner i central stadsmiljö.- Ska ha erfarenhet av att ha arbetat med minst en entreprenad med kontraktssumma på minst 300 miljoner kronor/entreprenad.- Ska ha god kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER - Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.- Körkort B är ett krav


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare och BPU

Ansök    Maj 6    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en byggledare BPU inriktning bulleråtgärdertill Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget & Arbetsuppgifter Nationellt program buller genomför kontinuerligt bullerdämpande åtgärder längsmed statligajärnvägar och vägar i befintlig miljö. P... Visa mer
Vi söker en byggledare BPU inriktning bulleråtgärdertill Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget & Arbetsuppgifter
Nationellt program buller genomför kontinuerligt bullerdämpande åtgärder längsmed statligajärnvägar och vägar i befintlig miljö. Projekten består av fasadåtgärder (fönster-, ventil- ochväggåtgärder) till bullerutsatta fastigheter, byggande av lokala bullerskärmar invid uteplatsersamt rivning av fastigheter och uppförande av långa spår- och vägnära skärmar.Uppdraget är förlagt inom region väst, i Värmland, Halland och Västra Götaland län. Stationeringsort är Göteborg eller Karlstad.Konsulten kommer att bistå som BPU i nationella bullerprogrammets projekt,. BPU har fysisknärvaro i entreprenader och kontrollerar att de planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer, samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. Vidare kommer konsultenkommer även att agera beställarens representant vid besiktningar samt andra besök på byggarbetsplatsen. Konsultenkommer som byggledare att ansvara för inventering inför uteplatsåtgärd längs vägoch järnväg. Byggledaren kommer att se över framtagna åtgärdsförslag på uteplatser som tagits fram av Trafikverkets upphandade konsulter. Byggledaren kommer att besöka fastigheterför uteplatsåtgärd, kommunicera med fastighetsägare om föreslagen åtgärd, fram nya förslag på uteplatsåtgärder, hantera avtal, söka bygglov och bistå vid möten med konsult och entreprenör. I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

I uppdraget ingår i första hand dessa arbetsuppgifter:• Inventering av lokala bullerskärmar invid uteplatser hos fastighetsägare.• Upprätta förslag på bullerkyddande skärmar invid uteplats i de fall redan framtgna åtgärdsförlag inte är möjliga att utföra. • Ge information samt upprätta avtal med fastighetsägare• Upprätta bygglov/bygganmälan.• Upprätta upphandlingsdokumentation samt bistå vid upphandling av entreprenörer för byggande av lokala skärmar.• Byggplatsuppföljning samt uppföljning av uppställda krav på leverantör.• Vara Beställares representant på syn, bygg- och projekteringsmöte samt vid för- och slutbesiktningar.• Administrera rivning av fastigheter.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg- och anl'ggningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet med teknikområde avser Trafikverket byggnadsteknik.
• Ha genomgått utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U. • Konsulten ska ha genomgått BASÄVISTA• Konsulten ska ha genomgått Arbete på väg steg 1• Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.• Inneha ett giltigt B-körkort.


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare och BPU

Ansök    Maj 6    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en byggledare BPU inriktning bulleråtgärdertill Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget & Arbetsuppgifter Nationellt program buller genomför kontinuerligt bullerdämpande åtgärder längsmed statligajärnvägar och vägar i befintlig miljö. P... Visa mer
Vi söker en byggledare BPU inriktning bulleråtgärdertill Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget & Arbetsuppgifter
Nationellt program buller genomför kontinuerligt bullerdämpande åtgärder längsmed statligajärnvägar och vägar i befintlig miljö. Projekten består av fasadåtgärder (fönster-, ventil- ochväggåtgärder) till bullerutsatta fastigheter, byggande av lokala bullerskärmar invid uteplatsersamt rivning av fastigheter och uppförande av långa spår- och vägnära skärmar.Uppdraget är förlagt inom region väst, i Värmland, Halland och Västra Götaland län. Stationeringsort är Göteborg eller Karlstad.Konsulten kommer att bistå som BPU i nationella bullerprogrammets projekt,. BPU har fysisknärvaro i entreprenader och kontrollerar att de planeras, kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer, samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. Vidare kommer konsultenkommer även att agera beställarens representant vid besiktningar samt andra besök på byggarbetsplatsen. Konsultenkommer som byggledare att ansvara för inventering inför uteplatsåtgärd längs vägoch järnväg. Byggledaren kommer att se över framtagna åtgärdsförslag på uteplatser som tagits fram av Trafikverkets upphandade konsulter. Byggledaren kommer att besöka fastigheterför uteplatsåtgärd, kommunicera med fastighetsägare om föreslagen åtgärd, fram nya förslag på uteplatsåtgärder, hantera avtal, söka bygglov och bistå vid möten med konsult och entreprenör. I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

I uppdraget ingår i första hand dessa arbetsuppgifter:• Inventering av lokala bullerskärmar invid uteplatser hos fastighetsägare.• Upprätta förslag på bullerkyddande skärmar invid uteplats i de fall redan framtgna åtgärdsförlag inte är möjliga att utföra. • Ge information samt upprätta avtal med fastighetsägare• Upprätta bygglov/bygganmälan.• Upprätta upphandlingsdokumentation samt bistå vid upphandling av entreprenörer för byggande av lokala skärmar.• Byggplatsuppföljning samt uppföljning av uppställda krav på leverantör.• Vara Beställares representant på syn, bygg- och projekteringsmöte samt vid för- och slutbesiktningar.• Administrera rivning av fastigheter.
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg- och anlägningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet. Med teknikområde avser Trafikverket byggnadsteknik.
• Ha genomgått utbildning för byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U. • Konsulten ska ha genomgått BASÄVISTA• Konsulten ska ha genomgått Arbete på väg steg 1• Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.• Inneha ett giltigt B-körkort.


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektledare

Vi söker en projektledare inriktning uppställningsspårtill Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Projekt Lärje avgränsas i väster av Norge-/Vänerbanan, i öster av spårvägen och i norr av Lärjeån. Uppställningsbangården ä... Visa mer
Vi söker en projektledare inriktning uppställningsspårtill Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Projekt Lärje avgränsas i väster av Norge-/Vänerbanan, i öster av spårvägen och i norr av Lärjeån. Uppställningsbangården är cirka 100 meter bred i norr och sedan avsmalnande söderut med en längd på cirka 1 000 meter och kommer rymma 12 spår, 2 teknikbyggnader, parkeringsplatser och servicevägar, samt infartsväg med bro över spårvägen. Projekt Lärje harkontrakterat en entreprenör för byggskedet och planerar att flytta till ett gemensamt platskontor vid arbetsområdet inom kort.
Uppdraget avser projektledare för projekt Lärje uppställningsspår. Nya uppställningsspår skabyggas av kontrakterad entreprenör genom totalentreprenad i området Lärje, norr om Göteborg.ArbetsuppgifterDe övergripande arbetsuppgifterna är att styra och leda genomförande av projekt Lärje uppställningsspår. Som projektledare kommer du ansvara för uppsatta mål och leverera endriftsatt anläggning inom projektets ramar. Till din hjälp finns en projektorganisation med biträdande projektledare/projekteringssamordnare, projektingenjör och en upphandlad BPUorganisation (byggplatsuppföljning).Projektledarens huvudsakliga uppgifter är att ansvara för att:• Leda och följa upp projektets mål avseende tid, kostnad och innehåll under projektets genomförande och avslut. • Styra och leda projektets BPU-organisation. • Styra och följa upp projektets leverantörskontrakt (totalentreprenad) avseende tid, kostnad och innehåll under hela kontraktstiden. • Samarbeta med såväl interna funktioner som externa parter.• Utföra arbetet inom ramarna för Trafikverket och program Västlänken.
Krav (OBS, obligatoriska)
• Universitets- eller högskoleexamen inom samhällsbyggnad om 180hp (120p) inom eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som beställaren bedömer likvärdig.• Konsulten ska ha minst 8 års produktionserfarenhet i järnvägs- eller spårvägsprojekt.• Konsulten ska ha minst 5 års arbetserfarenhet som projektledare eller motsvarande befattning som beställaren bedömer likvärdig, i järnvägsprojekt. • Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD (krav på fortbildning var tredje år).• Konsulten ska ha god kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER.• Konsulten ska behärska svenska i tal och skrift. • Inneha svenskt körkort B.
Meriterande
Meriterandeatt resurskonsulten har erfarenhet från projekt avseende uppställningsspår för tågMeriterande att konsulten har goda ledaregenskaper, förmåga att leda mot gemensamma mål

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare basunderhåll väg

Vi söker en byggledare väg till Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget avser byggledning avseende basunderhåll väg för två områden, Kungälv respektive Landvetter. Områdena ingår i storstadsregion Göteborg med ti... Visa mer
Vi söker en byggledare väg till Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser byggledning avseende basunderhåll väg för två områden, Kungälv respektive Landvetter. Områdena ingår i storstadsregion Göteborg med tillhörande komplexitet och trafikmängder.Basunderhåll väg är totalentreprenader där viss del utförs på funktion och viss del avropas.Byggledaren ansvarar för att bistå/driva projektet mot dess mål avseende omfattning, tid, kostnaderoch kvalitet. Det inbegriper att säkerställa projektets framdrift och leveranser samt att ta hänsyn tillmottagarens och andra viktiga projektintressenters behov och prioriteringar.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.b. Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig. c. B-körkort. d. Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet (Byggledare Allmän väg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. e. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.f. Konsulten ska ha utfört minst två uppdrag som byggledare inom vägunderhåll med en uppdragstid på vardera 1 år (totalt minst 2 år). Med vägunderhåll avses underhåll av gator och vägar åt statliga och kommunala väghållare där även vinterväghållningsarbeten förekommit.Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. g. Krav på minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion) från projekt med flera entreprenader eller infrastrukturer eller byggherrar där samordningsfunktionen varit en varit en väsentlig del av uppdraget). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. h. Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U. i. Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV, minst enligt kraven i steg 3.0.

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Mätsamordnare

Vi söker en Mätsamordnare till Trafikverket i Göteborg.. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget och arbetsuppgifter Rollen som Mätsamordnare avser Västlänken, Projekt Haga.I uppdraget ingår även att vid behov bistå andra projekt inom Västlänken o... Visa mer
Vi söker en Mätsamordnare till Trafikverket i Göteborg..
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget och arbetsuppgifter
Rollen som Mätsamordnare avser Västlänken, Projekt Haga.I uppdraget ingår även att vid behov bistå andra projekt inom Västlänken och Olskroken.Mätsamordnaren rapporterar till projektledaren för projekt Haga
I mätningssamordnarens arbetsuppgifter ingår att:o Leda den dagliga samordningen avseende de, i projektet förekommande, mätningstekniska kontrollprogrammen
o Ajourhålla kontrollprogram (tillkommande, avgående kontrollobjekt) samt uppdatera ”Beskrivning av kontrollprogram”o I utvalda portaler tillse att samtliga kontrollprogram levererar enligt beslutat schemao Enligt beslutat rapportschema tillse att rapporter levereras enligt mottagarlista,o Tillse funktion i larm- och gränsvärdesaktivitet,o Bevaka utvalda kontrollobjekt i samband med särskilda aktiviteter samt bidra med prognoser för påverkansområden avseende kommande aktivitetero Deltaga vid analys av detekterade rörelsero Deltaga vid utvalda möten för redovisning av mätresultat (exempelvis GK3-, geoteknikoch produktionsmöten)o Medverka vid kontakter med myndigheter, fastighetsägare med merao Utföra stickprovskontroller på redovisningar i syfte att verifiera att lämnad information kopplad till mätningsteknisk redovisning är korrekto Genomföra löpande kvalitetskontroll, stickprovskontroller enligt kontrollplano Deltaga vid framtagande av underlag till underrättelser, bereda och följa upp UR/ÄTA inför besluto Utföra löpande uppföljning och lägesrapporteringo Tillse att dokumentation läggs in i projektarkivet i erforderlig omfattningo Medverka vid riskidentifiering och riskhantering.
Krav (OBS, obligatoriska)
o Minst 5 års erfarenhet av uppdrag i samordnande befattning inom mätningssamordning inom järnvägsprojekt med kontraktssumma över 500 mnkr. o 3 års erfarenhet av projekt > 500 mnkr där utveckling avseende digitala system för hantering av mätdata i samband med uppföljningsmätningar varit en del av huvudsakliga arbetsuppgifter. o 3 års Erfarenhet av projekt > 500 mnkr där hantering av mätdatabaser varit en del av huvudsakliga arbetsuppgifter. o Minst ett 1 års erfarenhet med hantering av mätvärden avseende följande sensorer tiltsensorer, extensometrar och inklinometrar o Minst 3 års erfarenhet av administration samt drift av 3D monitoreringssystem, som Leica GeoMos eller liknande system.o Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift. o Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office
Meriterande
Det är meriterande att hautvecklat eller deltagit i utvecklingen av mätdatabas med GIS-funktionalitet

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Överlämnande Controller, Västlänken och Olskroken

Ansök    Apr 15    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker enÖverlämnande Controller, Västlänken och Olskroken till Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Olskroken är en av de allra viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. Härmöts Västra Stambanan från Sto... Visa mer
Vi söker enÖverlämnande Controller, Västlänken och Olskroken till Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Olskroken är en av de allra viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägssystemet. Härmöts Västra Stambanan från Stockholm, Norge-Vänernbanan från Karlstad och Oslo samt Bohusbanan från Strömstad för gemensam anslutning in mot Göteborg Central. I samma punktansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgsområdet, till exempel från Sävenäs rangerbangård, Hamnbanan, Gullbergsvass och från Västkustbanan. Detta gör denna punkt till en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandrai olika nivåer, är nödvändig och kommer att höja kapaciteten och öka framkomlighet och driftsäkerhet för all tågtrafik till och från de anslutande banorna. Byggskedet påbörjades år 2018.Som överlämnande controller ansvarar du gentemot entreprenören och är kravställare samtleder och samordnar hela projektets arbete med att granska och leverera förvaltningsdata tillTrafikverkets Verksamhetsområde Underhåll. Rollen kan framöver även innebära att leda och samordna andra interna resurser inom överlämnandesamordning. Du kommer att: i samarbete med våra teknikspecialister, externa parter och med stöd av programmets överlämnandefunktion att kommunicera kraven på förvaltningsdata stödja projektets projekteringssamordning följa upp leveranserna av förvaltningsdata och kommunicera de förändringar av kraven på förvaltningsdata som uppträder under genomförandetiden stödja projektet med den administrativa samordningen av förvaltningsdata kontrollera leveranser gentemot leveransplaner göra mottagningskontroll (formaliakoll) av relationshandling och förvaltningsdata föra dialog direkt med Trafikverket VO Underhåll avseende leverans av fövaltningsdata medverka vid planering och genomförande av besiktningar Vi söker en överlämnande controller för Västlänken. Ditt uppdrag i projekt Västlänken är företrädesvis för delprojekt Korsvägen. Delprojekten utförs som en totalentreprenad med hög nivåav samverkan.ArbetsuppgifterSom överlämnandecontroller ansvar du för leverans av förvaltningsdata och överlämnande av projektets anläggningar. Här ingår bland annat: Överlämnande fastighetsteknik till VO Underhåll Överlämnande av anläggningar till externa parter, till exempel Göteborgs stad, externa ledningsägare etc (alltså ej Trafikverket) Överlämnande övrig anläggning till VO Underhåll Rapportera till ansvarig produktionsledare. Följa upp entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll. Följa upp entreprenörens utförande mot gällande krav och regelverk. Planera projektets besiktningar i samverkan med besiktningsorganisationen. Representera Trafikverket vid besiktningar. Minimera och behandla risker genom deltagande i möten.

Krav (OBS, obligatoriska)
1. Eftergymnasial byggteknisk utbildning eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som beställaren bedömer som likvärdig. 2. Minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet från anläggningsbranschen. Med anläggning avses infrastruktur av typen vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, kraftverk eller liknande anläggningar som beställaren bedömer som likvärdig. 3. Minst 5 år erfarenhet från en beställarorganisation i roll som byggledare, projektkoordinator, projektingenjör eller annan roll som beställaren bedömer som likvärdig. 4. Erfarenhet från minst tre infrastrukturprojekt som besiktningsman alternativt sakkunnig inom entreprenadjuridik AB, ABT eller annan roll som beställaren bedömer som likvärdig. 5. Erfarenhet av minst ett komplext byggprojekt med en kontraktssumma överstigande 1 miljard kr. 6. Behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.


Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare basunderhåll väg

Vi söker en byggledare väg till Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget avser byggledning avseende basunderhåll väg för två områden, Kungälv respektive Landvetter. Områdena ingår i storstadsregion Göteborg med ti... Visa mer
Vi söker en byggledare väg till Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser byggledning avseende basunderhåll väg för två områden, Kungälv respektive Landvetter. Områdena ingår i storstadsregion Göteborg med tillhörande komplexitet och trafikmängder.Basunderhåll väg är totalentreprenader där viss del utförs på funktion och viss del avropas.Byggledaren ansvarar för att bistå/driva projektet mot dess mål avseende omfattning, tid, kostnaderoch kvalitet. Det inbegriper att säkerställa projektets framdrift och leveranser samt att ta hänsyn tillmottagarens och andra viktiga projektintressenters behov och prioriteringar.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
a. Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.b. Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig. c. B-körkort. d. Minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion så som produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande i bygg/anläggningsprojekt) inom det aktuella teknikområdet (Byggledare Allmän väg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. e. Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.f. Konsulten ska ha utfört minst två uppdrag som byggledare inom vägunderhåll med en uppdragstid på vardera 1 år (totalt minst 2 år). Med vägunderhåll avses underhåll av gator och vägar åt statliga och kommunala väghållare där även vinterväghållningsarbeten förekommit.Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. g. Krav på minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller i arbetsledande funktion) från projekt med flera entreprenader eller infrastrukturer eller byggherrar där samordningsfunktionen varit en varit en väsentlig del av uppdraget). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år. h. Ha genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U. i. Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV, minst enligt kraven i steg 3.0.

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektingenjör till investering

Vi söker Projektingenjör till investering, för västra regionen, järnvägtill Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget En projektingenjör kommer vara aktuell för projekt på Investering Västra regionen, järnväg 1 i Göteborg. P... Visa mer
Vi söker Projektingenjör till investering, för västra regionen, järnvägtill Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
En projektingenjör kommer vara aktuell för projekt på Investering Västra regionen, järnväg 1 i Göteborg. Projektingenjören benämns resurskonsult nedan. Resurskonsulten kommer att ingå i projekt på enhet järnväg 1, där behovet finns och avlasta i projektingenjörsrelaterade arbetsuppgifter.
Som projektingenjör medverkar du i järnvägsprojekt där du är ett stöd till projektledaren i arbetet med att leda, styra och följa upp investeringsprojekt från projektering till byggnation. Du driver och bereder projektfrågor inför projektbeslut.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
• Universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi, teknik eller anläggning, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.
• Minst 1 (ett) års erfarenhet inom de senaste 3 (tre) åren av arbete inom järnväg som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektör eller arbetsledare, projektkoordinator eller projektekonom
• Erfarenhet av prognosläggning, kostnadsuppföljningar samt fakturahantering
• Erfarenhet av riskhantering och tidsplanering i projekt
• Mycket god kännedom samt vana att arbeta i Office-paketet
• Erfarenhet av Trafikverkets administrativa system C7, projektportalen, projectWise och Exonaut Risk eller motsvarande som beställaren bedömer som likvärdig.
• Körkort för personbil
Meriterande
Konsulten är resultatorienterad, sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat.
Konsulten är stabil och hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.Konsulten är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektingenjör till investering

Vi söker Projektingenjör till investering, för västra regionen, järnvägtill Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget En projektingenjör kommer vara aktuell för projekt på Investering Västra regionen, järnväg 1 i Göteborg. Projektingen... Visa mer
Vi söker Projektingenjör till investering, för västra regionen, järnvägtill Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
En projektingenjör kommer vara aktuell för projekt på Investering Västra regionen, järnväg 1 i Göteborg. Projektingenjören benämns resurskonsult nedan. Resurskonsulten kommer att ingå i projekt på enhet järnväg 1, där behovet finns och avlasta i projektingenjörsrelaterade arbetsuppgifter.
Som projektingenjör medverkar du i järnvägsprojekt där du är ett stöd till projektledaren i arbetet med att leda, styra och följa upp investeringsprojekt från projektering till byggnation. Du driver och bereder projektfrågor inför projektbeslut.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
• Universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi, teknik eller anläggning, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig.
• Minst 1 (ett) års erfarenhet inom de senaste 3 (tre) åren av arbete inom järnväg som projektingenjör, entreprenadingenjör, projektör eller arbetsledare, projektkoordinator eller projektekonom
• Erfarenhet av prognosläggning, kostnadsuppföljningar samt fakturahantering
• Erfarenhet av riskhantering och tidsplanering i projekt
• Mycket god kännedom samt vana att arbeta i Office-paketet
• Erfarenhet av Trafikverkets administrativa system C7, projektportalen, projectWise och Exonaut Risk eller motsvarande som beställaren bedömer som likvärdig.
• Körkort för personbil
Meriterande
Konsulten är resultatorienterad, sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat.
Konsulten är stabil och hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.Konsulten är strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.

Om oss
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektadministratör till Trafikverket

Vi söker en Projektadministratör till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Vi söker en vikarie resurskonsult som projektadministratör till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir främst att stödja projekt H... Visa mer
Vi söker en Projektadministratör till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

UppdragetVi söker en vikarie resurskonsult som projektadministratör till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir främst att stödja projekt Haga i alla förekommande arbetsuppgifter så att de genomförs och dokumenteras.
Arbete i övriga projekt inom avdelningen Västlänken kan dock förekomma.
Uppdraget består av följande:
Projektadministratörens övergripande uppgifter är att tillsammans med ytterligare en projektadministratör biträda och stödja projektledaren i att hantera hela projektets administrativa verksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår främst att:
- Hantera fakturor (bokföring) i systemet CDI
- Skicka inbjudningar/kallelser och ta emot anmälningar
- Planera och boka konferenser, aktiviteter och program
- Stödja i diarieföring och arkivering
- Säkerställa att administrativa rutiner i ledningssystemet följs samt bidra till
att utveckla den administrativa hanteringen i projekten
- Administrera och skriva minnesanteckningar/protokoll vid projektets möten
- Koordinera behörighetsansökningar till Trafikverkets system/program
- Introducera/informera ny personal i projektet
- Granska CV, koordinering av godkännandeprocess samt ansvara för resurs och kompetensmöten med entreprenören
- Följa upp när en brandövning/kontroll av utrustning har utförts
- Hantera bemyndiganderedovisning i systemet BMR
- Följa upp avtal inför att optioner utlöses i Proceedo
- Kontorsansvarig, beställningar till kontoret
- Arbetsleda receptionist
- Beställa skyddsutrustning, personlig datautrustning, varselkläder mm till
projektmedlemmar
- Hantera och koordinera upprättande av SUA avtal, registerkontroller samt
anmälan till säkerhetsutbildning
- Utbilda, instruera entreprenörer/projektörer i administrativa rutiner, arbetssätt, system etc
- Delta i startmöten med nya entreprenörer/projektörer
- Delta i krisledning
- Stödja andra projektadministratörer vid behov

Krav (OBS, obligatoriska)

Högskoleutbildning inom stadsförvaltning alternativt utbildning och erfarenhet som
Trafikverket bedömer som likvärdig.

Minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat som projektadminstratör/projektingenjör.

Har erfarenhet från arbete i dokumenthanteringssystemen SharePoint eller motsvarande system.

Mycket god kunskap i Svenska och Engelska.

Meriterande

Konsulten har erfarenhet av infrastrukturprojekt i byggskedet.Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projekteringsledare Installation

Vi söker en projekteringsledare installation till projekt Haga, Västlänken, hos Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Avdelning Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska b... Visa mer
Vi söker en projekteringsledare installation till projekt Haga, Västlänken, hos Trafikverket i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Avdelning Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska bygga järnvägstunneln och stationerna. Dessutom ingår projekt Olskroken, Lärje och Pilekrogen.

Rollen som Projekteringsledare avser Västlänken, Projekt Haga.
Som projekteringsledare i projekt Haga ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenörens projektering arbeta för att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet samt bevaka att beställarens krav inarbetas i projekteringen.

Arbetsuppgifter

Utgöra stöd till projektledning avseende installationsfrågor
Delta vid projekteringsmöten med entreprenören
Samordna med Trafikverkets teknikkonsulter och granskningsprocesser
Samordna delprojektets gränsnitt med gemensamma system som installeras för hela
Västlänken
Styrning av tid, kostnad och innehåll
Säkerställa produkter och tekniska lösningar utifrån tekniska krav, gestaltning, miljö
och totalkostnader
Bevaka gränssnitt och kostnadsfördelning mot övriga intressenter
Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för beställarens räkning
Göra kostnadsbedömningar på ändringsförslag
Kontrollera och följa upp kvaliteten på kontraktets leveranser
Aktivt delta i beställarens mottagningskontroll, exempelvis granskning av handlingar, funktionsprovningar och stickprovskontroller.
I samarbete med delprojektets projekteringssamordnare och arkitekt ge förutsättningar för projekteringen
Medverka vid utvärdering avseende materialval och underentreprenörer inköpsprocessen
Bevaka byggarbetsmiljöaspekter tillsammans med projektets BAS-P
Bevaka att myndighetskrav och lagkrav erhålls och efterlevs
Minimera och behandla risker genom deltaga projekteringsmöten och arbetsberedningar

Krav (OBS, obligatoriska)

Eftergymnasial byggteknisk utbildning, eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Minst 12 års erfarenhet av projektering inom tekniska installationer* i bygg- och anläggningsprojekt.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete på beställarsidan med projektering
inom installation av elkraft, belysning, ventilation, VVS, styr- och övervakningssytem i
tågtunnelprojekt de senaste 15 åren
Ska ha god kännedom om entreprenadjuridik såsom AB04, ABT06 och ABK09
Erfarenhet av Trafikverkets administrativa system Projektportalen, ProjectWise och
LimePro eller motsvarande
Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift
Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office

Meriterande

För denna roll är det meriterande om konsulten har erfarenhet av installationssamordning på beställarsidan inom komplexa tunnelprojekt.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Vaktmästare

Vi söker en Vaktmästare till myndighet inom Elkraft. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till myndigheten i det löpande arbete ... Visa mer
Vi söker en Vaktmästare till myndighet inom Elkraft.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget avser att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till myndigheten i det löpande arbete som utförs av myndigheten. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av Svenska kraftnät)

Arbetsuppgifter
I rollen som vaktmästare förväntas du att:

- Hantera felanmälningar samt planerat underhåll

- Hantera beställningar och kontakter med verksamheten

- Ha löpande kontakt med fastighetsägare

- Kontakt med leverantörer och delta vid upphandlingar

- Avhjälpa akuta fel på kontorsutrustning

- Upprätta enklare rutiner, instruktioner och riktlinjer

- Hantera beställningar av material och utrustning.

- Utföra skyddsronder, fastighetsronderingar och mötesrumsronderingar.

- Utföra mindre flyttar av möbler och utrustning.

- Utföra mindre reparationer och åtgärder.

- Utföra kontroller, dokumentera och återrapportera arbete.

- Ha kontakt med underentreprenörer och leverantörer, planera in ledsagning samt vid behov ansvara för dessa när de är på plats i Svenska kraftnäts lokaler.

- Ta emot och hämta post och paket

- Stötta kontorsansvariga och fastighetsavdelningen där det finns behov.

- Uppdraget kommer till viss del att utföras i Svenska kraftnäts lokaler i Halmstad, uppskattningsvis 1 dag varannan vecka.

Placering
Lokaler i Göteborg och till viss del Halmstad. Resor kan förekomma.Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Konsulten ska ha relevant eftergymnasial utbildning inom fastighetsskötsel eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Minst 2 års praktisk erfarenhet av fastighetsskötsel.

Har arbetat minst 2 år i administrativa fastighetssystem för beställningar och felanmälan.

Har minst 2 års erfarenhet av daglig samverkan med verksamhet samt god erfarenhet av kontakter med leverantörer och fastighetsägare.

Har minst 2 års praktiska kunskaper av fastighetsteknik, såsom ventilation, VVS, kyla och styr-och regleranläggningar

Innehar B Körkort

Minst gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning inom Fastighetsskötsel
Förmåga att formulera sig på svenska i tal och skrift

Meriterande

Tidigare erfarenhet av arbetat som vaktmästare i en byggnad som är ett skyddsobjekt.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kontraktstöd program Västlänken

Vi söker en resurs inom kontraktstöd för program Västlänken till Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten kommer tillhöra funktionen kontraktsstöd inom program Västlänken och har främst som arbetsuppgift att s... Visa mer
Vi söker en resurs inom kontraktstöd för program Västlänken till Trafikverket i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kommer tillhöra funktionen kontraktsstöd inom program Västlänken och har
främst som arbetsuppgift att stödja projekten inom programmet i att hantera kontraktsfrågor som uppkommer i entreprenader och konsultuppdrag samt att efter överenskommelse stödja övriga verksamhetsområden hos Trafikverket i kontraktshantering och beskrivningsmetodik.

Arbetsuppgifter/ansvar

Kontraktsstödet ska stödja projekten i kontraktsfrågor genom att erbjuda expertkunskap och råd under hela kontraktsprocessen.

Kontraktstödet arbetar som länk mellan projekten och juridik. Det kan innebära att vara delaktig i utformningen av förfrågningsunderlag och kontrakt,
gå igenom, tolka och vid behov förtydliga kontraktets villkor och bestämmelser i samråd med projekten samt att se till att kontraktet följs och att eventuella tvister eller förändringar hanteras på ett professionellt och effektivt sätt.

Kontraktsstödet ansvarar för aktiv hantering av tvister och konflikter samt agerar som entreprenadsakkunnig i samråd med projekten.

Kontraktsstödet arbetar med att utifrån entreprenadkontrakt genomföra analyser av entreprenader utifrån exempelvis orsaker och ansvar för förseningar, konsekvenser av dessa och i samråd med projekten föreslå och analysera åtgärder.

Kontraktsstödet har uppgiften att stödja och utbilda projekten i praktisk hantering kring dokumentation av betydelse för kontraktsfrågor samt hur byggmötesprotokoll, underrättelser och överenskommelser ska formuleras.

Kontraktsstödet arbetar proaktivt genom att skapa forum där de olika projekten och entreprenaderna kan mötas för att dela erfarenheter och säkerställa att kontraktsfrågor hanteras korrekt utifrån de regelverk och standardavtal som finns inom anläggningsbranschen.

Kontraktsstödet ska arbeta med granskning av tekniska, administrativa och entreprenadjuridiska handlingar utifrån gällande regelverk.
Kontraktsstödet arbetar aktivt med utveckling och kvalitetssäkring av referensverk, regelverk samt malldokument.

Kontraktsstödet ska arbeta med kompetensutveckling i Trafikverkets organisation avseende AMA, RA och MER.

Krav (OBS, obligatoriska)

Universitets- eller högskoleexamen minst 180hp (120p) inom samhällsbyggnad eller
annat för tjänsten relevant område.
Minst 6 års arbetslivserfarenhet av upprättande av förfrågningsunderlag inklusive administrativa föreskrifter (AF) inom anläggningsbranschen enligt AB/ABT/ABK/ AMA,
RA och MER.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet med granskning och kvalitetssäkring av hela förfrågningsunderlag/kontraktshandlingar inom anläggningsbranschen enligt
AB/ABT/ABK/AMA, RA och MER.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av att utifrån kontrakt ha genomfört analys av entreprenader med orsaker och ansvar för förseningar och konsekvenser av dessa.
Dokumenterad god teoretisk kunskap av regelverket Allmänna bestämmelser
AB/ABT/ABK/AMA, RA och MER.
Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande
Mervärde att konsulten kan påvisa erfarenhet och pedagogisk skicklighet gällande
utbildning avseende upprättande av förfrågningsunderlag enligt anläggningsbranschens regelverk

Mervärde att konsulten har berett inlagor till tvister
inom entreprenad- eller konsultuppdrag

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kontrollansvarig, Plan- och bygglagen (PBL)

Ansök    Feb 28    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en kontrollansvarig, Plan- och bygglagen (PBL) till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på deltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Att för Trafikverkets räkning genomföra de åtaganden som krävs enligt Plan och Bygglagen för rivn... Visa mer
Vi söker en kontrollansvarig, Plan- och bygglagen (PBL) till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på deltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:

Att för Trafikverkets räkning genomföra de åtaganden som krävs enligt Plan och Bygglagen för rivnings och byggnadsarbeten.

Vi söker en kontrollansvarig PBL för Västlänken. Ditt uppdrag i projekt Västlänken är företrädesvis för delprojekt Korsvägen. Delprojekten utförs som en totalentreprenad med hög nivå av samverkan. För mer information, se länk Korsvägen.

I uppdraget ingår även att vid behov bistå andra delprojekt i projekt Västlänken/projekt

Olskroken inom ramen för den beläggningsgrad som anges i UK § 1.

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Precisering av uppdraget

Arbetsuppgifter/Ansvar

upprätta kontrollplan

ansöka om startbesked.

deltaga i teknik- och produktionsmöten med entreprenören.

delta i tekniska samråd

bistå byggnaqdsnämnden vid ev, besök

utföra erforderliga kontroller

tillse att kontrollplanen är korrekt ifylld och signerad

ansöka om slutbesked

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Resursen ska vara certifierad enligt Boverket föreskrifter kategori K (kontrollansvarig

för projekt av komplicerad art).

Konsulten ska ha dokumenterad kunskap om ABT.

Konsulten ska ha dokumenterad kunskap om plan och bygglagen med tillhörande råd

och författningar.

Resursen ska minst ha genomfört ett uppdrag som kontrollansvarig för komplexa anläggningsprojekt.

God kännedom om kvalitets och miljöledningssystem.Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Karterande Geolog, Västlänken

Ansök    Mar 19    Centio Consulting Group AB    Geolog
Vi söker en karterande geolog till projekt Västlänken hos Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Avdelning Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska bygga järnvägstunneln o... Visa mer
Vi söker en karterande geolog till projekt Västlänken hos Trafikverket i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Avdelning Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska bygga järnvägstunneln och stationerna. Dessutom ingår projekt Olskroken, Lärje och Pilekrogen.
Västlänkens tunnel började byggas 2018 och blir en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den nya dubbelspåriga järnvägen blir cirka åtta kilometer lång, varav drygt sex kilometer kommer att gå i tunnel. Västlänken innefattar även tre nya stationer under mark vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen.

Trafikverket avser att sätta samman en grupp av geologer för geologiskt uppföljningsarbete i program Västlänken och Olskroken planskildhet. Det geologiska uppföljningsarbetet leds av en samordnande geolog.
Trafikverket söker nu en konsult för geologiskt uppföljningsarbete i program Västlänken och Olskroken planskildhet.

Krav (OBS, obligatoriska)

- Universitetsutbildning inom Berggrundsgeologi, minst motsvarande kandidatexamen alternativt Bergteknik/Ingenjörsgeologi motsvarande högskoleingenjör.
- Motsvarande minst fyra års arbetslivserfarenhet av bergbyggnadsteknik inom projektering, besiktning eller nybyggnation.
- Motsvarande minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av tunnelkartering i produktionsskedet där Q-systemet (www.ngi.no) har använts för beskrivning av bergmassans och
sprickors egenskaper.
- Erfarenhet av fotogrammetri i tunnel i produktionsskedet
- Erfarenhet av bergmekaniska analysprogram (Rocscience eller motsvarande)
- Goda kunskaper i office-paketet
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Baskunskaper i engelska i tal och skrift

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kvalificerad projektingenjör för program Västlänken

Vi söker en kvalificerad projektingenjör för program Västlänken till Trafikmyndighet i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Myndigheten söker en resurskonsult som kvalificerad projektingenjör till program Västlänken och projektsta... Visa mer
Vi söker en kvalificerad projektingenjör för program Västlänken till Trafikmyndighet i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Myndigheten söker en resurskonsult som kvalificerad projektingenjör till program Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir inledningsvis att stödja projekt Pilekrogen i alla förekommande arbetsuppgifter så att de genomförs och dokumenteras.
Arbete i övriga projekt inom program Västlänken kan dock förekomma.

Arbetsuppgifter
Kvalificerad projektingenjörs övergripande uppgifter är att biträda och stödja projektledaren och ansvara för tid, ekonomi, risk och kvalitet under projektets alla skeden dvs från planskedet till avslut och överlämning till förvaltaren.

I arbetsuppgifterna ingår främst att:
- Medverka till och sammanställa underlag för prognoser gällande tid och kostnad
- Ansvara för uppföljningen av projektets ekonomi bla sammanställa projektets presentation för månadsuppföljning, bokföra leverantörens och entreprenörens kostnader
samt ansvara för uppbokningar.
- Samordna underrättelsehanteringen
- Delta och stödja arbetet inför framtagande kalkylsammanställning av åtgärden
- Medverka till att slutrapport för projektet tas fram
- Föra protokoll och minnesanteckningar vid möten
- Medverka i arbetet med erfarenhetsåterföring
- Medverka och ansvara för delegerade frågor i stabsarbetet
- Samordna kvalitets- och riskarbetet inom projektet
- Samordna leverans och förvaltningsdata inför överlämning till förvaltaren.
- Fakturahantering i systemet CDI
- Stöd i diarieföring och arkivering
- Säkerställa att administrativa rutiner i ledningssystemet inom ovan områden följs samt bidra till att utveckla den administrativa hanteringen i projekten
- Stödja projektledaren i arbetet med underlag för kommande bemanningsbehov
- CV granskning, behörigheter och kontroll av resurser
- Uppföljning inom rena jobb, bemyndiganderedovisning

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Högskoleutbildning 180 hp (120p) inom samhällsbyggnad alternativt utbildning och
erfarenhet som myndigheten bedömer likvärdig.
2. Har minst 5 års erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen
3. Har arbetat minst 1 år i en beställarorganisation för järnvägsprojekt med budget på
minst 50 mnr kr och där uppdraget varit att samordna tid, ekonomi och riskarbetet.
Arbetserfarenheten får ej vara äldre än 10 år (Minst 80 % sysselsättningsgrad per tillgodoräknat erfarenhetsår).
4. Har erfarenhet från arbete i dokumenthanteringssystemen SharePoint och ProjectWise eller motsvarande system.
5. Har arbetat som projektingenjör, eller i roll som myndigheten bedömer likvärdig, inom
infrastrukturprojekt.

Meriterande

För beställaren är det ett mervärde att konsulten i sin
roll kan arbeta självständigt, samt har stor samarbetsförmåga.

För beställaren är det ett
mervärde att och konsulten
är problemlösningsorienterad.

För beställaren är det ett
mervärde att konsulten har
erfarenhet av kalkylarbete

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Produktionsledare för projekt Västlänken, Otterhällan

Vi söker en produktionsledare projekt västlänken, otterhällan, till Trafikmyndighet i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Den övergripande arbetsuppgiften är att produktionsleda produktionen samt att stödja delprojektets projektl... Visa mer
Vi söker en produktionsledare projekt västlänken, otterhällan, till Trafikmyndighet i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Den övergripande arbetsuppgiften är att produktionsleda produktionen samt att stödja delprojektets projektledare genom att samordna och styra arbetssätt för delprojektets produktion och byggledning och övriga resurser, och säkerställa en god samverkan inom och mellan pågående entreprenad i delprojekt Otterhällan.
I en hög grad av samverkan tillsammans med entreprenören leda delprojektets produktionsoch byggledning vid genomförande och färdigställande enligt TKI.
Placeringsort är Göteborg och projektkontoret ligger i Rosenlund.

Arbetsuppgifter
Att som Produktionsledare
Hantera och leda entreprenad- och projekteringsledning i produktionsfrågor.
Hålla delprojektledaren informerad om verksamhetens utveckling.
Delaktig i att beslutade arbetssätt för delprojektets produktions- och
byggledning samt övriga resurser etableras i projektet.
Att inom sitt ansvarsområde tillse att kontroller enligt upprättade
kontrollprogram av entreprenörernas och konsulternas efterlevnad
gentemot gällande kontraktskrav avseende kvalitet, miljö, tid, arbetsmiljö och trafiksäkerhet utförs.
Hantera kontraktsfrågor i enlighet med arbetssätt för UR-hantering.
Företräda delprojektet vid möten och förhandlingar i produktionsfrågor.
Delta i utvärdering och val av tekniska lösningar.
Medverka vid kostnadsregleringen av kontraktsarbeten.
Medverka vid kostnadsstyrning och kostnadskontroll.
Delta i entreprenadbesiktningar.
Vara delaktig med övriga huvudansvariga produktionsledare angående
samordningen och säkerställandet av gränssnittsfrågor av de olika delprojekten och dess entreprenader.
Föra egen dagbok.

Krav (OBS, obligatoriska)

Akademisk utbildning inom bygg/anläggning om 180/240p (civilingenjör) (eller annan
kombination av utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig).
Minst 12 års erfarenhet av bergarbeten (med bergarbeten avses bergschakt, bergborrning, bergförstärkning, berginjektering och bergsprängning) varav minst 10 år i ledande befattning så som byggledare, produktionsledare, platschef eller motsvarande i
större bygg/anläggningsprojekt.
Minst 5 års erfarenhet av bergarbeten (med bergarbeten avses bergschakt,
bergborrning, bergförstärkning, berginjektering och bergsprängning) i ledande befattning så som byggledare, produktionsledare, platschef eller motsvarande i minst ett bergtunnelprojekt i stadsmiljö (med stadsmiljö avses
stad med >100 000 invånare).
Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office
God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER
Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort B är ett krav.

Meriterande

Mervärde att konsulten har hög kompetens inom
lösning av produktionsproblem i komplexa anläggningsprojekt.

Mervärde att konsulten kan visa på hög kompetens avseende styrning av
tid, kostnad och innehåll i komplexa uppdrag samt en förmåga att hantera
risker i projektet proaktivt och systematiskt.

Mervärde att konsulten har erfarenhet av att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kontrollansvarig, Plan- och bygglagen (PBL)

Ansök    Feb 28    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en kontrollansvarig, Plan- och bygglagen (PBL) till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på deltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Att för Trafikverkets räkning genomföra de åtaganden som krävs enligt Plan och Bygglagen för rivn... Visa mer
Vi söker en kontrollansvarig, Plan- och bygglagen (PBL) till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på deltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:

Att för Trafikverkets räkning genomföra de åtaganden som krävs enligt Plan och Bygglagen för rivnings och byggnadsarbeten.

Vi söker en kontrollansvarig PBL för Västlänken. Ditt uppdrag i projekt Västlänken är företrädesvis för delprojekt Korsvägen. Delprojekten utförs som en totalentreprenad med hög nivå av samverkan. För mer information, se länk Korsvägen.

I uppdraget ingår även att vid behov bistå andra delprojekt i projekt Västlänken/projekt

Olskroken.

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Precisering av uppdraget

Arbetsuppgifter/Ansvar

upprätta kontrollplan

ansöka om startbesked.

deltaga i teknik- och produktionsmöten med entreprenören.

delta i tekniska samråd

bistå byggnaqdsnämnden vid ev, besök

utföra erforderliga kontroller

tillse att kontrollplanen är korrekt ifylld och signerad

ansöka om slutbesked

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Resursen ska vara certifierad enligt Boverket föreskrifter kategori K (kontrollansvarig

för projekt av komplicerad art).

Konsulten ska ha dokumenterad kunskap om ABT.

Konsulten ska ha dokumenterad kunskap om plan och bygglagen med tillhörande råd

och författningar.

Resursen ska minst ha genomfört ett uppdrag som kontrollansvarig för komplexa anläggningsprojekt.

God kännedom om kvalitets och miljöledningssystem.Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare VA-Vent Västlänken avseende Förberedels

Ansök    Feb 14    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en Byggledare VA-Vent Västlänken avseende Förberedels till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som en del av förberedelsearbetet inför öppnandet av Västlänken behöver Trafikverket stärka sin organisation inom drift- ... Visa mer
Vi söker en Byggledare VA-Vent Västlänken avseende Förberedels till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som en del av förberedelsearbetet inför öppnandet av Västlänken behöver Trafikverket stärka sin organisation inom drift- och underhåll av de systemen och installationerna i stationsmiljöer och tunnelanläggningar.
Uppdraget går ut på att stärka Beställarens kompetens och resurs för tekniska systemen och installationer inom VA-Vent.
Initialt kommer uppdraget fokusera på mottagande av anläggningen där arbetsuppgifter går ut på att:
- Förstå anläggningens upbyggnad och omfattning
- Vara Underhålls representant gentemot projekt Västlänken i sakfrågor inom aktuellt
teknikområde
- Vara med och granska dokumentation ur ett underhållsperspektiv

- Vara med och utforma och ställa tekniska krav i förfrågningsunderlag till de nya Driftoch Underhållsupphandlingar som skapas inför drift och förvaltning av anläggningen.
I ett senare skede när program Västlänken lämnar över delprojekt centralen till Underhåll
kommer uppdraget att övergå till en Byggledande roll där konsulten kommer hjälpa Beställaren att driva kontrakt gentemot entreprenör samt följa upp kontrakt. Byggledaren kommer även stödja ansvarig projektledare på underhåll med generella förvaltningsfrågor som att att utveckla processer och följa upp anläggningens status.

Arbetsuppgifter:

Se till att projektet följer Trafikverkets interna
process för hantering av projekt (GÅ-processen)
Följer upp entreprenörens operativa arbeta samt
att entreprenaden följer kontrakt
Bereder och leder byggmöten
Löpande dialog med entreprenör - övergripande planering, prioritering vid behov
Bereder beställning förändring av kontrakt
URB/ÄTA
För dialog med entreprenör i operativt arbete
med förändring av anläggningsmassa
Statusrapporter till projektledare

Bevaka att projektets/entreprenörens egenkontroll, kvalitets- och miljöprogram efterlevs inom
entreprenörens kontrakt.
Kontrollera att entreprenören har genomfört
överenskommet FU- och AU-arbete enligt fastställda krav
Sammanställ och kontinuerligt genomföra riskhantering inom entreprenörens kontrakt.

Krav (OBS, obligatoriska)

Gymnasieutbildning el minst 3 år alternativt annan utbildning
kompletterad med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Genomfört utbildning i Elsäkerhet vid arbete - skötsel av elanläggningar SS-EN 50110-1.

Genomfört utbildning i BAS-P / BAS-U

Erfarenhet av byggledning eller projektledning inom VA-Vent i
minst 3 år (minst 1500 timmar) inom komplexa infrastrukturanläggningar/fastighetsinstallationer alternativt likvärdigt
sammansatt tekniskt system.
Arbetslivserfarenheten får ej vara äldre än 8 år.

Erfarenhet av byggledning eller projektledning under minst 3
år (minst 1500 timmar) av operativt arbete inom drift och underhåll, reparationer och reinvesteringar inklusive test och uppföljning.

Erfarenhet från hantering av digitala ärendehanteringssystem och förvaltningssystem. Beställaren använder EBBA/Chaos samt GUS/Maximo.

Inneha giltigt B-körkort.

Kunna kommunicera på svenska i såväl tal som skrift.

Office-paketet eller likvärdigt.

Meriterande

Resurskonsulten har kunskap i entreprenadjuridik. Konsulten ska
ha minst två dagars utbildning inom minst en av följande: AB, ABT eller ABFF
samt referensuppdrag som påvisar att konsulten har
erfarenhet av entreprenadjuridik om minst 1000 timmar.

Resurskonsulten har erfarenhet av utformning av förfrågningsunderlag inom infrastrukturanläggningar eller fastighetsinstallationer alternativt likvärdigt sammasatt tekniskt system enligt beskrivning under kap 2.2 i UB. Uppdrag om minst 100
timmar.

Resurskonsulten har minst 2 års erfarenhet av XLPM, uppdrag om
minst 500 timmar.

Resurskonsulten har vana att arbeta i järnvägsanläggning där resurskonsulten har utbildning som SOS-ledare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Specialist inom ?installation/ installationssamordning

Vi söker en specialist inom installation/ installationssamordning och provning /verifiering. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtraf... Visa mer
Vi söker en specialist inom installation/ installationssamordning och provning /verifiering.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att resandet går enklare, snabbare och med färre byten. Projekt Västlänken är nu i en fas där entreprenörer handlas upp och samordning avseende driftförberedande åtgärder för anläggningsövervakning och tunnelsäkerhet är nödvändig mellan de olika entreprenaderna. Byggnationen av Västlänken påbörjas år 2018 och är beräknad till att fort gå fram till år 2030.

Uppdraget innefattar bl.a. att bistå i frågor kring projektering, kravspecifikationer/ förfrågningsunderlag, installation, driftsättning/funktionskontroll, utvärdering, besiktning, framtagande av styrande och stödjande dokument samt regelverk, dokumentering, granskning av dokumentation, konsultering, framtagande beslutsunderlag, konfigurering och uppgraderingar system/utrustning, vidareutveckling av programvara, frågor kring drift och underhåll samt projektledning och byggledning.

Installation / installationssamordning

Den övergripande arbetsuppgiften som specialist är att samordna installationsfrågor och leda arbetsgrupper inom och mellan de olika teknikområden samt att se till att valda lösningar och system anpassas mot Trafikverkets centrala funktion IT samt VO Trafikledning och Underhåll.

Ingående arbetsuppgifter:

Samordna och leda arbete inom installationsområdena.

Samordning mellan teknikområdena säkerhet, Installation samt styr och övervakning.

Koordinera och strukturera FAT och SAT verksamhet inom teknikområdena för uppdragen.

Korrdinera utbildnings- samt övningsmoment kopplat till installationsområdet (tele,

brand, CCTV, ventilation, passersystem, hissystem, rulltrappor, radio, elkraft, belysning, styr- och övervakning).

Representera Trafikverket (beställare) gentemot konsultuppdragen, leverantörer etc.

Ge specialiststöd inom området Installation och kravställningar för området.

Utvärdera Installationslösningar och beskrivningar.

Bevaka tillförlitlighet-, underhållsmässighets- samt styr o övervakningsaspekter inom

området i förhållande till kravställningar.

Stämma av installationslösningar med VO Underhåll och Trafikledning samt centralfunktion IT.

Provning och verifiering

Samordnare inom samordnad provning och verifiering ska som beställarrepresentant leda, planera och utföra arbetet kring provning och verifiering inom ramen för funktionens ansvar. Samordnaren ansvarar för provning och verifiering med interna och externa resurser för att bidra till ett effektivt genomförande i överlämnandet av Västlänken och Olskroken planskildhet till förvaltning.

Samordnaren ska planera och genomföra beställarens provning och verifiering genom provningssamordning med delprojekten genom alla provningsfaser.

Samordnaren delger projektledningen med sin kunskap och erfarenhet vid planering och utförande av provning av funktioner, felhantering och prestanda av installationer. Detta även med hänsyn till verifiering av säkerhet och användbarhet.

Arbetsuppgifter som kan bli aktuella:

Att planera provning och verifiering av Trafikverkets överordnade övervakningssystem.

Att planera provning, verifiering och integration av tekniska säkerhetssystem för järnvägstunnlar inom Trafikverkets förvaltning, exempelvis radio-, kamera- och transmissionssystem.

Att planera provning och tillämpning i samarbete och överenskommelse mellan representanter från delprojekten.

Att planera och sammankalla till mötesserier avseende beställarens samordnade provning.

Att utifrån funktionens uppdrag leda, samordna och guida grupper som i olika sammanhang ska vistas i arbetsområdet.

Krav (OBS, obligatoriska)

a) Minst 10 års yrkeserfarenhet och dokumenterad teknisk kunskap inom hela installationsområdet. Erfarenheten ska omfatta följande områden:

o Tele

o Brand

o CCTV

o Ventilation

o Passersystem

o Hissystem

o Rulltrappor

o Radio

o Elkraft

o Belysning

o Styr- och övervakning

b) Minst 10 års yrkeserfarenhet av kravställning, projektering och entreprenaduppföljning av installationer i väg eller järnvägsprojekt där tunnlar utgjort en tydlig del av arbetsinnehållet.

c) Minst fem (5) uppdrag som omfattat koordinering av FAT och SAT verksamhet

d) Minst fem (5) uppdrag som omfattat acceptanstester hos leverantör

e) Minst fem (5) uppdrag som omfattat leda/koordinera utbildnings- samt övningsmoment kopplat installationsområden.

f) Minst fem (5) uppdrag som omfattat tillämpning av svenska lagar och regler inom arbetsområdet samt tillhörande internationella normer och standarder.

g) Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

h) Konsulten ska ha erforderlig och för rollen relevant kunskap som inbringats via arbete

inom provning och verifiering i Sverige.

i) Konsulten ska ha arbetat med planering och genomförande av beställarens samordnade provning i ett stort tunnelprojekt* inom undermarksanläggning i Sverige.

j) Konsulten ska ha arbetat med anläggningsövervakning i minst ett stort tunnelprojekt inom undermarksanläggning i Sverige.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Teknikingenjör

Vi söker två Teknikingenjörer Inom installation/ installationssamordning till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafi... Visa mer
Vi söker två Teknikingenjörer Inom installation/ installationssamordning till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att resandet går enklare, snabbare och med färre byten. Projekt Västlänken är nu i en fas där entreprenörer handlas upp och samordning avseende driftförberedande åtgärder för anläggningsövervakning och tunnelsäkerhet är nödvändig mellan de olika entreprenaderna. Byggnationen av Västlänken påbörjas år 2018 och är beräknad till att fort gå fram till år 2030.

Den övergripande arbetsuppgiften som teknikingenjör är att bistå projekten med teknikkompetens inom installationsområdena samt vara behjälplig vid installation, utformning och testning av installationer. Uppdraget arbetsuppgifter kommer att styras av teknikansvarig för respektive projekt.

Krav (OBS, obligatoriska)

Högskoleutbildning med teknisk inriktning inom ett område som bedöms relevant eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet bedöms likvärdigt av Trafikverket.

Minst 2 års yrkeserfarenhet inom installation, erfarenheten ska omfattat minst ett av

följande områden:

o Tele

o Brand

o CCTV

o Ventilation

o Passersystem

o Hissystem

o Rulltrappor

o Radio

o Elkraft

o Belysning

o Styr- och övervakning

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Delprojektledare Arbetsmiljö och säkerhet

Vi söker en Delprojektledare Arbetsmiljö och säkerhet. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget - Konsultuppdrag gällande delprojektledning inom Byggarbetsmiljö och Säkerhet. Konsulten kommer att arbeta med flera investeringsprojekt på Invester... Visa mer
Vi söker en Delprojektledare Arbetsmiljö och säkerhet.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

- Konsultuppdrag gällande delprojektledning inom Byggarbetsmiljö och Säkerhet.
Konsulten kommer att arbeta med flera investeringsprojekt på Investering Järnväg Väst
enhet 1.

Konsulten ska ha ansvara för ledning, styrning och uppföljning av aktiviteter avseende Byggar-betsmiljö och Säkerhet samt leda detta arbete i projektering och produktion, i nära samarbete med projektledningen. Konsulten kommer att vara Beställarens representant ute på plats i projektet, både i skede planering/projektering och produktion.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Delprojektledarens arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsat av, att
arbeta i projekt inom områdena byggarbetsmiljö och trafiksäkerhet och med det själv-ständligt leda projektets byggarbetsmiljö-och säkerhetsarbete samt riskhantering, in-ternt och mot våra leverantörer
tillse att arbetet inom projektet följer gällande lagstiftning och reglerverk avseende byggarbetsmiljö- och säkerhet
driva processer och delta i samordning mellan byggherrar och entreprenader
aktivt delta och följa upp parallella riskhanteringsprocesser
delta i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar, genom att medverka i
projekteringsarbetet och andra möten, även kalla och föra protokoll vid behov
kontrollera leverantörens dokumentation inom Byggarbetsmiljö och Säkerhet, så som arbetsmiljödokumentation, t.ex. arbetsmiljöplaner och säkerhetsplaner
kontrollera leverantörens personal med avseende på kompetens och behörighet
följa upp leverantörens egenkontroll på utförda arbeten
lämna synpunkter på leverantörens ritningar och handlingar
kontrollera ritningar och andra handlingar genom kontroll i fält
kontrollera entreprenörens el- och trafiksäkerhetsarbete på järnväg samt arbetsmiljö-arbete på järnväg
medverka till att skapa bra relation till fastighetsägare/sakägare/angränsande projekt
upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet
samordna med andra teknikgrenar och angränsande entreprenader
genomföra kontroll säkerhetsstyrning järnväg och elsäkerhet
delta i projekterings- och byggmöten
tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genom-
förs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar
bevaka att erforderliga myndighetstillstånd finns
tillse att myndigheters och beställarens krav uppfylls
medverka vid kontakt med myndigheter och fastighetsägare
ansvara för samordningen av byggplatsuppföljning inom Byggarbetsmiljö och Säker-het medverka vid upphandlingar
bistå i uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och sä-kerhet samt vidarerapportering
följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser, enligt
för projektet gällande rutiner
tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende Arbetsmiljö och Säkerhet genom-
förs enligt överenskomna planer
medverka och ansvara för erforderliga syner och besiktningar
svara för slutdokumentation av projektet
följa upp kontroller i projekterings- och produktionsfasen
utreda tillbud och olyckor som inträffar i projektet
Erfarenhetsåterföring

Krav (OBS, obligatoriska)

Konsulten ska ha mycket god kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom teknikområdena BEST
Konsulten ska ha genomgått en kurs i ”Byggherrens arbetsmiljöansvar”. Utbildningen ska ha genomförts de senaste fem åren. Basutbildning ska vara genomförd innan an-budslämnande, ev. repetitionsutbildning kan utföras innan uppdragsstart.
Konsulten ska ha god kännedom om byggarbetsmiljöansvar både för projekterings- och utförandefas och den arbetsmiljödokumentation som krävs i ett bygg- och anlägg-ningsprojekt.
Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet från att ha arbetat inom järnvägsprojekt i pro-duktionsskede varav minst 3 år ska omfattat arbetsuppgifter i huvudsak fokuserade på byggarbetsmiljö
Konsulten ska ha minst 2 års erfarenhet från att ha arbetat inom järnvägsprojekt i pro-jekteringsskede
Konsulten ska ha utbildning som Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U). Utbild-ningen ska ha genomförts de senaste fem åren. Basutbildning ska vara genomförd in-nan anbudslämnande, ev. repetitionsutbildning kan utföras innan uppdragsstart.
Konsulten ska ha utbildning SOS-planerare (Skydds- och säkerhetsplanerare). Basut-bildning ska vara genomförd innan anbudslämnande, ev. repetitionsutbildning kan utföras innan uppdragsstart.
Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande doku-ment
Kunskap och erfarenhet av relevanta standardavtal AB, ABT, ABK med flera.
God kunskap om AMA AF och AMA AF Konsult samt branschens regelverk.
Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Konsulten ska inneha körkort som minst omfattar behörighet ”B”.

Meriterande

Konsulten har ett stort mått av Initiativtagande.

Konsulten tar ansvar för sin uppgift och är Självgående.

konsulten har ett stort mått av samarbetsorientering.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare Telesystem Västlänken

Ansök    Feb 14    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en Byggledare Telesystem Västlänken Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som en del av förberedelsearbetet inför öppnandet av Västlänken behöver Trafikverket stärka sin organisation inom drift- och underhåll av de systemen och inst... Visa mer
Vi söker en Byggledare Telesystem Västlänken

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som en del av förberedelsearbetet inför öppnandet av Västlänken behöver Trafikverket stärka sin organisation inom drift- och underhåll av de systemen och installationerna i stationsmiljöer och tunnelanläggningar.
Uppdraget går ut på att stärka Beställarens kompetens och resurs för tekniska systemen och installationer inom telesystem omfattande brandlarm, branddetektering, inbrottslarm och passagesystem, låssystem samt videosystem.
Initialt kommer uppdraget fokusera på mottagande av anläggningen där arbetsuppgifter går ut på att:
- Förstå anläggningens upbyggnad och omfattning
- Vara Underhålls representant gentemot projekt Västlänken i sakfrågor inom aktuellt
teknikområde
- Vara med och granska dokumentation ur ett underhållsperspektiv

- Vara med och utforma och ställa tekniska krav i förfrågningsunderlag till de nya Drift och Underhållsupphandlingar som skapas inför drift och förvaltning av anläggningen.Arbetsuppgifter

Se till att projektet följer Trafikverkets interna
process för hantering av projekt (GÅ-processen)
Följer upp entreprenörens operativa arbeta samt
att entreprenaden följer kontrakt
Bereder och leder byggmöten
Löpande dialog med entreprenör - övergripande planering, prioritering vid behov
Bereder beställning förändring av kontrakt
URB/ÄTA
För dialog med entreprenör i operativt arbete
med förändring av anläggningsmassa
Statusrapporter till projektledare

Bevaka att projektets/entreprenörens egenkontroll, kvalitets- och miljöprogram efterlevs inom entreprenörens kontrakt.
Kontrollera att entreprenören har genomfört
överenskommet FU- och AU-arbete enligt fastställda krav
Sammanställ och kontinuerligt genomföra riskhantering inom entreprenörens kontrakt.

Krav (OBS, obligatoriska)

Gymnasieutbildning el minst 3 år alternativt annan utbildning kompletterad med erfarenhet som vi bedömer likvärdig

Erfarenhet av byggledning eller projektledning inom telesystem i minst 3 år (minst 1500 timmar) inom komplexa infrastrukturanläggningar/fastighetsinstallationer alternativt likvärdigt sammansatt tekniskt system enligt beskrivning under
kap 2.2. Arbetslivserfarenheten får ej vara äldre än 8 år.
För att uppfylla krav på erfarenhet inom telesystem ska erfarenhet från minst tre av nedanståede system ingå i referensuppdrag:
-Brandlarm
-Branddetekteringssystem
-Passagesystem
-Inbrottslarm
-Låssystem (mekaniska lås)
-Videosystem

Erfarenhet av byggledning eller projektledning under minst 3
år (minst 1500 timmar) av operativt arbete inom drift och underhåll, reparationer och reinvesteringar inklusive test och
uppföljning.

Erfarenhet från hantering av digitala ärendehanteringssystem
och förvaltningssystem. Beställaren använder EBBA/Chaos
samt GUS/Maximo.

Genomfört utbildning i BAS-P / BAS-U

Inneha giltigt B-körkort
Kunna kommunicera på svenska i såväl tal som skrift
Office-paketet eller likvärdigt

Meriterande

Resurskonsulten har kunskap i entreprenadjuridik. Konsulten ska
ha minst två dagars utbildning inom minst en av följande: AB, ABT eller ABFF
samt referensuppdrag som påvisar att konsulten har erfarenhet av entreprenadjuridik om minst 1000 timmar.

Resurskonsulten har erfarenhet av utformning av förfrågningsunderlag inom infrastrukturanläggningar eller fastighetsinstallationer alternativt likvärdigt sammansatt tekniskt system enligt beskrivning under kap 2.2 i UB. Uppdrag om minst 100 timmar.

Resurskonsulten har minst 2 års erfarenhet av XLPM, uppdrag om
minst 500 timmar.

Resurskonsulten har vana att arbeta i järnvägsanläggning där resurskonsulten har utbildning som SOS-ledare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare EL och Belysning Västlänken

Ansök    Feb 14    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker en Byggledare EL och Belysning Västlänken till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som en del av förberedelsearbetet inför öppnandet av Västlänken behöver Trafikverket stärka sin organisation inom drift- och underhål... Visa mer
Vi söker en Byggledare EL och Belysning Västlänken till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som en del av förberedelsearbetet inför öppnandet av Västlänken behöver Trafikverket stärka sin organisation inom drift- och underhåll av de systemen och installationerna i stationsmiljöer och tunnelanläggningar.
Uppdraget går ut på att stärka Beställarens kompetens och resurs för tekniska systemen och installationer inom Elkraft samt belysning.
Initialt kommer uppdraget fokusera på mottagande av anläggningen där arbetsuppgifter går ut på att:
- Förstå anläggningens upbyggnad och omfattning
- Vara Underhålls representant gentemot projekt Västlänken i sakfrågor inom aktuellt
teknikområde
- Vara med och granska dokumentation ur ett underhållsperspektiv

- Vara med och utforma och ställa tekniska krav i förfrågningsunderlag till de nya Drift och Underhållsupphandlingar som skapas inför drift och förvaltning av anläggningen.

Arbetsuppgifter

Se till att projektet följer Trafikverkets interna
process för hantering av projekt (GÅ-processen)
Följer upp entreprenörens operativa arbeta samt
att entreprenaden följer kontrakt
Bereder och leder byggmöten
Löpande dialog med entreprenör - övergripande planering, prioritering vid behov
Bereder beställning förändring av kontrakt
URB/ÄTA
För dialog med entreprenör i operativt arbete
med förändring av anläggningsmassa
Statusrapporter till projektledare
Ansvar • Bevaka att projektets/entreprenörens egenkontroll, kvalitets- och miljöprogram efterlevs inom
entreprenörens kontrakt.
Kontrollera att entreprenören har genomfört
överenskommet FU- och AU-arbete enligt fastställda krav
Sammanställ och kontinuerligt genomföra riskhantering inom entreprenörens kontrakt.

Krav (OBS, obligatoriska)

Erfarenhet av byggledning eller projektledning inom eldistribution i minst 3 år (minst 1500 timmar) inom komplexa infrastrukturanläggningar/fastighetsinstallationer alternativt likvärdigt sammansatt tekniskt system.
Arbetslivserfarenheten får ej vara äldre än 8 år.

Erfarenhet av byggledning eller projektledning under minst 3
år (minst 1500 timmar) av operativt arbete inom drift och underhåll, reparationer och reinvesteringar inklusive test och uppföljning.

Erfarenhet från hantering av digitala ärendehanteringssystem
och förvaltningssystem. Beställaren använder EBBA/Chaos
samt GUS/Maximo.

Gymnasieutbildning el minst 3 år alternativt annan utbildning kompletterad med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Genomfört utbildning i Elsäkerhet vid arbete - skötsel av elanläggningar SS-EN 50110-1.

Genomfört utbildning i BAS-P / BAS-U.

Inneha giltigt B-körkort.
Kunna kommunicera på svenska i såväl tal som skrift.
Office-paketet eller likvärdigt.

Meriterande

Resurskonsulten har kunskap i entreprenadjuridik. Konsulten ska
ha minst två dagars utbildning inom minst en av följande: AB, ABT eller ABFF
samt referensuppdrag som påvisar att konsulten har erfarenhet av entreprenadjuridik om minst 1000 timmar.

Resurskonsulten har erfarenhet av utformning av förfrågningsunderlag inom infrastrukturanläggningar eller fastighetsinstallationer alternativt likvärdigt sammansatt tekniskt system enligt beskrivning under kap 2.2 i UB. Uppdrag om minst 100 timmar.

Resurskonsulten har minst 2 års erfarenhet av XLPM, uppdrag om
minst 500 timmar.

Resurskonsulten har vana att arbeta i järnvägsanläggning där resurskonsulten har utbildning som SOS-ledare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Samordnare operativ information (SOI) och systemkoordinator (SKO)

Vi söker Samordnare operativ information (SOI) och systemkoordinator (SKO) till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande roller: Roll: Samordnare Operativ Information (SOI) - Konsulten kommer arbeta i... Visa mer
Vi söker Samordnare operativ information (SOI) och systemkoordinator (SKO) till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande roller:
Roll: Samordnare Operativ Information (SOI)
- Konsulten kommer arbeta i projektet med att samordna de anläggningsnära systemen med NTS

Roll: Systemkoordinator (SKO)
- Konsulten kommer arbeta med att samordna projekt som bygger anläggingsnära utrustning med de anläggningsnära systemen som utrustningen
ska kopplas till.

Ansvar och befogenheter

SOI ansvarar för att arbetsprocesser och information inom UH Väg följs. SOI ska även
vara bryggan mellan UH Väg och Trafikstyra och Trafikinformera Väg (TR) och hantera
de ärenden som kommer upp i OIG forumet.

Stockholm/Öst samt Norr/Mitt är ett geografiskt ansvarsområde och Väst/Syd är det
andra geografiska ansvarsområdet. Detta uppdrag gäller SOI väst/syd.Arbetsuppgifter

Nedan är exempel på arbetsuppgifter som kan vara aktuella för SOI:
- Bistå projektledare/specialister inom utpekade områden inom OIG, Operativ
Informations Grupp, vilket är ett samverkansforum mellan Underhåll och
Trafikledning.
- Dokumenterar och lämnar underlag för inläsning till NTS samt följer upp att det
är inläst och kan vara med vid tester.
- Säkerställa efterlevnad samt vid behov skapa nya rutiner för operativt samarbete
- Säkerställa att informationen är rätt i alla led av kedjan och att informationen är
så fullständig som möjligt då den skapas.
- Ha det övergripande ansvaret för att skapa en översikt av och följa upp ärenden.
- Bidra till effektivare samverkan mellan UH väg och TR.
- Revidera instruktioner samt översikter per område.
- Fånga upp underlag för nya data och följa upp att de laddas i NTS.
- Vid behov informera om nya funktioner för personal i trafikcentraler samt
projektledare, specialister.
- Kvalitetsgranska material som delas mellan parterna för inläsning eller justering
i systemen.
- Samordning av arbete med harmonisering av larm mellan system och mellan
projekt inom samma system
- Förvalta och lämpande kontrollera kontaktuppgifter i GUS

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Referensuppdrag som visar på minst 2 års erfarenhet på systemnivå av arbete med
styr- och övervakningssystem för operativ teknik i liknande arkitektur.

Referensuppdrag som visar på kunskap om trafikledning samt om arbetssätt gällande
systemuppbyggnad, utveckling, framtagning av underlag samt uppgifter motsvarande
de som beskrivs i Rollbeskrivning Samordnare operativ information.

Referensuppdrag som visar på god samordningsförmåga.
Referensuppdragen ska omfatta minst 1000 timmar per kompetens och får inte vara äldre än 5 år.

Meriterande

Minst 3 års erfarenhet av operativt arbete i TRV anläggningsnära system, omfattande minst 1500 tim och ej äldre än 5 år.

Minst 3 års erfarenhet av operativt arbete i NTS, antingen som användare eller
administratör, omfattande minst 1500 tim och ej äldre än 5 år.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Biträdande Produktionsledare Korsvägen

Vi söker en biträdande produktionsledare till projekt korsvägen till Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som biträdande produktionsledare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effekt... Visa mer
Vi söker en biträdande produktionsledare till projekt korsvägen till Trafikverket i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som biträdande produktionsledare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att bistå produktionsledaren i dennes dagliga arbete. Produktionsledaren ansvarar för alla installations-, bygg-, mark- och konstruktionsarbeten som utförs för beställarens räkning. Du rapporterar till ansvarig produktionsledare och följer upp entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll samt mot gällande krav och regelverk. Du samordnar byggledarnas arbete, styr mot produktionseffektiva lösningar i samverkan med entreprenören samt följer upp och säkerställer att gällande tekniska krav och regelverk efterföljs, inklusive arbetsmiljö och trafikfrågor. Du följer upp totalentreprenadens framdrift och tar fram underlag för beslut avseende produktionstekniska och kontraktuella frågor för beställarens räkning.

Arbetsuppgifter

- Rapportera till ansvarig produktionsledare.
- Följa upp entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll.
- Följa upp entreprenörens utförande mot gällande krav och regelverk.
- Samordna byggledarnas arbete.
- Styra mot produktionseffektiva lösningar i samverkan med entreprenören.
- Följa upp och säkerställer att gällande tekniska krav och regelverk efterföljs, inklusive
arbetsmiljö och trafikfrågor.
- Följa upp totalentreprenadens framdrift och tar fram underlag för beslut avseende
produktionstekniska och kontraktuella frågor för beställarens räkning.
- Minimera och behandla risker genom deltagande i möten och vid behov närvara vid
genomgångar av arbetsberedningar.
- I samarbete med delprojektets projekteringssamordnare och installationssamordnare
ge förutsättningar för projekteringen

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Minst 15 års produktionserfarenhet av bygg- och installationsarbete varav minst 10 år
i befattning så som produktionsledare, platschef eller motsvarande i byggprojekt.
2. Erfarenhet av minst ett komplext byggprojekt med en kontraktssumma överstigande 1
miljard kr.
3. God erfarenhet av tillämpning av AB, ABT.
4. God erfarenhet av ekonomisk reglering i totalentreprenader.
5. Behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Biträdande Produktionsledare för projekt Västlänken/Olskroken

Vi söker en biträdande produktionsledare för projekt Västlänken/Olskroken till Trafikmyndighet i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som biträdande produktionsledare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar ... Visa mer
Vi söker en biträdande produktionsledare för projekt Västlänken/Olskroken till Trafikmyndighet i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som biträdande produktionsledare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att bistå produktionsledaren i dennes dagliga arbete. Produktionsledaren ansvarar för alla installations-, bygg-, mark- och konstruktionsarbeten som utförs för beställarens räkning. Du rapporterar till ansvarig produktionsledare och följer upp entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll samt mot gällande krav och regelverk. Du samordnar byggledarnas arbete, styr mot produktionseffektiva lösningar i samverkan med entreprenören samt följer upp och säkerställer att gällande tekniska krav och regelverk efterföljs, inklusive arbetsmiljö och trafikfrågor. Du följer upp totalentreprenadens framdrift och tar fram underlag för beslut avseende produktionstekniska och kontraktsfrågor för beställarens räkning.

Myndigheten söker söker en biträdande produktionsledare för Västlänken. Ditt uppdrag i projekt Västlänken är företrädesvis för delprojekt Korsvägen.

Arbetsuppgifter

Rapportera till ansvarig produktionsledare.
- Följa upp entreprenörens utförande avseende tid, kostnad och innehåll.
- Följa upp entreprenörens utförande mot gällande krav och regelverk.
-Samordna byggledarnas arbete.
- Styra mot produktionseffektiva lösningar i samverkan med entreprenören.
- Följa upp och säkerställer att gällande tekniska krav och regelverk efterföljs, inklusive
arbetsmiljö och trafikfrågor.
- Följa upp totalentreprenadens framdrift och tar fram underlag för beslut avseende
produktionstekniska och kontraktuella frågor för beställarens räkning.
- Minimera och behandla risker genom deltagande i möten och vid behov närvara vid
genomgångar av arbetsberedningar.
- I samarbete med delprojektets projekteringssamordnare och installationssamordnare
ge förutsättningar för projekteringen

Krav (OBS, obligatoriska)

- Minst 15 års produktionserfarenhet av bygg- och installationsarbete varav minst 10 år
i befattning så som produktionsledare, platschef eller motsvarande i byggprojekt.
- Erfarenhet av minst ett komplext byggprojekt med en kontraktssumma överstigande 1
miljard kr.
- God erfarenhet av tillämpning av AB, ABT.
- God erfarenhet av ekonomisk reglering i totalentreprenader.
- Behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projekteringssamordnare Konstruktion Korsvägen

Vi söker Projekteringssamordnare Konstruktion Korsvägen. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Som projekteringssamordnare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker... Visa mer
Vi söker Projekteringssamordnare Konstruktion Korsvägen.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Som projekteringssamordnare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenören stödja entreprenörens projektering för att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet samt bevaka att beställarens krav inarbetas i projekteringen. Du kommer att vara medlem i den samverkansorganisation som upprättas vid uppstarten av entreprenaden tillsammans med upphandlad entreprenör.
Ditt uppdrag i projekt Västlänken är företrädesvis för delprojekt Korsvägen. Delprojekten utförs som en totalentreprenad med hög nivå av samverkan.

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Koordinera övriga intressenters önskemål, exempelvis från Göteborgs stad och Västtrafik
Styra Trafikverkets teknikkonsulter och samordna Trafikverkets granskningsprocesser
Utgöra stöd till projektledning i projekteringsfrågor
Sammankalla till projekteringsmöten med entreprenören
Bevaka byggarbetsmiljöaspekter tillsammans med projektets BAS-P
Bevaka att myndighetskrav och lagkrav erhålls och efterlevs
Ansvara för och samordna beställarens mottagningskontroll av handlingar från entreprenören
Styrning av tid, kostnad och innehåll
Säkerställa produkter och tekniska lösningar utifrån tekniska krav, gestaltning, miljö
och totalkostnader
Bevaka gränssnitt och kostnadsfördelning mot övriga intressenter
Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för beställarens räkning.
Ansvar för att sprida information till övriga inom projektet.
Minimera och behandla risker genom deltaga projekteringsmöten och vid behov närvara vid genomgångar av arbetsberedningar.
I samarbete med delprojektets installationssamordnare och arkitekt ge förutsättningar
för projekteringen

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Eftergymnasial byggteknisk utbildning eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som beställaren bedömer som likvärdig.

2. Minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet från anläggningsbranschen, varav minst 5
år inom anläggningsprojektering i ledande roll som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare eller annan roll som bedöms likvärdig. Med anläggning avses infrastruktur av typen vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, kraftverk och liknande anläggningar.

3. Minst 5 års erfarenhet som konstruktör eller från rollen som sakkunnig inom projektering av anläggningskonstruktioner.

4. Behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare ITV Region Västra

Ansök    Dec 29    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker Byggledare ITV Region Västra till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Med denna upphandling avser Trafikverket att utöka beställarorganisationen med ytterligare en byggledare. Sedan tidigare finns byggledning för huv... Visa mer
Vi söker Byggledare ITV Region Västra till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Med denna upphandling avser Trafikverket att utöka beställarorganisationen med ytterligare en byggledare. Sedan tidigare finns byggledning för huvudsakligt byggledaransvar för videosystemet SVMX och för huvudansvar SDS/AID. Aktuell resurs kommer ha huvudsakligt ansvar för byggledning av undehållsentreprenaden och fysisk utrustning tillhörande ITV.
Projektet har en stor anläggningsmassa med ständiga ändringar, uppdateringar och mottagning av ny anläggning. Projektteamet är, både på beställarsidan och entreprenörsidan, ambitiösa och arbetar i högt tempo med stort resultatfokus. För att trivas i uppdraget ska konsulten ha en hög samarbetsförmåga och gilla att arbeta som en del av ett större team, men också kunna driva arbete framåt och genomföra arbetsuppgifter självständigt. Resurskonsulten kommer in i ett pågående projekt och ska vara lättlärd och nyfiken med ett stort teknikintresse för att snabbt komma in i projektet.
Uppdraget bedöms omfatta 80-100 % av en heltidstjänst (1700 timmar/år). Stationeringsort är Göteborg och resursen ska utföra arbetsuppgifter från Trafikverkets lokaler. Vissa arbetsuppgfter bedöms kunna genomföras på distans. I samråd med Beställaren godkänns då att uppdraget utförs på annan ort. Distansarbete kan godkännas upp till 3 dagar i veckan.

Arebtsuppgifter består bland annat av, men är inte begränsade till:
- Att företräda Trafikverket vid genomförandet av entreprenader efter delgiven delegering
- Att byggleda och projektera ITV-anläggningar
- Att leda och delta vid drift-/byggmöten samt teknikmöten med leverantörer
- Att initiera reinvesteringar
- Att vid behov utgöra representant i investeringsprojekt eller andra externa projekt
med behov av specialistkunskap inom ITV
- Att vid behov utföra offertunderlag.
- Att delta i och genomföra besiktning av ITV-utrustning/videosystem på väg
- Att delta och driva operativt arbete med drift och underhåll
- Att följa upp underhållsentreprenad gällande underhållsarbete och kontraktefterlevnad.
- Att fysiskt närvara vid och följa upp arbeten som påverkar anläggningem
- Att granska teknisk dokumentation av anläggningen
- Att genomföra första linjens arbetsplatskontroller
- Att samordna och planera arbeten tillsammans med systemtekniker, entreprenörer
och andra teknikområden
- Att löpande kontrollera, dokumentera och utvärdera anläggningens status.
- Dagligt arbete i Trafikverkets underhållssystem GUS/maximo, bland annat granska
underlag för entreprenörens fakturering och godkänna arbetsförfrågan.

Krav (OBS, obligatoriska)

a) Arbete som byggledare eller projektledare i ett underhållsprojekt av teknisk utrustning med överordnat anläggningsnära styr/övervakningssystem, arbetet ska omfatta minst 2 år,/ eller arbete som byggledare eller projektledare i ett investeringsprojekt av teknisk utrustning för trafikstyrning med överordnat anläggningsnära styr/övervakningssystem. Uppdraget i investeringsprojektet ska vara specifikt gällande ITS. Arbetet ska omfatta minst 2 år eller 2000 timmar.

b) Erfarenhet av projektledning eller byggledning av entreprenadkontrakt enligt AB/ABTska omfatta minst 1 år.

c) Erfarenhet av arbete i Trafikverkets komplexa anläggningar eller liknande sammansatt tekniskt system ska omfatta minst 1 år.
d) Erfarenhet av arbete i trafikmiljö med minst ÅDT 10 000.
e) Erfarenhet av uppföljning av liknande rubricerat uppdrag som besiktningsman eller
likvärdig roll.
f) Giltigt certifikat samt erfarenhet som BAS-P/BAS-U.
g) Offererad person ska vara nyfiken, kommunikativ med hög samarbetsförmåga.
h) Offererad person ska kunna kommunicera väl i tal och skrift på svenska och engelska.
i) Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt
område.
j) Inneha giltigt B-körkort

Meriterande

Minst 2 års erfarenhet av administration av VMX och/eller S-VMX.

Minst 3 års erfarenhet nyinstallation, underhåll samt felsökning tester av IP baserad kameraövervakningssystem, ITV, kamerateknik, digital video.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Samordnare Alingsås Olskroken

Vi söker Samordnare Alingsås Olskroken till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Uppdragskonsult, Samordnare. Konsultuppdraget gäller för samordning mellan järnvägsprojekt inom väst. Samordnaren ... Visa mer
Vi söker Samordnare Alingsås Olskroken till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Uppdragskonsult, Samordnare.
Konsultuppdraget gäller för samordning mellan järnvägsprojekt inom väst.

Samordnaren är att se som en erfaren roll och uppdraget spänner över komplexa och enklare moment och arbetsuppgifter.
Samordnaren är ”spindel i nätet”, ansvarar för helheten samt genomförandet gällande tidig och kontinuerlig samordning samt framtagande av riskanalyser samt riskminimerande aktiviteter.
Samordningen kommer till stor del ske internt inom Trafikverket mellan olika verksamhetsområden men även med externa parter. Tex med järnvägsoperatörer och entreprenörer.
Det övergripande målet för samordningen är att tågplanen ska hålla samtidigt som planerade arbeten utförs fullt ut enligt tidplan.
Exempel på samordning:
Samordnaren ansvarar för aktiv och systematisk riskhantering samt tidig och kontinuerlig
samordning mellan projekten inom bandelarna. Samordningen ska resultera i att alla projekt har detaljeradkunskap om varandra (detaljplanering), vad som ska utföras samt logistiken för varje projekt för att minimera uppkomsten av situationer där projekt blockerar varandra under trafikavbrotten. Om olika projekts arbeten inte kan samordnas under ett specifikt trafikavbrott ska samordnaren säkerställa tidig dialog och besluttagande om vilket arbete som får tillgång till anläggningen.

Arbetsuppgifter/Ansvar

-Att planera och leda samordning med interna verksamhetsområden
och externa parter
-Ansvara för och att tillsammans med utsedda medarbetar upprätta
plan/arbetssätt samt struktur för uppdraget
-Säkerhetsställa att uppdraget arbetar efter framtagen plan/arbetssätt
samt struktur för uppdraget
-Att se till att en aktiv och systematisk riskhantering utförs och riskminimerande åtgärder tas fram per bandel och ges till ansvarig för åtgärd
-Att kalla till och leda möten samt föra anteckningar
-Att framtagen dokumentation arkiveras i av beställaren anvisat system.
-Att kvalitetsgranska det underlag som tas fram och säkerhetsställa att
alla berörda får del av informationen
-Att närvara och aktivt delta på möten som berör uppdraget

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Krav på minst 2 års arbetserfarenhet (som projektledare/platschef eller motsvarande)
från projekt som består av flera entreprenader eller infrastrukturer eller byggherrar
där samordningsfunktionen varit en varit en väsentlig del av konsultens uppdrag. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.

2. Krav på minst 2 års arbetserfarenhet (som projektledare/platschef eller motsvarande)
från projekt med minst 30 MSEK i årlig omsättning. Arbetserfarenheten ska ej vara
äldre än 10 år.

3. Genomgått utbildning för att kunna fungera som Beställarens byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U

4. Behärska svenska i tal och skrift

5. Ha mycket goda kunskaper i Microsoft Officepaketet

6. Inneha B-körkort

Meriterande

Konsulten har minst två (2) års erfarenhet av att ansvara för arbete med aktiva och systematiska riskhanteringsprocesser inom komplexa bygg och anläggning projekt.

Konsulten leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektiv nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.

Konsulten arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Senior Projekteringssamordnare Korsvägen

Vi söker Senior Projekteringssamordnare Korsvägen till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Som projekteringssamordnare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effekt... Visa mer
Vi söker Senior Projekteringssamordnare Korsvägen till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Som projekteringssamordnare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenören stödja entreprenörens projektering för att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet samt bevaka att beställarens krav inarbetas i projekteringen. Du kommer att vara medlem i den samverkansorganisation som upprättas vid uppstarten av entreprenaden tillsammans med upphandlad entreprenör.
Ditt uppdrag i projekt Västlänken är företrädesvis för delprojekt Korsvägen. Delprojekten utförs som en totalentreprenad med hög nivå av samverkan.

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Arbetsuppgifter/Ansvar

Koordinera övriga intressenters önskemål, exempelvis från Göteborgs stad och Västtrafik
Styra Trafikverkets teknikkonsulter och samordna Trafikverkets granskningsprocesser
Utgöra stöd till projektledning i projekteringsfrågor
Sammankalla till projekteringsmöten med entreprenören
Bevaka byggarbetsmiljöaspekter tillsammans med projektets BAS-P
Bevaka att myndighetskrav och lagkrav erhålls och efterlevs
Ansvara för och samordna beställarens mottagningskontroll av handlingar från entreprenören
Styrning av tid, kostnad och innehåll
Säkerställa produkter och tekniska lösningar utifrån tekniska krav, gestaltning, miljö
och totalkostnader
Bevaka gränssnitt och kostnadsfördelning mot övriga intressenter
Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för beställarens räkning.
Ansvar för att sprida information till övriga inom projektet.
Minimera och behandla risker genom deltaga projekteringsmöten och vid behov närvara vid genomgångar av arbetsberedningar.
I samarbete med delprojektets installationssamordnare och arkitekt ge förutsättningar
för projekteringen

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

1. Eftergymnasial byggteknisk utbildning eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som beställaren bedömer som likvärdig.

2. Minst 15 års relevant arbetslivserfarenhet från anläggningsbranschen, varav minst 10
år inom anläggningsprojektering i ledande roll som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare eller annan roll som bedöms likvärdig. Med anläggning avses infrastruktur av typen vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, kraftverk och liknande
anläggningar.

3. Erfarenhet av att ha arbetat med minst ett stort anläggningsprojekt i storstadsmiljö.

4. Behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Specialist installation / installationssamordning till Trafikverket

Vi söker Specialist installation / installationssamordning till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Den övergripande arbetsuppgiften som specialist är att samordna installationsfrågor och leda arbetsgrupper inom och mellan de... Visa mer
Vi söker Specialist installation / installationssamordning till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Den övergripande arbetsuppgiften som specialist är att samordna installationsfrågor och leda arbetsgrupper inom och mellan de olika teknikområden samt att se till att valda lösningar och system anpassas mot Trafikverkets centrala funktion IT samt VO Trafikledning och Underhåll.
Ingående arbetsuppgifter:
Samordna och leda arbete inom installationsområdena.
Samordning mellan teknikområdena säkerhet, Installation samt styr och övervakning.
Koordinera och strukturera FAT och SAT verksamhet inom teknikområdena för uppdragen.
Korrdinera utbildnings- samt övningsmoment kopplat till installationsområdet (tele,
brand, CCTV, ventilation, passersystem, hissystem, rulltrappor, radio, elkraft, belysning, styr- och övervakning).
Representera Trafikverket (beställare) gentemot konsultuppdragen, leverantörer etc.
Ge specialiststöd inom området Installation och kravställningar för området.
Utvärdera Installationslösningar och beskrivningar.
Bevaka tillförlitlighet-, underhållsmässighets- samt styr o övervakningsaspekter inom
området i förhållande till kravställningar.
Stämma av installationslösningar med VO Underhåll och Trafikledning samt centralfunktion IT.

Krav (OBS, obligatoriska)

a) Minst 10 års yrkeserfarenhet och dokumenterad teknisk kunskap inom hela installationsområdet. Erfarenheten ska omfatta följande områden:
o Tele
o Brand
o CCTV
o Ventilation
o Passersystem
o Hissystem
o Rulltrappor
o Radio
o Elkraft
o Belysning
o Styr- och övervakning
b) Minst 10 års yrkeserfarenhet av kravställning, projektering och entreprenaduppföljning av installationer i väg eller järnvägsprojekt där tunnlar utgjort en tydlig del av arbetsinnehållet.
c) Minst fem (5) uppdrag som omfattat koordinering av FAT och SAT verksamhet
d) Minst fem (5) uppdrag som omfattat acceptanstester hos leverantör
e) Minst fem (5) uppdrag som omfattat leda/koordinera utbildnings- samt övningsmoment kopplat teknikområdena.
f) Minst fem (5) uppdrag som omfattat tillämpning av svenska lagar och regler inom arbetsområdet samt tillhörande internationella normer och standarder.
g) Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Teknikingenjör installation / installationssamordning till Trafikverket

Vi söker Teknikingenjör installation / installationssamordning till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Den övergripande arbetsuppgiften som teknikingenjör är att bistå projekten med teknikkompetens inom installationsområdena... Visa mer
Vi söker Teknikingenjör installation / installationssamordning till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Den övergripande arbetsuppgiften som teknikingenjör är att bistå projekten med teknikkompetens inom installationsområdena samt vara behjälplig vid installation, utformning och testning av installationer. Uppdraget arbetsuppgifter kommer att styras av teknikansvarig för respektive projekt.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskoleutbildning om minst 180 HP inom ett område som bedöms relevant
eller annan utbildning som tillsammans med erfarenhet bedöms likvärdigt av
Trafikverket.

Minst 2 års yrkeserfarenhet inom installation inom minst ett eller flera av områdena:
o Tele
o Brand
o CCTV
o Ventilation
o Passersystem
o Hissystem
o Rulltrappor
o Radio
o Elkraft
o Belysning
o Styr- och övervakning

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kontraktstöd till Trafikverket

Vi söker Kontraktstöd till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten kommer att tillhöra avdelning Västlänken och Olskroken Planskildhet och har dels som arbetsuppgift att stödja projekten i att hantera kontraktsfrågor so... Visa mer
Vi söker Kontraktstöd till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kommer att tillhöra avdelning Västlänken och Olskroken Planskildhet och har dels som arbetsuppgift att stödja projekten i att hantera kontraktsfrågor som uppkommer i entreprenaderna och konsultuppdrag samt att vid behov bistå övriga projekt inom avdelningen Västlänken.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Kontraktsstödet ska stödja projekten i kontraktsfrågor som kräver hög kompetens inom upprättande, kvalitetssäkring samt tolkning av kontraktshandlingar och dess ingående delar.
Kontraktsstödet ansvarar för aktiv hantering av tvister och konflikter samt agerar som entreprenadsakkunnig i samråd med projekten.
Kontraktsstödet har uppgiften att stödja och utbilda projekten i praktisk hantering kring dokumentation av betydelse för kontraktsfrågor samt hur byggmötesprotokoll och överenskommelser om ÄTOR ska formuleras.
Kontraktsstödet arbetar även inriktat mot samverkan där man försöker möta leverantörerna
och hitta lösningar så att man kan gå vidare och minimera tiden man lägger på att hantera frågor man inte är överens om ur ett juridiskt perspektiv.
Kontraktsstödet arbetar proaktivt genom att skapa forum där de olika projekten och entreprenaderna kan mötas för att dela erfarenheter och säkerställa att kontraktsfrågor hanteras korrekt utifrån de regelverk och standardavtal som finns inom anläggningsbranschen.
Kontraktsstödet ska arbeta med granskning av tekniska, administrativa- och entreprenadjuridiska handlingar.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Universitets- eller högskoleexamen minst 180hp (120p) inom samhällsbyggnad eller
annat för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning i kombination med
erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Minst 10 års erfarenhet som entreprenör inom anläggningsbranschen
Minst 5 års erfarenhet som bygg-och projektledare i anläggningsbranschen
Minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat i samverkansprojekt
Minst ett uppdrag där konsulten berett inlagor till tvister inom entreprenad- eller konsultuppdrag
God teoretisk kunskap av regelverket Allmänna bestämmelser AB/ABT/ABK

Meriterande

Konsulten har hög kompetens och praktisk erfarenhet inom komplexa
kontraktsfrågor i entreprenader.

Konsulten har hög kompetens inom granskning av tekniska, administrativa och kontraktshandlingar/entreprenadjuridiska handlingar inom entreprenader och konsultuppdrag AB/ABT/ABK/AMA/MER.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kvalificerad Projektingenjör

Vi söker Kvalificerad Projektingenjör till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Uppdraget avser konsultuppdrag som resurskonsult kvalificerad Projektingenjör för Projekt Lundbyleden, med placering... Visa mer
Vi söker Kvalificerad Projektingenjör till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Uppdraget avser konsultuppdrag som resurskonsult kvalificerad Projektingenjör för Projekt Lundbyleden, med placering i Göteborg, Trafikverkets projektkontor.
I rollen som kvalificerad Projektingenjör är den huvudsakliga uppgiften att vara ett administrativt stöd till projektledning för projektering samt samtliga mark- och anläggningsarbeten i övergripande planering och uppföljning avseende tid, kostnad och innehåll.
I rollen förväntas du medverka och samverka vid möten med projektörer samt entreprenörer.
Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställer höga krav på kommunikation ochsamverkan, både internt och externt. Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställerhöga krav på kommunikation och samverkan, både internt och externt.
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projektledaren.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Projektplanering och uppföljning
Ekonomihantering och resursplanering
Bereder för uppföljning av delprojekt samt upprättande av projektrapporter
Bereder för projektets budgetunderlag enligt direktiv
Möteshantering
Är behjälplig mot projektledare med tidplaner, verksamhetssystem, godkännandeprocessen samt projektens dokumentflöde
Projektinformation
Dokumenthantering, brev, protokoll, tidplaner

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Resurskonsult ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
ska ha högskole- eller universitetsexamen inom bygg/anläggning/eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
ska ha minst 5 års erfarenhet i rollen som projektingenjör/uppdragsledare eller motsvarande som Trafikverket bedömer likvärdigt
ska ha minst fem års erfarenhet från att ha arbetat med olika slags ekonomiska uppföljningar samt diverse dokumenthantering, varav minst tre år ska vara i byggskede
av entreprenad
ska ha god kännedom om entreprenadjuridik såsom AB04, ABT06 och ABK09
ska ha god kunskap om Microsoft Office
ska kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift

Meriterande

Samarbetsförmåga
Konsulten arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter
på ett konstruktivt sätt.

Strukturerad
Konsulten planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kvalificerad Projektingenjör

Vi söker Kvalificerad Projektingenjör till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Uppdraget avser konsultuppdrag som resurskonsult kvalificerad Projektingenjör för Projekt Lundbyleden, med placering... Visa mer
Vi söker Kvalificerad Projektingenjör till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Uppdraget avser konsultuppdrag som resurskonsult kvalificerad Projektingenjör för Projekt Lundbyleden, med placering i Göteborg, Trafikverkets projektkontor.
I rollen som kvalificerad Projektingenjör är den huvudsakliga uppgiften att vara ett administrativt stöd till projektledning för projektering samt samtliga mark- och anläggningsarbeten i övergripande planering och uppföljning avseende tid, kostnad och innehåll.
I rollen förväntas du medverka och samverka vid möten med projektörer samt entreprenörer.
Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställer höga krav på kommunikation ochsamverkan, både internt och externt. Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställerhöga krav på kommunikation och samverkan, både internt och externt.
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projektledaren.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Projektplanering och uppföljning
Ekonomihantering och resursplanering
Bereder för uppföljning av delprojekt samt upprättande av projektrapporter
Bereder för projektets budgetunderlag enligt direktiv
Möteshantering
Är behjälplig mot projektledare med tidplaner, verksamhetssystem, godkännandeprocessen samt projektens dokumentflöde
Projektinformation
Dokumenthantering, brev, protokoll, tidplaner

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Resurskonsult ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
ska ha högskole- eller universitetsexamen inom bygg/anläggning/eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
ska ha minst 5 års erfarenhet i rollen som projektingenjör/uppdragsledare eller motsvarande som Trafikverket bedömer likvärdigt
ska ha minst fem års erfarenhet från att ha arbetat med olika slags ekonomiska uppföljningar samt diverse dokumenthantering, varav minst tre år ska vara i byggskede
av entreprenad
ska ha god kännedom om entreprenadjuridik såsom AB04, ABT06 och ABK09
ska ha god kunskap om Microsoft Office
ska kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift

Meriterande

Samarbetsförmåga
Konsulten arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter
på ett konstruktivt sätt.

Strukturerad
Konsulten planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kvalificerad Projektingenjör

Vi söker Kvalificerad Projektingenjör till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Uppdraget avser konsultuppdrag som resurskonsult kvalificerad Projektingenjör för Projekt Lundbyleden, med placering... Visa mer
Vi söker Kvalificerad Projektingenjör till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Uppdraget avser konsultuppdrag som resurskonsult kvalificerad Projektingenjör för Projekt Lundbyleden, med placering i Göteborg, Trafikverkets projektkontor.
I rollen som kvalificerad Projektingenjör är den huvudsakliga uppgiften att vara ett administrativt stöd till projektledning för projektering samt samtliga mark- och anläggningsarbeten i övergripande planering och uppföljning avseende tid, kostnad och innehåll.
I rollen förväntas du medverka och samverka vid möten med projektörer samt entreprenörer.
Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställer höga krav på kommunikation ochsamverkan, både internt och externt. Arbetet innebär mycket personliga kontakter och ställerhöga krav på kommunikation och samverkan, både internt och externt.
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projektledaren.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Projektplanering och uppföljning
Ekonomihantering och resursplanering
Bereder för uppföljning av delprojekt samt upprättande av projektrapporter
Bereder för projektets budgetunderlag enligt direktiv
Möteshantering
Är behjälplig mot projektledare med tidplaner, verksamhetssystem, godkännandeprocessen samt projektens dokumentflöde
Projektinformation
Dokumenthantering, brev, protokoll, tidplaner

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Resurskonsult ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:
ska ha högskole- eller universitetsexamen inom bygg/anläggning/eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
ska ha minst 5 års erfarenhet i rollen som projektingenjör/uppdragsledare eller motsvarande som Trafikverket bedömer likvärdigt
ska ha minst fem års erfarenhet från att ha arbetat med olika slags ekonomiska uppföljningar samt diverse dokumenthantering, varav minst ett år ska vara i byggskede
av entreprenad
ska ha god kännedom om entreprenadjuridik såsom AB04, ABT06 och ABK09
ska ha god kunskap om Microsoft Office
ska kunna uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift

Meriterande

Samarbetsförmåga
Konsulten arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter
på ett konstruktivt sätt.

Strukturerad
Konsulten planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projekteringsledare Byggnadsverk till Västlänken

Vi söker Projekteringsledare Byggnadsverk till Västlänken till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projekt- och projekteringsledning. Uppdraget i projekt Haga är företräd... Visa mer
Vi söker Projekteringsledare Byggnadsverk till Västlänken till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projekt- och projekteringsledning.
Uppdraget i projekt Haga är företrädesvis för delprojekt Rosenlund. Delprojektet utförs som en utförandeentreprenad med hög nivå av samverkan med projekterande konsulter och entreprenör. Projekteringsledare Byggnadsverk övergripande uppgift är att styra- och leda projekteringsuppdrag för framtagning av bygghandlingar för temporära stödkonstruktioner och permanenta byggnadsverk. Temporära stödkonstruktioner främst för djupa lerschakter innehållande byggdelar såsom slitsmurar, sekantpålar, sponter och stämpkonstruktioner. Permanenta byggnadsverk för tunnel och stationsbyggnad Haga.
Projekteringsledare Byggnadsverk kommer ingå en grupp av projekteringsledare som leds av en projekteringsansvarig inom delprojekt Rosenlund, där respektive projekteringsledare ansvarar för olika områden, byggnadsverk, mark/VA, stomkomplettering/ytskikt.

Arbetsuppgifter/Ansvar

o Leda projekteringsarbetet med upphandlade konsulter i syfte att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet
o Samordna projekteringsarbetet i samverkan med upphandlad entreprenör i syfte att
uppnå optimala lösningar inför byggskedet
o Leda projekteringsmöten med konsulter och entreprenörer
o Medverka i riskhantering
o Följa upp konsulternas leveranser
o Samordna beställarens mottagningskontroll, beställarens genomförande av kontroll och konstruktionsredovisning samt projektets GK3 arbete med oberoende part
o Samordna projektering med övriga delprojekt inom Haga samt projekt inom program
Västlänken
o Hantera gränssnitt mot övriga intressenter inom projektet, som delprojekt, andra delar av program Västlänken, specialist- och granskningsorganisation.
o Medverka i uppföljning av att Trafikverkets krav är inarbetade i handlingarna
o Medverka i att följa upp att myndighets- och lagkrav erhålls och efterlevs
o Medverka i att avtalade förutsättningar från externa intressenter inarbetas i
projekteringen och handlingarna
o Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för projekt Haga.

Krav (OBS, obligatoriska)

o Akademisk utbildning inom bygg/anläggning om 180/240p (civilingenjör) eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

o Minst 10 års erfarenhet av projekteringsarbete eller konstruktionsarbete för tunnel- eller brokonstruktioner

o Minst 5 års erfarenhet av arbete i en ledande roll i ett anläggningsprojekt i storstadsmiljö med projektkostnad > 750 miljoner kronor. Med ledande roll avses i detta fall uppdrags-/projekteringsledning i konsultuppdrag eller projekt-/projekteringsledning i en beställarorganisation

o Erfarenhet av projekteringsledning för framtagning av bygghandling

o Erfarenhet av att arbeta i ett samverkansprojekt

o God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER

o God kännedom arbetsmiljöarbete (BAS-P och BAS-U)

o Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift
o Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office

Meriterande

Konsulten har arbetat i rollen projektör eller konstruktör som
entreprenör inom komplexa totalentreprenader.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektledare inom väg till Trafikverket

Ansök    Nov 20    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker Projektledare inom väg till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: - Resurskonsult projektledare väg på projektenhet väg 3, Investering Väst. I uppdraget ingår även att vid behov bistå andr... Visa mer
Vi söker Projektledare inom väg till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
- Resurskonsult projektledare väg på projektenhet väg 3, Investering Väst.
I uppdraget ingår även att vid behov bistå andra projektenheter inom verksamhetsområde Investering väst inom ramen för den beläggningsgrad som anges i Uppdragskontrakt § 1.
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Resurskonsulten ansvarar för:
Att leda projekt mot dess mål avseende omfattning, tid, kostnad och kvalitet enligt
överenskommelsen med projektsponsorn
Att planera projektets genomförande
Ta fram de underlag som behövs för Tollgatebeslut
Säkerställa projektets framdrift och leveranser
Ta hänsyn till mottagarens och andra viktiga projektintressenters behov och prioriteringar.
Säkerställa att de aktiviteter i projektledningsprocessen ”Genomföra åtgärder på vägar
och järnvägar” som krävs utförs, så som
o Projektintegration (säkerställa att alla projektaktiviteter är samordnade och
inriktade på att uppnå projektmålet och att projektets kontaktytor är integrerade, samordnade och styrda).
o Värdehantering i projekt
o Hantering av projektets omfattning
o Kvalitetsstyrning i projekt
o Upphandling i projekt
o Tidsstyrning i projekt
o Ekonomistyrning i projekt
o Personalhantering och ledarskap i projekt
o Riskhantering i projekt

o Kommunikationsstyrning i projekt

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 8 år erfarenhet från vägprojekt som projektledare, delprojektledare, platschef,
projektchef, uppdragsledare eller annan befattning som Trafikverket anser är likvärdig.
Goda kunskaper i konsult- och entreprenadjuridik (ABK09 och AB04/ABT06) (kontrolleras i samband med intervju).

God erfarenhet av kalkyl och budgetarbete, prognosläggning, tidsplanering och riskhantering i vägprojekt (kontrolleras i samband med intervju).

Inneha dokumenterad och giltig utbildning Arbete på väg nivå 3. Denna ska därefter
uppdateras utifrån behov under kontraktets giltighetstid. Intyg bifogas med anbud.

Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift (kontrolleras i samband
med intervju).

Inneha ett giltigt B-körkort (kontrolleras i samband med intervju).

Goda kunskaper i Office-paketet (kontrolleras i samband med intervju).

Inneha dokumenterad och giltig utbildning gällande Bas P/Bas U, för att kunna fungera som beställarens byggarbetsmiljösamordnare. Denna ska därefter uppdateras utifrån behov under kontraktets giltighetstid. Intyg bifogas med anbud.

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i vägentreprenad som projektledare, delprojektledare eller annan befattning som Trafikverket anser som likvärdig. Kravet skall
verifieras genom 3 referensuppdrag vilka ej är äldre än 10 år. Referensuppdragen ska
vara slutförda och kontraktssumma ska uppgå till minst 40 MSEK vardera. Sysselsättningsgraden genom hela entreprenadens genomförande ska vara minst 50 % för att få tillgodoräkna sig ett referensuppdrag (dvs. ovanstående sysselsättningsgrad ska uppfyllas genom hela entreprenaden, godkänns ej med högre sysselsättningsgrad under del av entreprenaden och under miniminivå i annan del)

Referensuppdragen ska vardera innefatta minst ett av nedanstående alternativ:
- Ombyggnation av väg
- Nybyggnation av väg

Meriterande

Är det ett mervärde att resurskonsulten är pedagogisk.

Är det ett mervärde att resurskonsulten uppvisar ledarskap.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Biträdande projekteringsledare till Västlänken till Trafikverket

Vi söker Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projekt- och projekteringsledning. Den biträdande projektering... Visa mer
Vi söker Biträdande projekteringsledare till Västlänken etapp Haga till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten planerar och genomför uppdraget i samråd med projekt- och projekteringsledning.
Den biträdande projekteringsledarens övergripande uppgifter är att biträda ansvarig
projekteringsledare att styra och leda projekteringsorganisationen med ca 10 medarbetare inom beställarorganisationen samt ca 5 konsultkontrakt gällande projekteringsuppdrag.

Arbetsuppgifter/Ansvar
o Styrning och uppföljning av tid, kostnad och innehåll för projekteringen
o Kontraktshantering för konsultkontrakt gällande projekteringsuppdrag
o Leda projekteringsarbetet med upphandlade konsulter i syfte att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet
o Leda projekteringsmöten med konsulterna
o Följa upp konsulternas leveranser
o Samordna beställarens mottagningskontroll, beställarens genomförande av kontroll och
o konstruktionsredovisning samt projektets GK3 arbete med oberoende part
o Samordna projektering med övriga projekt inom program Västlänken
o Hantera gränssnitt mot övriga intressenter inom projektet, som delprojekt, andra delar av program Västlänken, specialist- och granskningsorganisation.
o Medverka i uppföljning av att Trafikverkets krav är inarbetade i handlingarna
o Medverka i att följa upp att myndighets- och lagkrav erhålls och efterlevs
o Medverka i att avtalade förutsättningar från externa intressenter inarbetas i
projekteringen och handlingarna
o Bevaka byggarbetsmiljöaspekter tillsammans med projektets BAS-P
o Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för projekt Haga.
o Delta i ledningsgruppen på Projekt Haga.

Krav (OBS, obligatoriska)

o Akademisk utbildning inom bygg/anläggning om 180/240p (civilingenjör) eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
o Minst 5 års erfarenhet av arbete i en ledande roll i anläggningsprojekt om > 500 mnkr i storstadsmiljö
o Minst 5 års erfarenhet av arbete i en ledande position i järnvägsprojekt. Med ledande position avses roller som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare eller annan roll som bedöms likvärdig.
o Minst 2 års erfarenhet av att i arbetsledande beställarroll, ansvarat för att leda och styra projektering i anläggningsprojekt under pågående entreprenad/produktionsarbeten
o Minst 2 års erfarenhet av samordning med externa intressenter t.ex. ledningsägare och myndigheter
o God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER
o God kännedom om arbetsmiljöarbete (BAS-P och BAS-U)

Övriga kontraktskrav:
o Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift
o Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office

Meriterande

Erfarenhet av projekteringsledning i en beställarroll inom teknikområden mark, geoteknik, byggnadsverk, miljö och installation.

Erfarenhet av arbete inom projektering från samverkansprojekt.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare Installation station Centralen

Vi söker Byggledare Installation station Centralen till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Byggledarens övergripande uppgifter är att biträda och stödja produktionsledare och övriga i delprojektets organisation samt att ansv... Visa mer
Vi söker Byggledare Installation station Centralen till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Byggledarens övergripande uppgifter är att biträda och stödja produktionsledare och övriga i delprojektets organisation samt att ansvara för delegerade arbetsuppgifter.

Byggledarens övergripande arbetsuppgifter är att leda och samordna frågor avseende stomkomletteringsproduktion stål och skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation avseende tid, kostnad och innehåll.

Arbetsuppgifter/Ansvar

Skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att deltaga i arbetet
med avseende på sluttid, kvalité, funktion och kostnad
Utgöra stöd till Trafikverkets projektorganisation
Vid behov delta i produktionsmöten
Delta i arbetet med produktionsplanering för beställarens räkning
Följa upp så att entreprenörer följer de handledningar och checklistor som gäller inom
projekt Västlänken.
Följa upp avvikelser i produktionen som påverkar kontraktet mellan Entreprenören och
Beställaren.
Bistå med teknisk kunskap inom område för delprojektet.
Uppföljning av arbetsmiljö
Riskhantering
Arbetet utförs mestadels inom arbetsområdet ute i produktion

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Högskoleutbildning med inriktning elkraft eller annan kombination av utbildning och
erfarenhet som beställaren bedömer likvärdig

2. 10 års erfarenhet av arbeten med installationer inom byggprojekt i arbetsledande
funktion, exempelvis platschef, arbetsledare, projektledare, byggledare eller annan
funktion som beställaren bedömer likvärdigt.

3. Erfarenheten från minst ett byggprojekt med installationer som omfattar minst 500
mnkr.

4. Ska ha minst 5 års erfarenhet av komplexa projekt i tunnelmiljö, med höga krav på
samordning mellan andra installationsdiscipliner.

5. Erfarenhet av testning och provning av anläggningars kraftförsörjningssystem

6. Kunskap inom AB, ABT, ABK samt AMA Hus och El

7. Datorvana av Microsoft Office eller likvärdigt

8. Goda språkkunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift

Meriterande

Konsulten har erfarenhet av kontakter och arbete ihop med andra aktörer inom en stad, t ex ledningsägare, stadförvaltningar mm.

Konsulten har erfarenhet av idriftagningar och uppstart av anläggningar.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Delprojektledare installation för projekt Haga till Trafikverket

Vi söker Resurskonsult delprojektledare installation för projekt Haga, program Västlänken. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Delprojektledaren ska förbereda och leda genomförandet av delprojekt Installation. Delprojekt Installation Hag... Visa mer
Vi söker Resurskonsult delprojektledare installation för projekt Haga, program Västlänken.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.Uppdraget

Delprojektledaren ska förbereda och leda genomförandet av delprojekt Installation. Delprojekt Installation Haga ingår som en del av byggnationen av Västlänkens Station Haga som är ett av de mest spännande anläggningsprojekten i Sverige. Bestående av ett antal geografiska tunnel- och anläggningsentreprenader samt denna genomgående installationsentreprenad, som ansvarar för installation inom samtliga geografiska tunnel- och anläggningsentreprenader inom projekt Haga.

Arbetsuppgifter/Ansvar

Delprojektledarens övergripande uppgifter är att leda och styra resurser inom delprojekt
Installation Haga samt styra och samordna genomförande av entreprenaden. Delprojektledaren ingår i projekt Hagas ledningsgrupp. Här nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vad som ingår i arbetsuppgifterna:
o Övergripande ansvar för delprojekt Installation Hagas budget, byggarbetsmiljö samt
miljöpåverkan.
o Leda arbetet med framtagningen av förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av deletappen i samarbete med projekteringsorganisation, specialister, inköp och projektledning.
o Ansvara för genomförandet av delprojekt Installation för att nå projektets mål inom
kostnad, tid och innehåll. Detta innebär bland annat att i samarbete med projekt Hagas
stab-, ekonomi-, teknik- och projekteringsorganisation.
o Planera genomförandet på övergripande och på detaljnivå.
o Bygga upp och leda en genomförandeorganisation bestående av produktionsledare,
byggledare, projekteringssamordning och projektingenjör.
o Ansvar för gränssnitt i installationsfrågor mot Hagas övriga delprojekt, samt samordning av installationsutformning mot Västlänkens övriga delprojekt.
o Ansvar för samordning av tekniska frågor med projektet Västlänkens styr- och stödfunktioner för gemensam hantering och säkerställande av enhetliga tekniska krav.
o Ansvar för gränssnitt mot externa myndigheter och externa intressenter samt bevaka
att erforderliga tillstånd, externa avtal etc. finns.
o Ansvara för att överlämning och mottagning till förvaltande organisation genomförs i
enlighet med fastlagda rutiner.
o I en hög grad av samverkan tillsammans med entreprenören leda delprojektets genomförande och färdigställande enligt TKI. Ett nära och väl fungerande samarbete med entreprenören är grunden för detta.

Krav (OBS, obligatoriska)

o Akademisk utbildning inom bygg/anläggning om 180/240p eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
o God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom AMA och MER.
o God erfarenhet från genomförandet av samverkansentreprenad inom installationsområdet.
o Minst 12 års produktion- eller projekteringserfarenhet av installationsarbeten varav
minst 8 år i ledande befattning så som projektledare, projekteringsledare, uppdragsledare, produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande roll i ett eller flera bygg/anläggningsprojekt.
o Erfarenhet av att ha arbetat med minst ett stort komplext infrastrukturprojekt innehållande flera olika installationsområden i trafiktunnelmiljö.
o God kännedom om relevanta normer, föreskrifter och regelverk inom elsäkerhet och installation.
o Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift
o Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office

Meriterande

Konsulten har erfarenhet av installationssamordning på beställarsidan inom komplexa tunnelprojekt.

Konsulten har erfarenhet av att leda projektering med multidisciplinära funktioner och team inom installation.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kontraktsingenjör för projekt Västlänken

Vi söker Kontraktsingenjör för projekt Västlänken. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsultuppdrag gällande kontraktsingenjör åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora Projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgif... Visa mer
Vi söker Kontraktsingenjör för projekt Västlänken.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsultuppdrag gällande kontraktsingenjör åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora Projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt E06.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Kontraktsingejören kommer att utgöra stöd till projektledningen med ansvar för kontraktuella frågor och underrättelsehantering inom tilldelade entreprenader. Kontraktsingenjören kommer agera kontaktperson år Trafikverkets kontraktsstöd och jurister.
Andra arbetsuppgifter är att tillsammans med projektledaren ansvara för att erforderliga externa kontakter tas.
Kontraktsingenjören samråder och rapporterar till projektledaren. Arbetsuppgifter i
detalj kommer att utformas i samråd med projektledaren. Arbetet ska bedrivas enligt
Trafikverkets rutiner

Krav (OBS, obligatoriska)

Akademisk utbildning 180 hp inom bygg/anläggning/järnväg/ekonomi/entreprenadjuridik/juridik alternativt annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB/ABT/ABK, samt branschnormer såsom AMA och MER

Minst 6 års arbetslivserfarenhet med kontrakts- och entreprenadjuridiska frågor inom AB/ABT/ABK, MER, AMA.

Minst 4 års erfarenhet som entreprenör/beställare i anläggnings eller järnvägsbranschen

Konsulten ska behärska svenska i tal och skrift

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Resurskonsulter inom bergteknik

Vi söker två Resurskonsulter inom bergteknik till Trafikvereket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget omfattar två resursstöd. Varje resursomfattning är ca 50% av heltidstjänst. Det gäller resurs Planerare och Tekniskt Stöd. Här n... Visa mer
Vi söker två Resurskonsulter inom bergteknik till Trafikvereket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget omfattar två resursstöd. Varje resursomfattning är ca 50% av heltidstjänst. Det gäller resurs Planerare och Tekniskt Stöd. Här nedan är precisering av varje resurs arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifter/Ansvar
Resurskonsult ”Planerare” handlar om att:
Kunna inspektera berg- eller betongkonstruktioner självständigt vid behov.
Kunna bedöma och utreda en del allvarliga skador som är upptäckta av
inspektörerna och registrerade i förvaltningssystem BaTMan.
Kunna planera åtgärder i förvaltningssystem BaTMan.
Medverka i framtagande av verksamhetsplanering, UH-plan och kortoch långsiktiga åtgärder
Samordning med distrikten
Resurskonsult ”Tekniskt Stöd” handlar om att:
Arbeta med mottagande av nya anläggningar.

Arbeta med 3D-modeller (BIM) och implementering av BIM i förvaltningssystemet BaTMan.
Tillhandahålla uppgifter om anläggningar (tunnlar och bergslänter)
från förvaltningssystem BaTMan.
Stödja Trafikverkets nationella samordnare (NaSa) med en del bergoch/eller betongrelaterade frågor.
Medverka i utvecklande av bergsläntsarbete.
Medverka och samarbeta med de bergtekniker som finns i andra avdelningar i Trafikverket.

Krav (OBS, obligatoriska)

Båda resurserna ska självständigt kunna utföra inspektioner enligt kraven TRVINFRA-00215 Inspektion av Tunnel och bergkonstruktioner och / eller TRVINFRA-00213 Inspektion av bro och övriga byggnadsverk.
Resurskonsulterna ska uppfylla nedanstående kompetenskrav:

Resursskonsult ”Planerare”:
universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot Bergteknik, Geologi/Ingenjörsgeologi, Väg- och Vattenteknik, eller Samhällsbyggnadteknik, eller praktisk erfarenhet om
10 år.
minst fem (5) års erfarenhet av att i fält utfört flera inspektioner varav minst
30 självständiga huvudinspektioner under de senaste 5 åren.
10 utredningar och särskilda inspektioner av olika byggnadsverk under de senaste
5 åren. Erfarenhet kan också vara uppdragsledning av sådana arbeten.
kunskap om Trafikverkets inspektionsmetodik erhållen genom flerårig praktisk tillämpning eller genom teoretisk utbildning t.ex. Trafikverksskolans inspektionsutbildning eller motsvarande.
kompetens i berg och/eller betong och de nedbrytningsmekanismer som påverkar konstruktionerna.
kompetens av att arbeta i BaTMan i följande moduler:
Objektplanering som används för bedömning av framtida underhållskostnader.
Konsult har utfört minst 30 objektplanering i BaTMan under de senaste 5 åren.
Inventering av nya anläggningar och registrering grunduppgifter samt justering i
uppgifterna. Konsult har lett eller utfört minst 2 uppdrag under de senaste 5 åren.

Har kompetens Arbete på väg kompetens nivå 1.1--1.3 med godkänt resultat.Resurskonsult ”Tekniskt Stöd”:
universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot Bergteknik, Geologi/Ingenjörsgeologi, Väg- och Vattenteknik, eller Samhällsbyggnadteknik.

minst fem (5) års erfarenhet av att i fält utfört flera inspektioner varav minst

10 självständiga huvudinspektioner under de senaste 5 åren.
10 utredningar och särskilda inspektioner av olika byggnadsverk under de senaste
5 åren. Erfarenhet kan också vara uppdragsledning av sådant arbeten.

kunskap om Trafikverkets inspektionsmetodik erhållen genom flerårig praktisk tillämpning eller genom teoretisk utbildning t.ex. Trafikverksskolans inspektionsutbildning eller motsvarande.
kompetens i berg och/eller betong och de nedbrytningsmekanismer som påverkar konstruktionerna.
Lång erfarenhet inom berg eller betong anläggningar. Erfarenhet ska vara minst 5 år som
inspektör, projektör, förvaltare, arbetsledare eller projektledare.
Har goda kunskaper i 3D-modeller och arbetat i BIM. Erfarenheten ska vara minst 3 år
Mycket goda kunskaper i förvaltningssystem BaTMan gällande modulerna nedan. Erfarenheter verifieras med en lista på vilka anläggningar man arbetat med genom att begära ett uttag från BaTMan helpdesk.
Grunduppgifter
Ta fram rapporter från systemet beträffande inspektioner, planeringar, fakta, etc..
Förvaltningsaktiviteter
Dokument
Har kompetens Arbete på väg kompetens nivå 1.1--1.3 med godkänt resulta

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projekteringsledare till Trafikverket

Vi söker Projekteringsledare projekt Slussar Trollhätte kanal till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: - Resurskonsult projekteringsledare i projekt Slussar Trollhätte kanal, delen Lilla Edet. I ... Visa mer
Vi söker Projekteringsledare projekt Slussar Trollhätte kanal till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
- Resurskonsult projekteringsledare i projekt Slussar Trollhätte kanal, delen Lilla Edet.
I uppdraget kan vid behov även ingå arbetsuppgifter för delarna Trollhättan och Vänersborg. Vid behov kan uppdraget även innefatta att fungera som biträdande projektledare inom projekten.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Konsulten ska agera självständigt och i samråd med projektledare och ta ansvar för projekteringens framdrift inom givna ramar. Konsulten ska:
- Ta tillvara beställarrollen gällande projekteringsfrågor gentemot konsulter, myndigheter och andra intressenter.
- Förbereda och medverka i upphandling av projekterande konsulter.
- Styra och delge projekterande konsulter projekteringsförutsättningar arbets- och beslutsrutiner.
- Samverka i syfte att uppnå optimala lösningar för bygg- och förvaltningsskede

- Hantera projektets riskarbete.
- Bistå projekt- och byggledning i kommunikation med entreprenörer samt bedöma och
söka tekniska lösningar under entreprenadgenomförandet.
- Säkerställa konsulters handlingar för användning i upphandlingar och produktion.
- Se till att förändringar under anbudstiden arbetas in i kontraktshandlingarna
- Säkerställa miljökraven i projekteringen samt dokumentationen.

Krav (OBS, obligatoriska)

- Akademisk utbildning inom bygg/anläggning på nivån högskoleingenjör (180hp) eller
annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
- Minst tio års erfarenhet av projekteringsarbete i anläggningsprojekt, i uppdragsledande befattning, där arbeten avseende geoteknik, byggnadsverk, miljö och installation utgjort en väsentlig del av projektet.
- Ska ha arbetat i projekt/uppdrag där anläggningsarbeten påverkats av pågående godssjöfart.
- Ska ha arbetat i projekt/uppdrag som omfattat slusskonstruktioner.
- God kännedom och erfarenhet av att hantera kontrakt enligt ABK 09, som beställare
eller konsult, med kontraktsvärde större än 10 mnkr.
- God kännedom och erfarenhet av att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenader
enligt standardavtalen AB 04, ABT samt branschnormerna AMA och MER.
- God kännedom om och utbildning inom regler för byggherrens arbetsmiljöansvar
BAS-P och BAS-U).
- B-körkort.

Meriterande

God förmåga att fatta strategiska beslut.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kontraktstöd till Trafikverket

Vi söker Kontraktstöd till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten kommer att tillhöra avdelning Västlänken och Olskroken Planskildhet och har dels som arbetsuppgift att stödja projekten i att hantera kontraktsfrågor so... Visa mer
Vi söker Kontraktstöd till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kommer att tillhöra avdelning Västlänken och Olskroken Planskildhet och har dels som arbetsuppgift att stödja projekten i att hantera kontraktsfrågor som uppkommer i entreprenaderna och konsultuppdrag samt att vid behov bistå övriga projekt inom avdelningen Västlänken inom ramen för den beläggningsgrad.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Kontraktsstödet ska stödja projekten i kontraktsfrågor som kräver hög kompetens inom upprättande, kvalitetssäkring samt tolkning av kontraktshandlingar och dess ingående delar.
Kontraktsstödet ansvarar för aktiv hantering av tvister och konflikter samt agerar som entreprenadsakkunnig i samråd med projekten.
Kontraktsstödet har uppgiften att stödja och utbilda projekten i praktisk hantering kring dokumentation av betydelse för kontraktsfrågor samt hur byggmötesprotokoll och överenskommelser om ÄTOR ska formuleras.
Kontraktsstödet arbetar även inriktat mot samverkan där man försöker möta leverantörerna och hitta lösningar så att man kan gå vidare och minimera tiden man lägger på att hantera frågor man inte är överens om ur ett juridiskt perspektiv.
Kontraktsstödet arbetar proaktivt genom att skapa forum där de olika projekten och entreprenaderna kan mötas för att dela erfarenheter och säkerställa att kontraktsfrågor hanteras korrekt utifrån de regelverk och standardavtal som finns inom anläggningsbranschen.
Kontraktsstödet ska arbeta med granskning av tekniska, administrativa- och entreprenadjuridiska handlingar.

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 180 hp
Minst 10 års erfarenhet som entreprenör inom anläggningsbranschen
Minst 5 års erfarenhet som bygg- och projektledare i anläggningsbranschen
Minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat i samverkansprojekt
Minst ett uppdrag där konsulten berett inlagor till tvister inom entreprenad- eller konsultuppdrag
God teoretisk kunskap av regelverket Allmänna bestämmelser AB/ABT/ABK

Meriterande

Konsulten har hög kompetens och praktisk erfarenhet inom komplexa
kontraktsfrågor i entreprenader.

Konsulten har hög kompetens inom ranskning av tekniska, administrativa- och kontraktshandlingar/entreprenadjuridiska handlingar inom entreprenader och konsultuppdrag AB/ABT/ABK/AMA/MER.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Senior Projekteringssamordnare Korsvägen

Vi söker Senior Projekteringssamordnare Korsvägen till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som projekteringssamordnare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom ... Visa mer
Vi söker Senior Projekteringssamordnare Korsvägen till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som projekteringssamordnare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenören stödja entreprenörens projektering för att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet samt bevaka att beställarens krav inarbetas i projekteringen. Du kommer att vara medlem i den samverkansorganisation som upprättas vid uppstarten av entreprenaden tillsammans med upphandlad entreprenör.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Koordinera övriga intressenters önskemål, exempelvis från Göteborgs stad och Västtrafik
Styra Trafikverkets teknikkonsulter och samordna Trafikverkets granskningsprocesser
Utgöra stöd till projektledning i projekteringsfrågor
Sammankalla till projekteringsmöten med entreprenören
Bevaka byggarbetsmiljöaspekter tillsammans med projektets BAS-P
Bevaka att myndighetskrav och lagkrav erhålls och efterlevs
Ansvara för och samordna beställarens mottagningskontroll av handlingar från entreprenören
Styrning av tid, kostnad och innehåll
- Säkerställa produkter och tekniska lösningar utifrån tekniska krav, gestaltning,
miljö och totalkostnader
- Bevaka gränssnitt och kostnadsfördelning mot övriga intressenter
- Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för beställarens räkning.
Ansvar för att sprida information till övriga inom projektet.
Minimera och behandla risker genom deltaga projekteringsmöten och vid behov närvara vid genomgångar av arbetsberedningar.
I samarbete med delprojektets installationssamordnare och arkitekt ge förutsättningar
för projekteringen

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Eftergymnasial byggteknisk utbildning eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som beställaren bedömer som likvärdig.

2. Minst 15 års relevant arbetslivserfarenhet från anläggningsbranschen, varav minst 10 år inom anläggningsprojektering i ledande roll som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare eller annan roll som bedöms likvärdig. Med anläggning avses infrastruktur av typen vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, kraftverk och liknande
anläggningar.

3. Erfarenhet av att ha arbetat med minst ett stort anläggningsprojekt i storstadsmiljö.

4. Behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projekteringssamordnare Till Trafikverket

Vi söker Projekteringssamordnare Konstruktion Korsvägen till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som projekteringssamordnare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation ... Visa mer
Vi söker Projekteringssamordnare Konstruktion Korsvägen till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som projekteringssamordnare i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenören stödja entreprenörens projektering för att uppnå optimala lösningar inför bygg- och förvaltningsskedet samt bevaka att beställarens krav inarbetas i projekteringen. Du kommer att vara medlem i den samverkansorganisation som upprättas vid uppstarten av entreprenaden tillsammans med upphandlad entreprenör. Vi söker en projekteringssamordnare för Västlänken. Ditt uppdrag i projekt Västlänken är företrädesvis för delprojekt Korsvägen. Delprojekten utförs som en totalentreprenad med hög nivå av samverkan.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Koordinera övriga intressenters önskemål, exempelvis från Göteborgs stad och Västtrafik
Styra Trafikverkets teknikkonsulter och samordna Trafikverkets granskningsprocesser
Utgöra stöd till projektledning i projekteringsfrågor
Sammankalla till projekteringsmöten med entreprenören
Bevaka byggarbetsmiljöaspekter tillsammans med projektets BAS-P
Bevaka att myndighetskrav och lagkrav erhålls och efterlevs
Ansvara för och samordna beställarens mottagningskontroll av handlingar från entreprenören
Styrning av tid, kostnad och innehåll
- Säkerställa produkter och tekniska lösningar utifrån tekniska krav, gestaltning,
miljö och totalkostnader
- Bevaka gränssnitt och kostnadsfördelning mot övriga intressenter
- Delta i arbetet med tid- och produktionsplanering för beställarens räkning.
Ansvar för att sprida information till övriga inom projektet.
Minimera och behandla risker genom deltaga projekteringsmöten och vid behov närvara vid genomgångar av arbetsberedningar.
I samarbete med delprojektets installationssamordnare och arkitekt ge förutsättningar
för projekteringen

Krav (OBS, obligatoriska)

1. Eftergymnasial byggteknisk utbildning eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som beställaren bedömer som likvärdig.

2. Minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet från anläggningsbranschen, varav minst 5 år inom anläggningsprojektering i ledande roll som uppdragsledare, projekteringsledare, projektledare eller annan roll som bedöms likvärdig. Med anläggning avses infrastruktur av typen vägar, järnvägar, tunnlar, broar, hamnar, kraftverk och liknande
anläggningar.

3. Minst 5 års erfarenhet som konstruktör eller sakkunnig inom anläggningskonstruktioner.

4. Behärska svenska och engelska språket i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektadministratör för projekt Västlänken till Trafikverket

Vi söker Projektadministratör för projekt Västlänken till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Vi söker en resurskonsult som projektadministratör till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir främst att stödja... Visa mer
Vi söker Projektadministratör för projekt Västlänken till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Vi söker en resurskonsult som projektadministratör till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir främst att stödja projekt Haga i alla förekommande arbetsuppgifter så att de genomförs och dokumenteras.
Arbete i övriga projekt inom avdelningen Västlänken kan dock förekomma.
Uppdraget består av följande:
Projektadministratörens övergripande uppgifter är att tillsammans med ytterligare en projektadministratör biträda och stödja projektledaren i att hantera hela projektets administrativa verksamhet.

I arbetsuppgifterna ingår främst att:
- Hantera fakturor (bokföring) i systemet CDI
- Skicka inbjudningar/kallelser och ta emot anmälningar
- Planera och boka konferenser, aktiviteter och program
- Stödja i diarieföring och arkivering
- Säkerställa att administrativa rutiner i ledningssystemet följs samt bidra till
att utveckla den administrativa hanteringen i projekten
- Administrera och skriva minnesanteckningar/protokoll vid projektets möten
- Koordinera behörighetsansökningar till Trafikverkets system/program
- Introducera/informera ny personal i projektet
- Granska CV, koordinering av godkännandeprocess samt ansvara för resurs och kompetensmöten med entreprenören
- Följa upp när en brandövning/kontroll av utrustning har utförts
- Hantera bemyndiganderedovisning i systemet BMR
- Följa upp avtal inför att optioner utlöses i Proceedo
- Kontorsansvarig, beställningar till kontoret
- Arbetsleda receptionist
- Beställa skyddsutrustning, personlig datautrustning, varselkläder mm till
projektmedlemmar
- Hantera och koordinera upprättande av SUA avtal, registerkontroller samt
anmälan till säkerhetsutbildning
- Utbilda, instruera entreprenörer/projektörer i administrativa rutiner, arbetssätt, system etc
- Delta i startmöten med nya entreprenörer/projektörer
- Delta i krisledning
- Stödja andra projektadministratörer vid behov

Krav (OBS, obligatoriska)

Högskoleutbildning inom stadsförvaltning alternativt utbildning och erfarenhet som
Trafikverket bedömer som likvärdig.

Minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat som projektadminstratör/projektingenjör.

Minst två års erfarenhet av att upprätta minnesanteckningar/protokoll.

Minst ett års erfarenhet av att lära ut och implementera administrativa rutiner.

Har erfarenhet från arbete i dokumenthanteringssystemen SharePoint eller motsvarande system.

Mycket god kunskap i Svenska och Engelska.

Meriterande

Konsulten har erfarenhet av infrastrukturprojekt i byggskedet.

Konsulten i sin roll kan arbeta självständigt, samt har stor
samarbetsförmåga och är problemlösningsorienterad.

Konsulten har erfarenhet av att ha arbetat
med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken till Trafikverket

Ansök    Sep 25    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken till Trafikverket Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Konsultuppdrag gällande kontaktledning och el åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde ... Visa mer
Vi söker Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Konsultuppdrag gällande kontaktledning och el åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt E06-BEST .

Arbetsuppgifter/Ansvar
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat nedanstående men är inte begränsade till detta:
Utgöra stöd till produktionsledningen med ansvar för kontaktledning / el.
Ansvara för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation.
Leda och samordna arbetet inom kontaktledning / el avseende uppföljning av projketplan med avseende på tid, kostnad och innehåll.
Samordning av gränssnitt mot andra teknikslag inom projektet.
Säkerställa att tekniska krav blir riktiga gentemot gällande föreskrifter, standarder och
regler.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 8 års arbetslivserfarenhet som byggledare/arbetsledare inom kontaktledning /el järnväg.
God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK Anläggning samt branschnormer såsom AMA och MER.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Körkort B

Meriterande

Komplexa järnvägsprojekt:
Resurskonsulten har mycket god kunskap
om och förståelse för komplexa järnvägsprojekt.

Resurskonsulten tar ansvar för, strukturerar och driver sitt arbete
vidare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggarbetsmiljösamordnare

Vi söker Byggarbetsmiljösamordnare till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Vi söker en kompetenskonsult som byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS-P) till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdr... Visa mer
Vi söker Byggarbetsmiljösamordnare till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Vi söker en kompetenskonsult som byggarbetsmiljösamordnare planering och projektering (BAS-P) till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir främst att stödja chef stab och ekonomi att handlägga alla förekommande arbetsuppgifter kopplade till byggarbetsmiljösamordningen så att de genomförs och dokumenteras.
Uppdraget består av följande:
Byggarbetsmiljösamordnarens huvudsakliga arbetsuppgift är att för beställarorganisationen samordna planeringen och projekteringen med avseende på arbetsmiljön samt tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler. I arbetsuppgifterna ingår att:
Samordna arbetsmiljörepresentanterna inom projekterande och entreprenadkontrakt
så att de tar hänsyn till varandras lösningar. Detta gäller för såväl utförandet av arbetet samt för anläggningens framtida drift och underhåll.

Samordna arbetet med arbetsmiljöriskinventering inom projekten.
Samordna upprättandet av arbetsmiljöplaner med de risker som inte kunnat undanröjas under planering och projektering.
Överlämna dokumentation och information till byggarbetsmiljösamordnare för genomförandet (BAS-U) innan byggarbetsplats etableras.
Tillse att arbetsmiljödokumentation upprättas (samla in och sammanställa) om anläggningens framtida drift och underhåll, reparation, ändring och rivning.
Rapportera till kontraktsansvarig om fältarbeten resulterar i byggnads- eller anläggningsarbeten, och i dessa fall ansvara för upprättande av arbetsmiljöplan och överlämning till BAS-U.
Medverka och upprätta underlag inför upphandling av konsult- och entreprenadkontrakt.
Utföra kontroller enligt projektens kontrollplan arbetsmiljö.
Ansvara för att mall för rapportering fältarbete hålls uppdaterad.
Säkerställ gränssnitt gentemot angränsande arbeten som genomförs enligt genomförandeavtal.Krav (OBS, obligatoriska)

5 års erfarenhet av att ha arbetat i uppdrag som BAS-P inom ett anläggnings och/eller infrastrukturprojekt (som omfattat mer än 5 teknikområden)
3 års erfarenhet av att ha arbetat som BAS-P och samordnat flera projekterande uppdrag i ett komplext infrastrukturprojekt.
Kunna kommunicera verbalt och skriftligt på svenska och engelska.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Samordnande geolog inom projekt Västlänken till Trafikverket

Ansök    Sep 15    Centio Consulting Group AB    Geolog
Vi söker Samordnande geolog inom projekt Västlänken till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer ... Visa mer
Vi söker Samordnande geolog inom projekt Västlänken till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.
Västlänken består av åtta kilometer järnväg för pendel- och regiontåg. Drygt sex kilometer går i tunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.
Tekniskt innebär bygget av Västlänken bland annat bygge av ca 4000 m bergtunnel med tillhörande räddnings/servicetunnlar.
Västlänken är indelad i fem huvudentreprenader baserat på geografiskt område. Förutom
dessa finns projektövergripande entreprenad för BEST.
Tunneldelarna i berg består av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel, samt stationer Korsvägen och Haga.
Entreprenader E03 Kvarnberget, E04 Haga och E05 Korsvägen utförs som totalentreprenad med hög nivå av samverkan. E02 Centralen och E01 Olskroken planskildhet är ECI kontrakt med tidig entreprenörsamverkan. Bergtunneldelar inom E03, E04 och Eo5 utgör mängdreglerade arbeten där trafikverket upprättar bygghandlingar.Uppdraget består av följande:
Samordnande geolog ansvarar för att kartering utförs på ett enhetligt och systematiskt sätt genom att bistå vid kartering. Provtagning av geologiskt material kan ingå i arbetet, exempelvis provtagning av sprickfyllnadsmineral för bestämning av svälltryck. I mån av tid ingår även egen kartering . I uppdraget gäller även att ansvara för utveckling och uppföljning av de säkerhetsrutiner som gäller inför påbörjande av kartering.

Krav (OBS, obligatoriska)

- Ska ha universitetsutbildning Geologi, filosofie magister/filosofie licentiat. eller Bergteknik/Ingenjörsgeologi motsvarande civilingenjör.
- Ska ha minst 10 års erfarenhet av bergtunnelprojekt, exempelvis inom förundersökning, projektering eller byggplatsuppföljning.
- Ska ha minst fyra års erfarenhet av geologiska karteringar av kristallint berg och gnejs
under byggtid för bestämning av bergförhållanden, bergkvalitet och bergförstärkningar. Denna kartering ska ha varit utförd enligt etablerade bergklassificeringssystem
som Q och RMR.
- Arbetat i ledande position, minst fem år som chef eller uppdragsledare/projektledare i
uppdrag/projekt i kristallint berg.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- Goda kunskaper i Microsoft Office
- Inneha B-körkort

Meriterande

Resurskonsulten har ledarskapsförmåga
Resurskonsulten har god kommunikationsförmåga
Resurskonsulten har en välutvecklad samarbetsförmåg

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare signal BEST till Trafikverket

Ansök    Aug 31    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker Byggledare signal BEST till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Konsultuppdrag gällande byggledare signal BEST åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora Projekt. Resurskonsult... Visa mer
Vi söker Byggledare signal BEST till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Konsultuppdrag gällande byggledare signal BEST åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora Projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt
E06-BEST.

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.Arbetsuppgifter/Ansvar

Byggledare signal kommer att utgöra stöd till projektledningen med ansvar för produktionstekniska frågor rörande signal. Byggledare signal svarar för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation, bland annat genom att leda och samordna arbetet avseende uppföljning av projektplan med avseende på tid, kostnad och
innehåll.
Uppdraget innebär även att vara stöd till Teknisk expert Signal vid upphandling, projektering, produktion och inkoppling inom Göteborgs ställverksområde.
Andra arbetsuppgifter är att tillsammans med projektledaren ansvara för att erforderliga externa kontakter tas. I rollen ingår att samordna, leda och styra signaltekniska delar i entreprenaden.
Byggledare signal rapporterar till produktionsledaren. Arbetsuppgifter i detalj kommer
att utformas i samråd med projektledaren. Arbetet ska bedrivas enligt Trafikverkets rutiner.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer
såsom AMA och MER
Minst 8 års arbetslivserfarenhet som byggledare/arbetsledare signal
Goda kunskaper om signalställverk 95
Konsulten ska behärska svenska i tal och skrift

Meriterande

Komplexa BEST projekt.
För beställaren är det ett mervärde att konsulten har mycket god kunskap om
samt förståelse för komplexa BEST-projekt.

Självgående:
För beställaren är det ett mervärde att resurskonsulten tar ansvar för, strukturerar och driver sitt arbete vidare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Kvalificerad projektingenjör till Trafikverket

Vi söker Kvalificerad projektingenjör till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Vi söker en resurskonsult som kvalificerad projektingenjör till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir inledningsvis att stödja... Visa mer
Vi söker Kvalificerad projektingenjör till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Vi söker en resurskonsult som kvalificerad projektingenjör till avdelning Västlänken och projektstaben. Ditt uppdrag blir inledningsvis att stödja projekt Olskroken i alla förekommande arbetsuppgifter så att de genomförs och dokumenteras.
Arbete i övriga projekt inom avdelningen Västlänken kan dock förekomma.
Uppdraget består av följande:
Kvalificerad projektingenjörs övergripande uppgifter är att biträda och stödja projektledaren och ansvara för administrationen och ekonomiuppföljningen i projektet och för entreprenaden.

I arbetsuppgifterna ingår främst att:
- Medverka till och sammanställa underlag för prognoser gällande tid och kostnad
- Ansvara för uppföljningen av projektets ekonomi bla sammanställa projektets presentation för månadsuppföljning, kontera entreprenörens kostnader och ansvara för
uppbokningar.
- Medverka till att slutrapport för projektet tas fram
- Föra protokoll vid byggmöten
- Medverka i arbetet för att erfarenhetsåterföringen för projektet rapporteras och redovisas
- Medverka och ansvara för delegerade frågor i stabsarbetet
- Ansvara för att ta fram prognos för externa uppdrag (från t ex VO Underhåll)
- Fakturahantering i systemet CDI
- Stöd i diarieföring och arkivering
- Säkerställa att administrativa rutiner i ledningssystemet inom ovan områden följs samt bidra till att utveckla den administrativa hanteringen i projekten
- Administrera och skriva minnesanteckningar/protokoll på projektens möten
- Stödja delprojektledaren i arbetet med underlag för kommande bemanningsbehov
- CV granskning, behörigheter och kontroll av resurser
- Uppföljning inom rena jobb, bemyndiganderedovisning, lokalfrågor

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskoleutbildning 180 hp (120p) inom samhällsbyggnad alternativt utbildning och
erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

Har arbetat minst 2 år i en beställarorganisation för järnvägsprojekt med budget om
minst 500 miljoner SEK under produktion med ansvar för att ta fram underlag för
månadsuppföljning prognoser. Arbetserfarenheten får ej vara äldre än 10 år (Minst
80 % sysselsättningsgrad per tillgodoräknat erfarenhetsår).

Har minst 2 års erfarenhet som projektingenjör, delprojektledare, projektledare eller
annan befattning som Trafikverket bedömer likvärdig från entreprenader med ersättningsform löpande räkning/självkostnad. Arbetserfarenheten får ej vara äldre än 10 år (Minst 80 % sysselsättningsgrad per tillgodoräknat erfarenhetsår).

Har erfarenhet från arbete i dokumenthanteringssystemen SharePoint och ProjectWise eller motsvarande system.

Har arbetat som projektingenjör, eller i roll som Trafikverket bedömer likvärdig, inom infrastrukturprojekt.

Meriterande

För beställaren är det ett mervärde att konsulten har erfarenhet av infrastrukturprojekt i komplexa miljöer* i byggskedet.

För beställaren är det ett mervärde att konsulten i sin roll kan arbeta självständigt, samt har stor samarbetsförmåga och är problemlösningsorienterad.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare Stål och Målning till Trafikverket

Vi söker Byggledare Stål och Målning för Klaffbro Vänersborg till Trafikverket Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Byggledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende Stål och Målning samt ... Visa mer
Vi söker Byggledare Stål och Målning för Klaffbro Vänersborg till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Byggledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende Stål och Målning samt leda detta arbete i projektering och produktion. Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.

Byggledaren ska samordna byggplatsuppföljningen om sådan finns och se till att entreprenaden kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser.
Byggledaren utför och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för projektering/entreprenaden samt är Beställarens representant ute på plats på byggarbetsplatsen.

Byggledaren står för sakkunskap och teknisk kompetens inom sina teknikområden samt fungerar som stöd för projektledningen i att leda och följa upp kontrakterade projekterings/entreprenadarbeten. Med teknikområden avses det kompetensområden som beskrivs i efterfrågade uppdragstyper. Byggledaren arbetar vidare tillsammans med projektledningen med att följa upp samt utveckla kontrakt och processer.

Arbetsuppgifter och ansvar
Byggledarens arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsat av, att
leda projektets arbete inom Stål och Målning
kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom Stål och Målning
kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och behörighet
delta i bygg- och ekonomimöten
lämna synpunkter på projektör/entreprenörens ritningar och övriga handlingar
kontrollera ritningar och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats
tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar
vara projektets motpart till ansvarig förvaltare
bevaka att erforderliga myndighetstillstånd finns
tillse att myndigheters och beställarens krav uppfylls
kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts
medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare
hantera avvikelser
följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad
ansvara för samordningen av byggplatsuppföljning inom Stål och Målning
medverka vid upphandling
uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
samt vidarerapportering
rapportera projektör/entreprenadens ekonomi och status månadsvis
följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser, enligt
för projektet gällande rutiner
delta i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar, genom att medverka i
projekteringsarbetet och andra möten, även kalla och föra protokoll vid möten
föra dagbok över projektet
delta i projektets och projektör/entreprenadens kvalitetsarbete
tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende Stål och Målning genomförs enligt överenskomna planer
medverka till att skapa bra relation till fastighetsägare/sakägare
upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet
samordna med andra teknikgrenar och angränsande entreprenader
medverka och ansvara för erforderliga syner och besiktningar
svara för slutdokumentation av projektet
följa upp projektör/entreprenörens egenkontroll på utförda arbeten
följa upp kontroller i projekterings- och produktionsfasen

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Konsulten ska ha relevant utbildning och minst 10 års arbetserfarenhet (delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare) inom det aktuella teknikområdet Stål och Målning.

Konsulten ska ha utbildning i TR-Stål/K (Kravdokument för kompetenser TR-stål,
SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål) eller likvärdig kunskap.

Konsulten ska lämna minst två referensuppdrag där denne arbetat i ledande position:
delprojektledare, byggledare eller byggplatsuppföljare med ansvar för teknikområdet
Stål och Målning. Uppdragen ska vara byggnation av rörliga stålbroar, varav ett av referensuppdragen genomförts de senaste fem åren där kontraktssumman för entreprenaden uppgått till minst 100 mnkr.

Utöver de två ovanstående referensuppdragen ska konsulten lämna minst två referensuppdrag där denne arbetat i ledande position: delprojektledare, byggledare eller
byggplatsuppföljare. Uppdragen ska vara anläggningskonstruktioner med stål och
målning för utomhusmiljöer som genomförts de senaste fem åren där kontraktssumman för entreprenaden uppgått till minst 5 mnkr.

Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom det aktuella teknikområdet.

Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande dokument.

Kunskap och erfarenhet av relevanta standardavtal AB, ABT, ABK med flera. Detta reodovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

God kunskap om AMA AF och AMA AF Konsult och branschens regelverk. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.

Konsulten ska inneha körkort som minst omfattar behörighet ”B”

Konsulten ska ha utbildning för BASÄVISTA- Att enskilt vistas i spår.

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U)

Meriterande

Konsulten är Kvalitétsmedveten. Är noggrann och medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger vikt vid att man lever upp till dessa.

Konsulten har Specialistkunskap inom stål och målning. Förstår de fackmässiga
aspekterna av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialistkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.

Konsulten är Självgående. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens ... Visa mindre

Resurskonsult, projektledare om- och nybyggnad av Trafikcentraler i Göte...

Vi söker Resurskonsult, projektledare om- och nybyggnad av Trafikcentraler i Göteborg och Malmö till Trafikverket Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget kommer att genomföras i flera steg: - Ledning och styrning av projekterande kon... Visa mer
Vi söker Resurskonsult, projektledare om- och nybyggnad av Trafikcentraler i Göteborg och Malmö till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget kommer att genomföras i flera steg:
- Ledning och styrning av projekterande konsult genom upprättande av systemhandling och
bygghandling.
- Medverka och projektleda upphandling av entreprenör
- Ledning och styrning av entreprenör under genomförande av om- och nybyggnad
- Avslut av projektet
Trafikverkets fastighetsavdelning använder sig av ”Process Anpassa Fastighet” (utifrån XLPM)
som grund för projekt processen, och det är utifrån denna som arbetet kommer att ske.

Arbetsuppgifter och ansvar
- Leda projektet mot dess uppsatta mål enligt överenskommelse med kravställare och
Projektsponsor

- Upprätta tidplan för genomförande av projektet som förankras med projektsponsor

- Leda projektet enligt projektprocess Anpassa Fastighet

- Rapportera framdrift och kostnader till projektsponsor och styrgrupp månadsvis

- Ta fram erforderliga underlag för Tollgatebeslut1

- Medverka under upphandling av erforderliga konsulter och entreprenörer för projektet med stöd av inköpsavdelning

- Ansvara för kommunikation gentemot interna och externa projektintressenter

- Ekonomistyrning i projekt

- Tidsstyrning i projekt

- Ändrings- och avvikelsehantering

- Ansvara för uppfyllande av byggherreansvar avseende t.ex. arbetsmiljö

- Medverka och vara aktiv vid utveckling av projektarbetssätt och verktyg

Projektledaren rapporterar projektets framdrift till enhetschef inom HRfp.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, byggteknik eller annat
för rollen relevant område, eller minst 10 års erfarenhet från byggprojekt i ledande befattning.

Minst 5 års erfarenhet av att självständigt leda och driva byggprojekt mot uppsatta
mål avseende tid, kostnad och innehåll varav minst 2 år som projektledare i beställarorganisation

Erfarenhet av att leda och styra projekterande konsulter

Erfarenhet av installationstekniskt komplicerade byggprojekt i fastighet såsom sjukhus, ledningscentraler eller liknande fastigheter med komplicerade system med avseende på ventilation, kyla, data, kraft, med mera som projektledare. Erfarenheten ska
inte vara äldre än 5 år.

Erfarenhet från upphandlingar av konsulter och entreprenader genom LOU/LUF.

God datorvana och goda kunskaper inom MS Office paketet.

Meriterande

Tilldelningskriterium 1
Kvalitet i tjänsten - För beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult
har erfarenhet av installationstekniskt komplicerade om- och nybyggnadsprojekt i fastighet såsom sjukhus, ledningscentraler eller liknande - fastigheter med komplicerade system med avseende på ventilation, kyla, data, kraft, med mera i ledande befattning.

Tilldelningskriterium 2
Kvalitet i tjänsten - För beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult har god kunskap om SUA och av arbete med säkerhetsskydd.

Tilldelningskriterium 3
Kvalitet i tjänsten - För beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult har följande egenskaper:
- Strukturerad
- Samarbetsförmåga
- God kommunikativ förmåga

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Produktionsansvarig BEST till Trafikverket

Vi söker Produktionsansvarig BEST till Trafikverket Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsultuppdrag gällande produktionsansvarig BEST åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora Projekt. Resurs konsulten har som huvudsaklig arb... Visa mer
Vi söker Produktionsansvarig BEST till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsultuppdrag gällande produktionsansvarig BEST åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora Projekt. Resurs konsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt E06-BEST

Arbetsuppgifter/Ansvar
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat nedanstående men är inte begränsade till detta:
Produktionsansvarig kommer att utgöra stöd till projektledningen med ansvar för produktionstekniska frågor rörande BEST. Produktionsansvarig BEST för Västlänken ansvarar för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation, bland annat genom att leda, ansvara för och samordna arbetet avseende uppföljning av projektplan med avseende på tid, kostnad och innehåll.

Andra arbetsuppgifter är att tillsammans med projektledaren ansvara för att erforderliga externa kontakter tas. I rollen ingår att samordna, leda och styra byggledare och produktionsledare i entreprenaden.

Produktionsansvarig rapporterar till projektledaren.

Arbetsuppgifter i detalj kommer att utformas i samråd med projektledaren.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Akademisk utbildning 180 hp inom bygg/anläggning/järnväg alternativt annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

Minst 10 års arbetslivserfarenhet som byggledare/produktionsledare/projektledare
inom järnväg.

Behörighet gällande SoS-ledare enligt TDOK 2014:0230 med hänvisning till TDOK
2020:0222.

God kännedom om entreprenad juridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer
såsom AMA och MER.

Meriterande

Ledarskap:
Konsulten har goda ledaregenskaper, förmåga att leda sig själv och andra.

Komplexa järnvägsprojekt:
Resurs konsulten har mycket god kunskap om och förståelse för komplexa järnvägsprojekt.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Resurskonsult, projektledare om-/nybyggnad till Trafikverket

Vi söker Resurskonsult, projektledare om-/nybyggnad till Trafikverket Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Projektledaren ska självständigt kunna driva projektet och rapportera till enhetschef inom HRfp. I projektledarens roll ingår att med... Visa mer
Vi söker Resurskonsult, projektledare om-/nybyggnad till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Projektledaren ska självständigt kunna driva projektet och rapportera till enhetschef inom
HRfp. I projektledarens roll ingår att medverka till anskaffning av personal som ska bemanna projektet för dess genomförande i olika skeden.
Uppdraget kommer att genomföras i flera steg:
- Ledning och styrning av projekterande konsult genom upprättande av systemhandling och bygghandling.
- Medverka och projektleda upphandling av entreprenör
- Ledning och styrning av entreprenör under genomförande av om- och nybyggnad
- Avslut av projektet

Trafikverkets fastighetsavdelning använder sig av ”Process Anpassa Fastighet” (utifrån XLPM) som grund för projekt processen, och det är utifrån denna som arbetet kommer att ske.

Arbetsuppgifter och ansvar
- Leda projektet mot dess uppsatta mål enligt överenskommelse med kravställare och
Projektsponsor
- Upprätta tidplan för genomförande av projektet som förankras med projektsponsor
- Leda projektet enligt projektprocess Anpassa Fastighet
- Rapportera framdrift och kostnader till projektsponsor och styrgrupp månadsvis
- Ta fram erforderliga underlag för Tollgatebeslut1
- Medverka under upphandling av erforderliga konsulter och entreprenörer för projektet med stöd av inköpsavdelning
- Ansvara för kommunikation gentemot interna och externa projektintressenter
- Ekonomistyrning i projekt
- Tidsstyrning i projekt
- Ändrings- och avvikelsehantering
- Ansvara för uppfyllande av byggherreansvar avseende t.ex. arbetsmiljö
- Medverka och vara aktiv vid utveckling av projektarbetssätt och verktyg
Projektledaren rapporterar projektets framdrift till enhetschef inom HRfp

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, byggteknik eller annat
för rollen relevant område, eller minst 10 års erfarenhet från byggprojekt i ledande befattning.

Minst 5 års erfarenhet av att självständigt leda och driva byggprojekt mot uppsatta
mål avseende tid, kostnad och innehåll varav minst 2 år som projektledare i beställarorganisation

Erfarenhet av att leda och styra projekterande konsulter

Erfarenhet av installationstekniskt komplicerade byggprojekt i fastighet såsom sjukhus, ledningscentraler eller liknande fastigheter med komplicerade system med avseende på ventilation, kyla, data, kraft, med mera som projektledare. Erfarenheten ska
inte vara äldre än 5 år.

Erfarenhet från upphandlingar av konsulter och entreprenader genom LOU/LUF.

God datorvana och goda kunskaper inom MS Office paketet

Meriterande

Kvalitet i tjänsten - För
beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult har erfarenhet av installationstekniskt komplicerade
om- och nybyggnadsprojekt i fastighet såsom sjukhus, ledningscentraler eller liknande - fastigheter med komplicerade system med avseende på ventilation, kyla, data, kraft, med mera i ledande befattning.

Kvalitet i tjänsten - För beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult
har god kunskap om SUA och av arbete med säkerhetsskydd.

Kvalitet i tjänsten - För beställaren är det ett mervärde att erbjuden Konsult
har följande egenskaper:
- Strukturerad
- Samarbetsförmåga
- God kommunikativ förmåga

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distr...

Vi söker Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distrikt Väst byggnadsverk järnväg till Trafikverket Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget I uppdraget för Byggledare bana järnväg, GOP-handläggare och Byggledare be... Visa mer
Vi söker Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distrikt Väst byggnadsverk järnväg till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

I uppdraget för Byggledare bana järnväg, GOP-handläggare och Byggledare betong ingår även att vid behov bistå andra projekt inom Underhållsdistrikt väst byggnadsverk järnväg (broar och bullerplank utöver berg- och tunnelåtgärder).

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurs konsulten utför åt TrafikverketArbetsuppgifter och ansvar:
Byggledare berg och tunnel:

Bistå, stödja och avlasta projektledaren.

Ta fram tekniska och administrativa handlingar för underhållsentreprenad.

Ta fram projektkalkyl i samråd med förvaltare.

Framtagande av arbetsmiljöplan för underhållsentreprenad.

Medverka i och stötta i samordning av projektering och produktion.

Kontroll och dokumentation av entreprenörernas utförda arbeten.

Ansvarig för att kalla till, leda och föra protokoll på byggmöten och liknande möten.

Ansvarig för att följa upp entreprenörernas arbeten.

Uppföljning och granskning av fakturaunderlag.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 5 år arbetserfarenhet som byggledare från jämförbara uppdrag med aktuellt
uppdrag avseende underhåll och ombyggnation av spårtunnlar.

Minst 3 års praktisk erfarenhet inom AB, ABT, samt AMA och MER från produktionsskede de senaste 10 åren

Erfarenhet av underhållsentreprenader med insprutade dräner i jvg tunnlar.

Utbildning i BAS-U och BAS-P, giltigt intyg innehas senast vid uppdragsstart.

Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV minst enligt kraven i steg 1

Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD, giltigt intyg innehas senast vid uppdragsstart.

God vana vid att arbeta med Microsoft Office (Word och Excel).

Inneha giltigt B-körkort

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distr...

Ansök    Jul 20    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distrikt Väst byggnadsverk järnväg till Trafikverket Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget I uppdraget för Byggledare bana järnväg, GOP-handläggare och Byggledare be... Visa mer
Vi söker Byggledare organisation, Berg- och tunnelåtgärder inom underhålls- distrikt Väst byggnadsverk järnväg till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

I uppdraget för Byggledare bana järnväg, GOP-handläggare och Byggledare betong ingår även att vid behov bistå andra projekt inom Underhållsdistrikt väst byggnadsverk järnväg (broar och bullerplank utöver berg- och tunnelåtgärder).
I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket

Arbetsuppgifter och ansvar:

Byggledare berg och tunnel
Bistå, stödja och avlasta projektledaren.
Ha en samordnande funktion för övriga konsulter.
Ansvarig för fakturahantering för samtliga konsulter.
Ta fram tekniska och administrativa handlingar för underhållsentreprenad.
Ta fram projektkalkyl i samråd med förvaltare.
Framtagande av arbetsmiljöplan för underhållsentreprenad.
Medverka i och stötta i samordning av projektering och produktion.
Kontroll och dokumentation av entreprenörernas utförda arbeten.
Ansvarig för att kalla till, leda och föra protokoll på byggmöten och liknande möten.
Ansvarig för att följa upp entreprenörernas arbeten.
Uppföljning och granskning av fakturaunderlag.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 10 år arbetserfarenhet som byggledare eller i arbetsledande funktion från jämförbara uppdrag med aktuellt uppdrag avseende underhåll och ombyggnation av spårtunnlar.

Minst 5 års praktisk erfarenhet inom AB, ABT, samt AMA och MER från produktionsskede de senaste 10 åren

Har ansvarat för framtagande av komplett FU eller bygghandling för underhållsentreprenader i tunnlar (teknikansvarig roll o d)

Erfarenhet av underhållsentreprenader med insprutade dräner i jvg tunnlar.

Utbildning i BAS-U och BAS-P, giltigt intyg innehas senast vid uppdragsstart.

Certifiering enligt TDOK 2018:0371 APV minst enligt kraven i steg 1

Konsulten ska ha genomgått BASÄSKYDD, giltigt intyg innehas senast vid uppdragsstart.

God vana vid att arbeta med Microsoft Office (Word och Excel).

Inneha giltigt B-körkort.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Planering-och produktionsteknikledare Projekt Haga

Vi söker Planering-och produktionsteknikledare Projekt Haga till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Arbetsuppgifter/Ansvar Planering-och produktionsteknikledares huvudsakliga uppgifter är att: Arbetsleda planering-och produ... Visa mer
Vi söker Planering-och produktionsteknikledare Projekt Haga till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Arbetsuppgifter/Ansvar
Planering-och produktionsteknikledares huvudsakliga uppgifter är att:
Arbetsleda planering-och produktionsteknikgruppen med ca 5-7 personer med tidplanerare, produktionsexperter, mätorganisation, logistik, och kontraktshanterare.

Vara en del av ledningsgruppen för Projekt Haga.
Utveckla och driva arbetssätt för projekt- och produktionsplanering gentemot entreprenörer i Projekt Haga, sidoentreprenörer för BEST och samordnad provning. Detta
för att ge projektledningen i Projekt Haga och Västlänken underlag för beslut kopplat
till hantering av tidsrisker.
Utveckla och driva arbetssätt för hur planering-och produktionsteknikgruppen ger
stöd till samtliga delprojekt och projektledning i Projekt Haga för produktionsplanering, kontraktsfrågor och mätning på kort och lång sikt.

Krav (OBS, obligatoriska)

1: Akademisk examen 180/240hp inom bygg/anläggning eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
2: 5 års erfarenhet från kontraktshantering av ABT eller AB kontrakt med reglering av ÄTA, kontraktsförhandlingar och upphandling på både strategisk nivå (riktlinjer för hur arbetet skall drivas) och taktisk nivå (genomfört arbete).
3. Erfarenheten från en hel projektcykel från projektering till överlämnande av anläggningsprojekt större än 500 mnkr. Med anläggningsprojekt menas byggande av väg, järnväg, tunnel, bro eller komplex industrianläggning.
4. 15 års erfarenhet från arbete inom anläggningsbranschen varv minst 5 års erfarenhet från projektledning.
5: Minst 5 års erfarenhet av projekt i central storstadsmiljö. Med storstadsmiljö avses stad med >100 000 invånare.
6: Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.
7: Konsulten ska erfarenhet från att arbetat med planeringsverktyg.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektingenjör ombyggnad/nybyggnad till Trafikverket

Vi söker Resurskonsult Projektingenjör ombyggnad/nybyggnad/tillbyggnad av Trafik-centraler med placering i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: - Konsultuppdrag gällande projektingenjör åt Projektenhe... Visa mer
Vi söker Resurskonsult Projektingenjör ombyggnad/nybyggnad/tillbyggnad av Trafik-centraler med placering i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
- Konsultuppdrag gällande projektingenjör åt Projektenhet Fastighet.

Precisering av uppdraget
Uppdraget innefattar om- och nybyggnation av säkerhetsklasssade lokaler (skyddsobjekt).
Uppdraget skall utföras av en (1) person.
Projektingenjörens arbetsuppgifter är:
- Ansvara för ekonomimöte med projektörer/entprenrörer och upprätta månads och tertialrapport
- Bevaka och följa upp leverantörens underlag och leverantörens fakturering
- Upprätta och uppdatera kalkyler och prognoser i samarbete med kalkylator och projekteringsgrupp/entreprenör
- Bevaka och följa upp ÄTA-arbeten
- Upprätta underrättelser
- Indexberäkning för kostnadsförändringar
- Ta fram underlag för slutreglering
- Deltar i och dokumenterar möten
- Ekonomisk kontroll och uppföjning av projekterörers/entreprenör upprättade budget
- Framtagning av uppgifter för prognos
- Fördelning av kostnader mellan interna parter enligt gränsdragningslista
- Kontroll, märkning och kontering av faktura.
- Uppföljningar och avstämningar tidplaner
- Kvalitetsuppföljning
- Delta och förbereda internrevision
- Uppföljning av krav avseende hanteringsregler för information och säkerhetsskydd
- Medverka vid framtagning av riskanalyser samt uppföljning av dessa
- Koordinering mellan de olika TC-projekten samt upprätta projektrapporter
- Medverka vid upphandlingar

Krav (OBS, obligatoriska)

Högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, byggteknik eller annat för rollen
relevant område eller annan kombination av utbildning och erfarenhet som bedöms som likvärdig.
- Minst 5 års erfarenhet som projektingenjör, projektcontroller, projektekonom, projektkoordinator
eller liknande i byggprojekt.
- God kunskap om entreprenadjuridik
- God datorvana och goda kunskaper inom MS Office-paketet
- God kunskap om ekonomistyrning
- God kunskap i svenska både i skrift och tal

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken till Trafikverket

Vi söker Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken till Trafikverket Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsultuppdrag gällande kontaktledning och el åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora projekt. Resurskonsulten... Visa mer
Vi söker Byggledare Kontaktledning/el inom projekt Västlänken till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsultuppdrag gällande kontaktledning och el åt avdelning Västlänken inom verksamhetsområde Stora projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt E06-BEST .

I uppdraget ingår även att vid behov bistå övriga projekt inom Västlänken inom ramen för den beläggningsgrad

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikver

Arbetsuppgifter och ansvar
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat nedanstående men är inte begränsade till detta:
Utgöra stöd till produktionsledningen med ansvar för kontaktledning / el.
Ansvara för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation.
Leda och samordna arbetet inom kontaktledning / el avseende uppföljning av projketplan med avseende på tid, kostnad och innehåll.
Samordning av gränssnitt mot andra teknikslag inom projektet.
Säkerställa att tekniska krav blir riktiga gentemot gällande föreskrifter, standarder och
regler.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Minst 8 års arbetslivserfarenhet som byggledare/arbetsledare inom kontaktledning /el järnväg.

God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK Anläggning samt branschnormer såsom AMA och MER.

Körkort B

Meriterande

Komplexa järnvägsprojekt:
Mycket god kunskap om och förståelse för komplexa järnvägsprojekt.

Självgående:
Tar ansvar för, strukturerar och driver sitt arbete vidare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Delprojektledare Signal för järnvägsprojekt till Trafikverket

Vi söker Delprojektledare Signal för järnvägsprojekt till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten kan komma att arbeta i flera Förbigångsspår på Västra Stambanan och Bangårds ombyggnader på Sävenäs och Halmstad men även... Visa mer
Vi söker Delprojektledare Signal för järnvägsprojekt till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kan komma att arbeta i flera Förbigångsspår på Västra Stambanan och Bangårds ombyggnader på Sävenäs och Halmstad men även arbete i andra projekt på Investering Väst enhet 2 kan även förekomma.
Konsulten kommer behöva resa till projekten när dessa är i produktionsskede. Arbete på helger, kvällar och nätter kommer förekomma.

Delprojektledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende signal samt leda detta arbete i projektering och produktion. Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.

Delprojektledaren ska samordna byggplatsuppföljningen om sådan finns och se till att entreprenaden kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser. Delprojektledaren utför och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för projektering/entreprenaden samt är Beställarens representant ute på plats på byggarbetsplatsen.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Delprojektledarens arbetsuppgifter kan innefatta nedanstående, men är inte begränsat av, att:

leda projektets arbete inom signal
kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom signal
kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och behörighet
delta i bygg- och ekonomimöten
lämna synpunkter på projektör/entreprenörens ritningar och övriga handlingar
kontrollera ritningar och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats
tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomFörs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar
vara projektets motpart till ansvarig förvaltare
bevaka att erforderliga myndighetstillstånd finns
tillse att myndigheters och beställarens krav uppfylls
kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts
medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare
hantera avvikelser
följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad
ansvara för samordningen av byggplatsuppföljning inom signal
medverka vid upphandling
uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
samt vidarerapportering
rapportera projektör/entreprenadens ekonomi och status månadsvis
följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser, enligt
för projektet gällande rutiner
delta i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar, genom att medverka i
projekteringsarbetet och andra möten, även kalla och föra protokoll vid möten
föra dagbok över projektet
delta i projektets och projektör/entreprenadens kvalitetsarbete
tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende signal genomförs enligt överenskomna planer
medverka till att skapa bra relation till fastighetsägare/sakägare
upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet
samordna med andra teknikgrenar och angränsande entreprenader
medverka och ansvara för erforderliga syner och besiktningar
svara för slutdokumentation av projektet
följa upp projektör/entreprenörens egenkontroll på utförda a

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Konsulten ska ha relevant utbildning och minst 10 års arbetserfarenhet (delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare) inom de aktuella teknikområdet signal.
Konsulten ska lämna minst två referensuppdrag där denne arbetat ledande med Teknisk säkerhetsstyrning (TSS), signal. Uppdragen ska ha genomförts de senaste fem
åren.
Konsulten ska lämna minst två(2) referensuppdrag för spårbyten, rälsbyten, växelbyten eller spårbyggnation där denne arbetat i ledande position för signal: delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare. Uppdragen ska ha genomförts de senaste fem
åren. Minst ett referensuppdrag ska vara genomfört i produktion de senaste fem åren
där entreprenadssumman uppgått till minst 200mnkr.
Konsulten ska lämna minst ett referensuppdrag som utförts på bangård eller driftplats
där alla teknikområden (BEST-K och Mark) ingått där denne arbetat i ledande position för signal: delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare. Uppdraget ska ha genomförts de senaste fem åren.
Konsulten ska lämna minst ett referensuppdrag där byggnation och inkoppling av signalställverket 95 ingått där denne arbetat i ledande position för signal: delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare. Uppdraget ska ha genomförts de senaste fem
åren.
Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom det aktuella teknikområdet.
Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande dokument.
Kunskap och erfarenhet av relevanta standardavtal AB, ABT, ABK med flera. Detta reodovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.
God kunskap om AMA AF och AMA AF Konsult och branschens regelverk. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.
Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.
Konsulten ska inneha körkort som minst omfattar behörighet ”B”.
Följande ställda kompetenskrav ska vara uppfyllda i samband med uppdragstart och under
hela kontraktstiden:
Konsulten ska ha utbildning för BASÄSKYDD - Skydds och Säkerhetsledning för arbete inom spårområde
Konsulten ska ha utbildning SOS-planerare (Skydds- och säkerhetsplanerare)
Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U)
Konsulten ska ha utbildning för Stabilitetspåverkande arbeten i spår- BASTAB
Konsulten ska ha utbildning enligt TDOK 2018:0371 minst steg 1,1, 1,2, 1,3.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad perso... Visa mindre

Konsultstöd till utvecklingsprojekt och förvaltning till Trafikverket

Vi söker Konsultstöd till utvecklingsprojekt och förvaltning till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Deluppdrag 1 Förvaltningsobjekt Genomföra Åtgärder förvaltar en av Trafikverkets huvudprocess... Visa mer
Vi söker Konsultstöd till utvecklingsprojekt och förvaltning till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Deluppdrag 1
Förvaltningsobjekt Genomföra Åtgärder förvaltar en av Trafikverkets huvudprocesser och dess tillhörande IT-verktyg. Inom ramen för detta arbete genomförs aktiviteter för vidmakthållande och förbättring av både arbetssätt och IT-stöd.
Uppdragstagaren ska stötta i detta arbete med arbetsuppgifter kopplat till både ledning såväl som förvaltningsstöd.

Deluppdrag 2
På Verksamhetsområde Investerings utvecklingsenhet bedrivs verksamhetsutveckling, vilket inkluderar även inkluderar framtagande av IT system efter verksamhetens behov. Just nu pågår stora projekt där vi utreder och kravställer verksamhetens behov.
Uppdragstagaren kommer att stötta våra högprofil-projekt som sträcker sig över lång tid och därför behövs noggrant utförda analyser och statuskontroller, utredningar och dialoger med interna intressenter. Det är fördel att ha en teknisk bakgrund och insyn men tyngdpunkten ligger på en förståelse av verksamhetens behov och formulera krav som ställs mot den tekniknära sidan. Därför är det en fördel om man har en insyn i Trafikverkets organisation och våra tillhörande IT system, specifikt förvaltningsobjektet genomföra åtgärder.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Uppdragstagaren ska stötta i detta arbete med arbetsuppgifter kopplat till både projektledning, kvalificerat projektstöd och förvaltningsstöd.
I arbetsuppgifter för konsulten ingår bland annat följande:
Ta fram projekt-och förvaltningsplaner i samråd med beställare
Med beställare planera- och säkra nödvändiga resurser
Ta fram nödvändiga styrdokument såsom projektplaner med mål, statusrapporter, beslutsunderlag och andra nödvändiga projektdokument
Samordna med kringliggande projekt och verksamheter
Leda, planera och följ upp projekt- och förvaltningsarbete med bland annat kravställning, tidplaner, risker, ekonomi och statistik, rapporter
Löpande avrapportera till beställare och ansvariga
Säkerställa kvalitativ överlämning till mottagare
Leda, planera och genomföra styrgrupp- och sponsormöten
Förvaltningsarbete kopplat till Projektportalen (Sharepoint portal),
Verksamhetsutveckling kopplat till ProjectWise (Bentley produkt), och Chaos (Adtollo
produkt), vilka är primära IT-system för hantering och lagring av dokumentation, för
upphandlande förvaltningsobjekt Genomföra Åtgärder på vägar och järnvägar

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Erfarenhet av ProjectWise (Bentley produkt), Projektportalen (Sharepoint portal), och
Chaos (Adtollo produkt)
Erfarenhet av arbete med migrering av data för en större SharePoint applikation
Erfarenhet av analyser och utredningsarbete för utvecklingsprojekt rörande informationssystem
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av att leda arbete med att utarbeta verktygsstöd för portföljstöd och beslutsstöd
Minst fem (5) års erfarenhet av verksamhetsnära arbetssättstödjande (IT) förvaltning
inom statlig myndighet
Minst fem (5) års erfarenhet av kravarbete av verksamhetsutveckling av IT-verktyg för
stöd till projektverksamhet med innehåll av informationshantering
Minst fem (5) års erfarenhet av projektledning enligt XLPM modellen
Minst fem (5) års erfarenhet av att ta fram utbildnings-, informations- och kommunikationsmaterial
Erfarenhet av implementering av ett större IT verktyg i en komplex organisation
Minst fem (5) års erfarenhet av arbete med datasamordning i större väg eller järnvägsprojekt
Minst fem (5) års erfarenhet av att förbereda och leda styrgrupps- och sponsorsmöten
Minst nio (9) års erfarenhet av arbete i projekt inom väg och järnväg
Minst tio (10) års erfarenhet av projektledning
Erfarenhet av projektledning av verksamhetsutvecklingsprojekt innehållande Power
BI och SharePoint. Redovisas med referensuppdrag för arbete om minst 1500h
Erfarenhet av att arbeta med förvaltnings- och förbättringsarbete samt att etablera
förvaltning för ett verktygsstöd med en omfattning om minst 3000 användare

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Tidplanerare – ERTMS Införande

Vi söker Tidplanerare - ERTMS Införande. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Arbetsuppgifter/Ansvar Programtidplanerare ansvarar för att ERTMS-införandes tidplaner upprättas och ajourhålls inom respektive program och att dessa sedan samman... Visa mer
Vi söker Tidplanerare - ERTMS Införande.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Arbetsuppgifter/Ansvar
Programtidplanerare ansvarar för att ERTMS-införandes tidplaner upprättas och ajourhålls
inom respektive program och att dessa sedan sammanställs och skickas vidare till avdelningens tidplanerare. De ansvarar även för att stötta och samordna Projekttidplanerare i varje delprojekt i specifika situationer vid behov, så som omplanering och scenariohantering. Programtidplaneraren ansvarar även för rapportering till Programledare så att denne alltid har en förståelse om tidplan som speglar programmets framdrift och nuläge.
Tidplanerarens huvudsakliga uppgifter innefattas av:
Granska, analysera och sammanställa tidplaner från respektive delprojekt
Upprätta nya tidplaner inför start av nya projekt tillsammans med Projektledare
Stötta Projekttidplanerare vid behov inom projekten
Utföra analyser och ta fram scenarion för tidplan vid behov
Löpande kommunicera med projekt- och programledare vid behov
Analysera, presentera och informera kring kritiska linjer
Motta utskrifter för programmens summerade tidplaner, tidrapporter från Projekttidplanerare och sammanställa dessa till programledare och avdelningstidplaneraren
Bistå programledare med kravställning mot projekten avseende tidplaneringsåtgärder
Utveckla detaljerade arbetsprocesser avseende tidplanering, rapportering och presentation
Dagbok skall föras av konsulten och överlämnas till beställaren enligt överenskommelse.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

a) Har en civilingenjörsexamen eller högskoleexamen (180 hp) eller annan utbildning
inom teknik eller annat område som vi bedömer likvärdig.

b) Har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet (minst 2år) av anläggningsprojekt.

c) Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift

d) Aktuell minst 1 års arbetslivserfarenhet av programmet Primavera i Projekt

e) Aktuell flerårig (minst 2 år) erfarenhet i rollen som tidsplanerare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Konsultuppdrag avseende väg- och markprojektering ( projektör )

Vi söker Konsultuppdrag avseende väg- och markprojektering ( projektör ). Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Trafikverket, Verksamhetsområde Underhåll, Distrikt Väst enhet Väg Södra upphandlar en resurs för väg- och markprojektering inom ... Visa mer
Vi söker Konsultuppdrag avseende väg- och markprojektering ( projektör ).

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Trafikverket, Verksamhetsområde Underhåll, Distrikt Väst enhet Väg Södra upphandlar en
resurs för väg- och markprojektering inom Basunderhåll Väg för tillkommande beställningar,
ÄTA inom kontrakten. Område innefattar åtta driftområden, Kungälv, Göteborg, Landvetter,
Borås, Ätradalen, Viskadalen, Falkenberg/ Hylte och Södra Halland (se karta nedan)

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Ska ha genomgått utbildning för att kunna fungera som beställarens byggarbetmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U (om inte ska detta vara utfört senast 2023.12.31).
Kompetensnivå enligt TRVK APV TDOK 2018:0371 steg 3. (om inte ska detta vara utfört senast 2023.12.31).
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort
Avslutad/genomförd gymnasieutbildning
Minst 5 års sammantagen arbetserfarenhet som projektör inom det aktuella teknikområdet.
Uppdragen skall vara slutförda inom den senaste tre-årsperioden räknat från sista anbudsdag.
Kännedom avseende lagen om allmänna vattentjänster.
Genomgått branchens utbildning Entreprenadbesiktning, samt utfört minst 3 st besiktningar inom vägbyggnation den senaste tre-årsperioden.
Genomgått följande kurser hos Trafikverksskolan (kurserna ska vara avklarade senast 6 månader efter att uppdraget startat):
-Projektering av befintliga vägar-rekonstruktion och förstärkning
- Chaos Grund
- Chaos Leverans

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Dispatcher / Planerare till ASSA ABLOY

Ansök    Jun 17    Centio Consulting Group AB    Dispatcher
Vi söker Dispatcher / Planerare till ASSA ABLOY. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget I tjänsten som Dispatcher hos oss på ASSA ABLOY Industrial Sverige fyller du en viktig och central funktion. Dagligen innebär tjänsten att du leder och... Visa mer
Vi söker Dispatcher / Planerare till ASSA ABLOY.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

UppdragetI tjänsten som Dispatcher hos oss på ASSA ABLOY Industrial Sverige fyller du en viktig och central funktion.

Dagligen innebär tjänsten att du leder och säkerställer att servicearbetet utförs och faktureras enligt plan. Detta bland annat genom att fördela arbetet för tekniker i fält, planera ut dem på arbeten och vid behov planera om för akutjobb eller liknande som dyker upp. Efter avslutat arbete säkerställer du att kund blir korrekt fakturerad.

Utöver den dagliga planeringen, arbetar du som Dispatcher aktivt med att delta i fortlöpande förbättringsarbete avseende arbetsmetoder och processer gällande planeringen för hela teamet. Samt deltar i kostnadsberäkningar och långsiktig planering av servicearbetet, vilket bidrar till att skapa förutsättningar för volymtillväxt och att teamet uppnår uppsatta affärsmål.

Denna tjänst innebär mycket kommunikation med tekniker, kunder och övriga kollegor i kombination med daglig administration.

Din profil

För att trivas i rollen tror vi att du har 1-2 års arbetslivserfarenhet från liknande tjänst. Du drivs av att vara den berömda spindeln i nätet, där det är mycket koordinering växlat mellan socialt och administrativt.

Vidare ser vi att du är en lagspelare som tycker om att samarbeta med dina kollegor. Som person är du serviceminded, noggrann, strukturerad, och har lätt för att se vad som ska göras. Du trivs när det är full fart och har förmågan att prioritera mellan parallella projekt. Vidare är du en god kommunikatör som har lätt för att bygga goda relationer både externt och interntKrav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Erfarenhet av liknande roll

Gillar att hålla i olika ärenden/uppgiftre samtidigt

Man har dagligen kontakt med tekniker - man måste trivas med telefonkontakt och vara tydlig i kommunikation

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

projektör avseende väg- och markprojektering

Vi söker projektör avseende väg- och markprojektering. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Trafikverket, Verksamhetsområde Underhåll, Distrikt Väst enhet Väg Södra upphandlar en resurs för väg- och markprojektering inom Basunderhåll Väg fö... Visa mer
Vi söker projektör avseende väg- och markprojektering.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Trafikverket, Verksamhetsområde Underhåll, Distrikt Väst enhet Väg Södra upphandlar en
resurs för väg- och markprojektering inom Basunderhåll Väg för tillkommande beställningar,
ÄTA inom kontrakten. Område innefattar åtta driftområden, Kungälv, Göteborg, Landvetter,
Borås, Ätradalen, Viskadalen, Falkenberg/ Hylte och Södra Halland (se karta nedan)

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Ska ha genomgått utbildning för att kunna fungera som beställarens byggarbetmiljösamordnare, BAS-P och BAS-U (om inte ska detta vara utfört senast 2023.12.31).
Kompetensnivå enligt TRVK APV TDOK 2018:0371 steg 3. (om inte ska detta vara utfört senast 2023.12.31).
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
B-körkort
Avslutad/genomförd gymnasieutbildning
Minst 5 års sammantagen arbetserfarenhet som projektör inom det aktuella teknikområdet.
Uppdragen skall vara slutförda inom den senaste tre-årsperioden räknat från sista anbudsdag.
Kännedom avseende lagen om allmänna vattentjänster.
Genomgått branchens utbildning Entreprenadbesiktning, samt utfört minst 3 st besiktningar inom vägbyggnation den senaste tre-årsperioden.
Genomgått följande kurser hos Trafikverksskolan (kurserna ska vara avklarade senast 6 månader efter att uppdraget startat):
-Projektering av befintliga vägar-rekonstruktion och förstärkning
- Chaos Grund
- Chaos Leverans

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare öppningsbara broar till Trafikverket

Vi söker en Byggledare öppningsbara broar till Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget De system som beställaren förvaltar består av styr- och övervakningssystem för respektive bro objekt. Styrsystemen används för att ... Visa mer
Vi söker en Byggledare öppningsbara broar till Trafikverket i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

De system som beställaren förvaltar består av styr- och övervakningssystem för respektive bro objekt. Styrsystemen används för att manövrera broarna samt samla in data från anläggningarnas olika tekniska system. Styrsystemet kommunicerar och skickar larm till överliggande övervakning.

Arbetsuppgifter och ansvar
Byggledning i befintliga och nya kontrakt för uppföljning av beställda aktiviteter med stöd av
specialister och projekterade konsulter genomföra och fastlägga gällande krav för anläggningsutformning och krav stipulerade av förvaltande organisation.
Delta i och dokumentera Byggmöten och övriga möten i uppdraget
Granskning av teknisk dokumentation inför mottagning av nya anläggningar samt vid reinvesteringar av befintliga
Arbeta i systemstöd i form av GUS/Maximo, Chaos, Projektportal
Stickprovskontroller och inventeringar i fält
Kontrollera/uppdatera anläggningsregister i GUS Maximo
Kontrollera genomförda FU (förebyggande underhåll) enligt tecknade entreprenadavtal
Uppföljning av entreprenörens AU-arbete
Hantera IT-relaterade frågor för anläggningarna (behörigheter, åtkomstbegäran) enligt Beställarens fastlagda rutiner.
Arbetsplatskontroll
Granskning av projektplaner och KMA-planer
Ta fram förfrågningsunderlag (drift- och underhållskontrakt, Reinvesteringar)
Deltaga vid FAT- och SAT-tester
Bevaka intressen gentemot externa projekt

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 3 års erfarenhet av arbete i projektgrupper där samordning är viktig.

Minst 2 års erfarenhet med roll som behandlar frågor kring BAS-P/U eller uppdrag som innefattar aktivt ansvar för arbetsmiljöfrågor i entreprenaduppdrag i vägmiljö.

Minst 3 års erfarenhet av arbete med styr- och elsystem i öppningsbara broar alternativt likvärdigt sammansatt tekniskt system.

Minst 3 års erfarenhet av att i uppdrag bedöma arbetsinsatser, tidsåtgång samt kostnader på beställda arbeten och tjänster, samt uppföljning av beställda arbeten.

Minst 2 års erfarenhet från hantering av digitala ärendehanteringssystem och förvaltningssystem.

Minst 2 års erfarenhet av att själv utföra utredningar och analyser av styr- och elsystem, eller att bygg-/projektleda motsvarande uppdrag.

Inneha giltigt körkort lägst klass B

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Samordnare ärendehantering

Vi söker Samordnare ärendehantering. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Avdelning Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska bygga järnvägstunneln och stationerna. Dessutom ingår projekt Olskrok... Visa mer
Vi söker Samordnare ärendehantering.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Avdelning Västlänken består av 5 projekt (Centralen, Kvarnberget, Haga, Korsvägen, BEST) som ska bygga järnvägstunneln och stationerna. Dessutom ingår projekt Olskroken, Lärje och Pilekrogen.

Arbetsuppgifter/Ansvar

Samordna svar på inkommande frågor från allmänheten så enhetliga svar lämnas
från avdelning Västlänken

Samordna utlämning av handlingar, mätdata mm
Upprätta rapporter (med data från Lime) utifrån behov från verksamheten
Lämna underlag till tertialrapporter till projektförsäkringsuppdraget
Planera och boka ersättningsboende vid bullerstörande arbeten
Kontrollattestera fakturor för ersättningsboende
Tillse att det finns en tydlig struktur för alla ärenden i systemet Lime
Registrera och diarieför alla ärenden i Lime (ej utlämning av handling)
Vara projektens kontaktperson mot Trafikverkets kontaktcenter
Samordna inkommande anmälningar om skador och störningar
Vara kontaktperson mot försäkringsbolaget TryggHansa och entreprenörerna vid
hantering av försäkringsärenden

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskoleutbildning inom stadsförvaltning alternativt utbildning och erfarenhet som
Trafikverket bedömer som likvärdig
Erfarenhet av att på en myndighet ha samordnat inkommande och utgående ärenden
från allmänheten
Minst ett års erfarenhet av att registrera ärenden i en databas
Minst ett års erfarenhet av samordning eller verksamhetsutveckling av administrativa
rutiner

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Delprojektledare/Tidplanerare

Vi söker Delprojektledare/Tidplanerare till olika projekt på IVväj2. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Delprojektledaren ska ha ett huvudansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende tidplanering samt leda det... Visa mer
Vi söker Delprojektledare/Tidplanerare till olika projekt på IVväj2.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Delprojektledaren ska ha ett huvudansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende tidplanering samt leda detta arbete i alla projektfaser.

Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.

Delprojektledaren utför och sammanställer uppföljning och prognoser samt upprätthåller och levererar redovisande dokument för projektering/entreprenaden.

Delprojektledaren står för sakkunskap och teknisk kompetens inom sina teknikområden samt fungerar som stöd för projektledningen i att leda och följa upp kontrakterade projekterings/entreprenadarbeten.

Med teknikområden avses det kompetensområden som beskrivs i efterfrågade uppdragstyper. Delprojektledaren arbetar vidare tillsammans med projektledningen med att följa upp samt utveckla kontrakt och processer.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Delprojektledarens arbetsuppgifter innefattar huvudsakligen nedanstående:
Att leda projektets arbete inom planering.
Att kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom planering/tidplanering.
Att kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och
behörighet Att delta i bygg- och ekonomimöten.
Att lämna synpunkter på projektör/entreprenörens uppföljning och redovisning av tidplan.
Att kontrollera tidplan och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats.
Att tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt och andra handlingar.
Att vara projektets motpart till projektörs och entreprenörs tidplanerare.
Att kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts.
Att medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare.
Att hantera avvikelser.
Att följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad.
Att medverka vid upphandling.
Att medverka vid uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö
och säkerhet samt vidarerapportering.
Att rapportera projektör/entreprenadens framdrift och status månadsvis.
Att upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet.
Att samordna med teknikgrenar och angränsande entreprenader.
Att följa upp arbetet i projekterings- och produktionsfasen.
Ta fram rutiner och mallar för tidplanering inom gruppen och till upphandlingar.
Delta enhetens arbete med projekttidplaner.
Utbildning inom tidplanering, rutiner, verktyg.
Utveckla kraven på planering i upphandlingsunderlag.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

1. Konsulten ska ha minst 10 års arbetserfarenhet som tidplanerare inom infrastruktur,
industri och energi.
2. Universitets- eller högskoleexamen minst 180hp (120p) inom samhällsbyggnad, teknik eller annat för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
3. Konsulten ska lämna minst 2 referensuppdrag för projektering och/eller produktion
av infrastruktur, industri och energi projektombyggnader där denne arbetat som i huvudsak tidplanerare. Minst ett uppdraget ska genomförts de senaste fem åren och där
kontraktssumman för entreprenaden skall ha uppgått till minst 200 mnkr.
4. Konsulten ska ha arbetat med MS project.
5. Erfarenhet av arbete med WBS (Work Breakdown Structure).
6. God kunskap i svenska i tal och skrift.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare berg 2 till Trafikverket

Vi söker en Byggledare berg till Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som byggledare berg i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan me... Visa mer
Vi söker en Byggledare berg till Trafikverket i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som byggledare berg i projekt Västlänken ansvarar du för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation genom att i samverkan med entreprenören stödja entreprenörens produktion. Byggledare bergs övergripande uppgifter är att följa upp entreprenörens arbete samt biträda och stödja produktions- och projekteringsledning för berg samt att ansvara för delegerade arbetsuppgifter. Arbetet kan innebära skiftgång.

Arbetsuppgifter/Ansvar
Uppföljning av entreprenörens arbete.
Granskning av produktions- och kvalitetsdokumentation.
Medverka i och stötta i samordning av projektering och produktion tillsammans med
projekteringsledning berg.
Uppföljning och granskning av faktura underlag

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 5 års praktisk erfarenhet inom AB, ABT, samt AMA och MER från produktionsskede de senaste 10 åren.

Minst 10 års produktionserfarenhet av undermarksanläggningar i hårt berg.

5 års erfarenhet i ledande befattning som byggledare, platschef eller motsvarande i
hårt berg, de senaste 10 åren.

Inneha B-körkort.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Goda kunskaper i Microsoft Office.

Meriterande
Stor erfarenhet av att ha arbetat med komplexa tunnelprojekt i stadsmiljö.

Erfarenhet från att ha arbetat både som entreprenör och beställare.

Erfarenhet av produktion av berganläggning/bergtunnel med
erfarenhet av för- och efterinjekteringsarbeten.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare Kontaktledning / el inom järnväg

Ansök    Apr 20    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker Byggledare Kontaktledning / el inom järnväg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Uppdraget består av följande: Konsultuppdrag gällande kontaktledning och el åt program Västlänken och Olskroken planskildhet inom verksamhetsområde S... Visa mer
Vi söker Byggledare Kontaktledning / el inom järnväg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Uppdraget består av följande:
Konsultuppdrag gällande kontaktledning och el åt program Västlänken och Olskroken planskildhet inom verksamhetsområde Stora projekt. Resurskonsulten har som huvudsaklig arbetsuppgift att stödja projekt E06-BEST .

I uppdraget ingår överföring av kunskap till anställda på Trafikverket avseende de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför åt Trafikverket.

Arbetsuppgifter/Ansvar

- Arbetsuppgifterna omfattar bland annat nedanstående men är inte begränsade till detta:

- Utgöra stöd till produktionsledningen med ansvar för kontaktledning / el.

- Ansvara för att skapa förutsättningar för en effektiv och säker byggnation.? Leda och samordna arbetet inom kontaktledning och el avseende uppföljning av

- projketplan med avseende på tid, kostnad och innehåll.

- Samordning av gränssnitt mot andra teknikslag inom projektet.

- Säkerställa att tekniska krav blir riktiga gentemot gällande föreskrifter, standarder och regler.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

- Minst 5 års arbetslivserfarenhet som byggledare/projektör/arbetsledare inom kontaktledning och el järnväg.

- God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK Anläggning samt branschnormer såsom AMA och MER.

- Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.

- Körkort B

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare berg 1 till Trafikverket

Vi söker en Byggledare berg till Trafikverket i Göteborg. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Resurskonsult i program ”Västlänken och Olskroken Planskildhet, projekt Haga”. Ditt uppdrag i Västlänken är företrädesvis för projekt Haga med fo... Visa mer
Vi söker en Byggledare berg till Trafikverket i Göteborg.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Resurskonsult i program ”Västlänken och Olskroken Planskildhet, projekt Haga”. Ditt uppdrag i Västlänken är företrädesvis för projekt Haga med fokus på byggledning av Haga station inkl stödkonstruktioner.

Byggledare bergs övergripande uppgifter är att följa upp entreprenörens arbete samt biträda och stödja produktions- och projekteringsledning för berg samt att ansvara för delegerade arbetsuppgifter. Arbetet kan innebära skiftgång.

Arbetsuppgifter/Ansvar:
Uppföljning av entreprenörens arbete.
Granskning av produktions- och kvalitetsdokumentation.
Medverka i och stötta i samordning av projektering och produktion tillsammans med
projekteringsledning berg.
Uppföljning och granskning av faktura underlag

Krav (OBS, obligatoriska)

Minst 5 års praktisk erfarenhet inom AB, ABT, samt AMA och MER från produktionsskede de senaste 10 åren.

Minst 15 års produktionserfarenhet av undermarksanläggningar i hårt berg

10 år i ledande befattning som byggledare, platschef eller motsvarande i hårt berg , de
senaste 15 åren.

Inneha B-körkort.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Goda kunskaper i Microsoft Office.

Meriterande
Stor erfarenhet av att ha arbetat med komplexa tunnelprojekt i stadsmiljö.

Erfarenhet från att ha arbetat både som entreprenör och beställare.

Erfarenhet av produktion av berganläggning/bergtunnel
med erfarenhet av för- och efterinjekteringsarbeten.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Delprojektledare Rosenlund

Vi söker en Delprojektledare till Trafikverket. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Delprojektledaren ska förbereda och leda genomförandet av delprojekt Rosenlund. Delprojekt Rosenlund är en av de mest spännande anläggningsprojekten i Sver... Visa mer
Vi söker en Delprojektledare till Trafikverket.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Delprojektledaren ska förbereda och leda genomförandet av delprojekt Rosenlund. Delprojekt Rosenlund är en av de mest spännande anläggningsprojekten i Sverige just nu och består av en cirka 300 m lång betongtunnel i lera som ansluter till berget i norr under det så kallade Skattehuset och i söder vid Hagakyrkan. Arbetsplatsen är beläget delvis under en byggnad, under vägar för fordon, cyklar och gående, under en spårvagnslinje, under Rosenlundskanalen och i närhet till känsliga kulturmiljöer. Entreprenören kommer handlas upp under sommaren och
tidig höst 2023. Rosenlund är en del av projekt Haga.

Delprojektledarens huvudsakliga uppgifter är att:
Leda arbetet med framtagningen av förfrågningsunderlaget inför upphandlingen av
deletappen i samarbete med projekteringsorganisation, specialister, inköp och projektledning.

Förbereda genomförandet av delprojekt Haga för att nå projektets mål inom kostnad,
tid och innehåll. Detta innebär bland annat att i samarbete med projekt Hagas stab-,
ekonomi-, teknik- och projekterings-organisation
o utreda alternativ produktionsmetoder
o planera genomförandet på övergripande och på detaljnivå
o leda arbete prognosarbetet för delprojektet

Bygga upp och leda en genomförandeorganisation bestående av produktionsledare,
byggledare, projekteringssamordning och projektingenjör.

Följa upp delprojektets mål avseende kostnad, tid och innehåll.

I en hög grad av samverkan tillsammans med entreprenören leda delprojektet genomförande och färdigställande enligt TKI. Ett nära och väl fungerande samarbete med entreprenören är grunden för detta. Detta är tänkt att genomföras i två steg. Steg 1 med vidare projektering, planering, budgetering tillsammans med nyckelpersoner från
entreprenören. Steg 2 för byggande.

Utföra arbetet inom ramarna för Trafikverket och Program Västlänken.

Krav (OBS, obligatoriska)

Akademisk utbildning inom bygg/anläggning om 180/240p eller annan kombination av
utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

God kännedom om entreprenadjuridik såsom AB, ABT, ABK samt branschnormer såsom
AMA och MER

Erfarenhet från samverkansentreprenad

Minst 15 års produktionserfarenhet av mark- och konstruktionsarbeten varav minst 10 år i ledande befattning så som projektledare, produktionsledare, arbetsledare, platschef eller motsvarande roll i ett eller flera bygg/anläggningsprojekt.

Erfarenhet av att ha arbetat med minst ett stort anläggningsprojekt innehållande komoplexa stödkonstruktioner med djupa schakter i stadsmiljö

Minst 3 års erfarenhet från anläggningsprojekt >500 miljoner

Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift

Konsulten ska ha god kunskap om Microsoft Office

Körkort B är ett krav

Meriterande

Hög kompetens inom produktionssamordning/produktionsledning med särskild betoning på stora, komplexa anläggningsprojekt i byggskedet.

Hög kompetens avseende styrning av tid, kostnad och innehåll i komplexa uppdrag samt en förmåga att hantera risker i projektet proaktivt och systematiskt

Erfarenhet från beställarsidan av byggprojekt i byggskedet som byggledare, projektledare eller motsvarande roll.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Överlämnandecontroller till Västlänken

Vi söker en överlämnandecontroller till Västlänken (Trafikverket). Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Du ansvar gentemot entreprenören och är kravställare samt leder och samordnar hela projektets arbete med att granska och leverera förval... Visa mer
Vi söker en överlämnandecontroller till Västlänken (Trafikverket).

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Du ansvar gentemot entreprenören och är kravställare samt leder och samordnar hela projektets arbete med att granska och leverera förvaltningsdata till Trafikverkets Verksamhetsområde Underhåll. Rollen kan framöver även innebära att leda och samordna andra interna resurser inom överlämnandesamordning.

Du kommer att:
i samarbete med våra teknikspecialister, externa parter och med stöd av programmets
överlämnandefunktion att kommunicera kraven på förvaltningsdata
stödja projektets projekteringssamordning

följa upp leveranserna av förvaltningsdata och kommunicera de förändringar av kraven
på förvaltningsdata som uppträder under genomförandetiden

stödja projektet med den administrativa samordningen av förvaltningsdata
kontrollera leveranser gentemot leveransplaner

göra mottagningskontroll (formaliakoll) av relationshandling och förvaltningsdata

föra dialog direkt med Trafikverket VO Underhåll avseende leverans av fövaltningsdata

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

Högskoleutbildning 180 hp (120p) inom samhällsbyggnad alternativt utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig

Har arbetat minst 3 år i en beställarorganisation för ett infrastrukturprojekt med leveranser av dokumentation (förvaltningsdata) till förvaltande enheter

Har minst 3 års erfarenhet från en beställarorganisation för ett infrastrukturprojekt med
att samordna dokumenthantering vid granskning och mottagningskontroll av leveranser
från leverantör

Har erfarenhet från arbete i dokumenthanteringssystemen SharePoint och Projectwise

Har arbetat som projektingenjör, eller i roll som Trafikverket bedömer likvärdig, inom
infrastrukturprojekt.

Meriterande

För beställaren är det ett mervärde att konsulten har erfarenhet av infrastrukturprojekt i komplexa miljöer i byggskedet.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektledare för projekt inom Investering, enhet: IVväv4

Vi söker Projektledare för projekt inom Investering, enhet: IVväv4. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Arbetsuppgifter/Ansvar - Resurskonsulten ansvarar för: - Att leda projekt mot dess mål avseende omfattning, tid, kostnad och kvalite... Visa mer
Vi söker Projektledare för projekt inom Investering, enhet: IVväv4.


Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Arbetsuppgifter/Ansvar

- Resurskonsulten ansvarar för:

- Att leda projekt mot dess mål avseende omfattning, tid, kostnad och kvalitet enligt

- överenskommelsen med projektsponsorn

- Att planera projektets genomförande

- Ta fram de underlag som behövs för Tollgatebeslut

- Säkerställa projektets framdrift och leveranser

- Ta hänsyn till mottagarens och andra viktiga projektintressenters behov och prioriteringar.

- Säkerställa att de aktiviteter i projektledningsprocessen ”Genomföra åtgärder på väga och järnvägar” som krävs utförs, så som:

- Projektintegration (säkerställa att alla projektaktiviteter är samordnade och

- inriktade på att uppnå projektmålet och att projektets kontaktytor är integrerade, samordnade och styrda).

- Värdehantering i projekt

- Hantering av projektets omfattning

- Kvalitetsstyrning i projekt

- Upphandling i projekt

- Tidsstyrning i projekt

- Ekonomistyrning i projekt

- Personalhantering och ledarskap i projekt

- Riskhantering i projekt

- Kommunikationsstyrning i projekt

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

- Minst 10 års dokumenterad erfarenhet från entreprenad av allmän väg.

- Minst 5 års dokumenterad erfarenhet från entreprenad av allmän väg i rollen som projektledare. Kravet redovisas genom minst 5 uppdrag vilka ej är äldre än 10 år.

- Goda kunskaper i konsult- och entreprenadjuridik

- God erfarenhet av kalkyl- och budgetarbete, prognosläggning, tidsplanering och riskhantering i vägprojekt

- Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift

- Inneha ett giltigt B-körkort

- Goda kunskaper i Office-paketet

- Konsulten skall ha genomgått utbildning (Bas P/Bas U) för att kunna fungera som beställarens byggarbetsmiljösamordnare

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Delprojektledare miljö för järnvägsprojekt

Vi söker Delprojektledare miljö för järnvägsprojekt. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten kan komma att arbeta i flera Förbigångsspår på Västra Stambanan och Bangårdsombyggnader på Sävenäs och Halmstad men även arbete i andra proj... Visa mer
Vi söker Delprojektledare miljö för järnvägsprojekt.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kan komma att arbeta i flera Förbigångsspår på Västra Stambanan och Bangårdsombyggnader på Sävenäs och Halmstad men även arbete i andra projekt på Investering Väst enhet 2 kan även förekomma.
Konsulten kommer behöva resa till projekten när dessa är i produktionsskede. Arbete på helger, kvällar och nätter kommer förekomma.
Delprojektledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende miljö samt leda detta arbete i projektering och produktion. Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.

Krav (OBS, obligatoriska)

- Konsulten ska ha relevant utbildning och minst 5 års arbetserfarenhet (platschef, projektledare, biträdande projektledare, delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare) inom de aktuella teknikområdet miljö.

- Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet från att ha arbetat inom väg och/eller järnvägsprojekt i projekterings- och produktionsskede gällande miljö.

- Arbete med förorenade massor och/eller masshantering ska ha utgjort merparten av ovanstående erfarenhet.

- Konsulten ska ha erfarenhet av arbete med vattenverksamhet.

- Konsulten ska lämna minst tre referensuppdrag för järnvägsprojekt där denne arbetat inom miljö med förorenade områden och/eller masshantering vilket inkluderar även riskbedömning och åtgärdstekniker samt därtill kopplad gällande lagstiftning. Uppdragen ska ha genomförts de senaste fem åren. Minst ett av dessa uppdrag ska vara ett spårbyte inkl. ballastrening som utförts med en kontraktssumma på minst 100 mnkr.

- Konsulten ska ha kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom det aktuella teknikområdet.

- Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande dokument.

- Kunskap och erfarenhet av relevanta standardavtal AB, ABT, ABK med flera. Detta reodovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

- God kunskap om AMA AF och AMA AF Konsult och branschens regelverk. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

- Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.

- Konsulten ska innaha körkort som minst omfattar behörighet ”B”

Följande ställda kompetenskrav ska vara uppfyllda i samband med uppdragstart och under hela kontraktstiden:

- Konsulten ska ha utbildning för BASÄSKYDD - Skydds och Säkerhetsledning för arbete inom spårområde

- Konsulten ska ha utbildning SOS-planerare (Skydds- och säkerhetsplanerare)

- Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U)

- Konsulten ska ha utbildning för Stabilitetspåverkande arbeten i spår- BASTAB

- Konsulten ska ha utbildning enligt TDOK 2018:0371 minst steg 1,1, 1,2, 1,3.

Följande utrustning krävs för uppdraget:
1. Personbil

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Delprojektledare Bana/Mark till IVväj2

Vi söker Delprojektledare Bana/Mark till IVväj2. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten kommer i huvudsak att arbeta med spår och växelbyten samt förbigångsspår i flera olika projekt på Investering Väst enhet 2. Konsulten kommer att... Visa mer
Vi söker Delprojektledare Bana/Mark till IVväj2.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kommer i huvudsak att arbeta med spår och växelbyten samt förbigångsspår i flera olika projekt på Investering Väst enhet 2.
Konsulten kommer att behöva resa till projekten när dessa är i produktionsskede.
Arbete på helger, kvällar och nätter kan förekomma.
Delprojektledaren ska ha ett totalansvar för ledning, styrning och uppföljning av alla aktiviteter avseende bana och mark samt leda detta arbete i projektering och produktion.
Konsulten ska utföra erforderliga kontroller på projektör/entreprenörens arbete inom de aktuella områdena. Konsulten rapporterar till projektledningen.
Delprojektledaren ska samordna byggplatsuppföljningen om sådan finns och se till att entreprenaden kvalitetssäkras och genomförs i överensstämmelse med kontrakt och upprättade
planer samt inom ramarna för budget, myndighetsbeslut, avtal, tillstånd och överenskommelser.

- Delprojektledarens arbetsuppgifter innefattar huvudsakligen nedanstående:

- Att leda projektets arbete inom bana och mark

- Att kontrollera projektör/entreprenörens dokumentation inom bana och mark

- Att kontrollera projektör/entreprenörens personal med avseende på kompetens och behörighet.

- Att delta i bygg- och ekonomimöten

- Att lämna synpunkter på projektör/entreprenörens ritningar och övriga handlingar

- Att kontrollera ritningar och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats

- Att tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar

- Att vara projektets motpart till ansvarig förvaltare

- Att bevaka att erforderliga myndighetstillstånd finns

- Att tillse att myndigheters och beställarens krav uppfylls

- Att kontrollera och följa upp att ställda krav uppfyllts

- Att medverka vid kontakt med myndigheter, entreprenörer/projektörer och fastighetsägare.

- Att hantera avvikelser

- Att följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera projekt/entreprenadens slutkostnad

- Att ansvara för samordningen av byggplatsuppföljning inom bana och mark

- Att medverka vid upphandling uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt vidarerapportering

- Att rapportera projektör/entreprenadens ekonomi och status månadsvis

- Att följa upp och dokumentera ändrings- och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser, enligt för projektet gällande rutiner

- Att delta i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar, genom att medverka i projekteringsarbetet och andra möten, även kalla och föra protokoll vid möten

- Att föra dagbok över projektet

- Att delta i projektets och projektör/entreprenadens kvalitetsarbete

- Att tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende bana och mark genomförs enligt överenskomna planer

- Att medverka till att skapa bra relation till fastighetsägare/sakägare

- Att upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet

Krav (OBS, obligatoriska)

- Konsulten ska ha genomfört en gymnasieutbildning.

- Konsulten ska ha minst 10 års arbetserfarenhet (platschef, projektledare, biträdande projektledare, delprojektledare, byggledare, byggplatsuppföljare eller arbetsledande funktion) inom Bana och Mark (varav mer än häften inom bana). Av kravet på 10 års arbetserfarenhet får rollen som arbetsledare max utgöra 3 år.

- Konsulten ska vara väl förtrogen med Trafikverkets styrande och vägledande
dokument inom mark och bana.

- Konsulten ska lämna två (2) referensuppdrag för spårbyten, rälsbyten, växelbyggnation och/eller spårbyggnation där denne arbetat i ledande position (såsom Platschef, Projektledare, Biträdande projektledare, Delprojektledare, Byggledare, Byggplatsuppföljare) för bana och/eller mark.
Minst ett referensuppdrag ska vara genomfört i produktion under de senaste
fem åren och där entreprenadssumman uppgått till minst SEK 100 000 000:-.
Referensobjekt ska vara avslutat under de fem senaste åren räknat från sista
anbudsdag och ska ha utförts på ett för uppdragsgivaren tillfredsställande sätt.

- Konsulten ska ha kunskap och erfarenhet av standardavtal AB04, ABT06 och
ABK09. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

- Konsulten ska ha god kunskap om AMA anläggning, Järnvägs AMA, AMA AF
och AMA AF Konsult. Detta redovisas i form av kurser eller praktisk erfarenhet.

- Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift.

- Konsulten ska inneha svenskt körkort som minst omfattar behörighet ”B” för
manuell växellåda.

- Konsulten ska ha utbildning och behörighet som SOS-planerare (Skydds- och
säkerhetsplanerare).

- Konsulten ska ha utbildning för Stabilitetspåverkande arbeten i
spår- BASTAB.

- Konsulten skall vara behörig säkerhetsbesiktare enligt utbildning
Säkerhetsbesiktning bana” eller tidigare utbildning ”Säkerhetsbesiktare av
Trafikverkets fasta anläggningar.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektingenjör till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1

Vi söker Projektingenjör till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten ska biträda projektledaren med erfarenhet av att leda och styra en produktion enligt Trafikverkets projektmodell. D... Visa mer
Vi söker Projektingenjör till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget
Konsulten ska biträda projektledaren med erfarenhet av att leda och styra en produktion enligt Trafikverkets projektmodell.

Det kan också vara aktuellt att vara biträdande projektledare eller på andra sätt stötta andra på enheten. Projekten kan befinna sig alla faser från start till avslut.

I uppdraget kommer även bland annat följande arbetsuppgifter att ingå:

- Att bistå med upprättande och uppföljning av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare

- Fakturahantering, diarieföring, dokumenthantering; tillse att alla projektdokument finns i aktuella system

- Föra protokoll och minnesanteckningar vid projektets möten

- Tidplanering/att upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser

- Att bistå med kalkyl- och prognosarbete samt kostnadsuppföljning

- Säkerställa projektets framdrift och leveranser

- Medverka i revisioner

- Tillbudsrapportering

- Arbete med riskhantering

- Framtagning av statusrapporter och underlag till tertialrapporter och dylikt
att delta i diskussioner om hur man upprätthåller och vidareutvecklar samarbetet
inom projektet både internt och externt.

- Delta i entreprenadbesiktningar

- Att bistå i framtagande av slutdokumentation

- Ta fram de underlag som behövs för beslut

Krav (OBS, obligatoriska)

Krav på arbetserfarenhet som projektingenjör eller entreprenadingenjör i totalentreprenad iproduktionsskedet av vägprojekt, varav minst med en storlek >100 MSEK. Arbetserfarenheten ska vara minst 3 år och ej vara äldre än 5 år.
Arbetat med ett projekt innehållande byggnadsverk. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 5 år.
Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete i Trafikverkets projektportal (PP) eller motsvarande.
Kunskap om prognosläggning i entreprenadprojekt.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket, både i tal och skrift.
Inneha ett giltigt B-körkort.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektledare till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1

Vi söker Projektledare till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten kommer att vara kopplad till projekt E6.20 Hisingsleden södra delen inkl Halvors länk men även att vid behov bistå an... Visa mer
Vi söker Projektledare till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Konsulten kommer att vara kopplad till projekt E6.20 Hisingsleden södra delen inkl Halvors länk men även att vid behov bistå andra projekt på enhet IVväv1.

-
Arbetsuppgifter/Ansvar

Konsulten ska biträda projektledaren med erfarenhet av att leda och styra en produktion.
I uppdraget ingår att biträda projektledaren med att styra och leda projektet enligt Trafikverkets projektmodell.
Det kan också vara aktuellt att vara biträdande projektledare eller på andra sätt stötta andra
projektledare på enheten. Projekten kan befinna sig alla faser från start till avslut.
Projektledare produktion ansvarar också för att samordna de till uppdraget knutna specialisterna samt byggplatsuppföljare.
I uppdraget kommer även bland annat följande arbetsuppgifter att ingå:

- Att bistå med upprättande och uppföljning av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare

- Tidplanering/att upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser

- Att bistå med kalkyl- och prognosarbete samt kostnadsuppföljning

- Säkerställa projektets framdrift och leveranser

- Upprätta underlag i underrättelser

- Hantera och leda entreprenad- och projekteringsledning

- Arbete med riskhantering genom hela projektet

- Framtagning av statusrapporter och underlag till tertialrapporter och dylikt

Krav (OBS, obligatoriska)

- Har utbildning inom väg & anläggningsteknik, alternativt annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer som likvärdig.

- Krav på arbetserfarenhet som projektledare och/eller delprojektledare i totalentreprenad i produktionsskedet av vägprojekt, med en storlek >100 MSEK samt innehållande byggnadsverk. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 5 år.

- Krav på arbetserfarenhet av tillfälliga trafikanordningar på vägar med en ÅDT på minst 30 000 fordon/dygn.

- Projektledarutbildning eller motsvarande kunskaper som vi bedömer som likvärdiga.

- Dokumenterad kunskap och erfarenhet av arbete med MER och AMA.

- Dokumenterad kunskaper i konsult- och entreprenadjuridik.

- Dokumenterad erfarenhet av kalkyl- och budgetarbete, prognosläggning, tidsplanering och riskhantering i vägprojekt.

- Kunna uttrycka sig väl på svenska språket, både i tal och skrift.

- Inneha ett giltigt B-körkort.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Projektingenjör till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1

Vi söker Projektingenjör till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Konsulten ska biträda projektledaren med erfarenhet av att leda och styra en produktion enligt Trafikverkets projektmodell. D... Visa mer
Vi söker Projektingenjör till produktion inom väg, Investering; enhet IVväv1.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget
Konsulten ska biträda projektledaren med erfarenhet av att leda och styra en produktion enligt Trafikverkets projektmodell.

Det kan också vara aktuellt att vara biträdande projektledare eller på andra sätt stötta andra på enheten. Projekten kan befinna sig alla faser från start till avslut.

I uppdraget kommer även bland annat följande arbetsuppgifter att ingå:

- Att bistå med upprättande och uppföljning av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare

- Fakturahantering, diarieföring, dokumenthantering; tillse att alla projektdokument finns i aktuella system

- Föra protokoll och minnesanteckningar vid projektets möten

- Tidplanering/att upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser

- Att bistå med kalkyl- och prognosarbete samt kostnadsuppföljning

- Säkerställa projektets framdrift och leveranser

- Medverka i revisioner

- Tillbudsrapportering

- Arbete med riskhantering

- Framtagning av statusrapporter och underlag till tertialrapporter och dylikt
att delta i diskussioner om hur man upprätthåller och vidareutvecklar samarbetet
inom projektet både internt och externt.

- Delta i entreprenadbesiktningar

- Att bistå i framtagande av slutdokumentation

- Ta fram de underlag som behövs för beslut

Krav (OBS, obligatoriska)

Krav på arbetserfarenhet som projektingenjör eller entreprenadingenjör i totalentreprenad iproduktionsskedet av vägprojekt, varav minst med en storlek >100 MSEK. Arbetserfarenheten ska vara minst 3 år och ej vara äldre än 5 år.
Arbetat med ett projekt innehållande byggnadsverk. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 5 år.
Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete i Trafikverkets projektportal (PP) eller motsvarande.
Kunskap om prognosläggning i entreprenadprojekt.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket, både i tal och skrift.
Inneha ett giltigt B-körkort.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Produktägare Geografi

Vi söker Produktägare Geografi till Västtrafik. Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget Som produktägare har du det övergripande ansvaret för Team Geografi, ett team som ansvarar för förvaltning och utveckling av geografisystem inom trafikinfo... Visa mer
Vi söker Produktägare Geografi till Västtrafik.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Som produktägare har du det övergripande ansvaret för Team Geografi, ett team som ansvarar för förvaltning och utveckling av geografisystem inom trafikinformationsområde. Inom området pågår just nu även ett stort program som heter “Framtidens rafikinformation”, där team Geografi kommer att vara medspelare i. Detta program kommer sätta agendan för området i manga år framåt.

Rollen kommer övergripande innebära att vara det viktiga navet i teamet och hantera interna och externa intressenters önskemål, krav och behov. I uppdraget ingår planering av roadmap, att sätta mål, samt att ansvara för kontinuerliga förbättringar. Produktägaren ansvarar för att prioritera i backloggen och realisera affärsnytta.

Du kommer arbeta med ett mycket erfaret team på Västtrafik bestående av konsulter och anställda, och det ingår även vissa leverantörskontakter. Vi arbetar agilt. Vi har en samordnad och gemensam planering mellan olika produktteam och andra intressenter. Du kommer vara djupt involverad och delaktig i att driva förändringsarbete framåt.

Krav (OBS, obligatoriska)

Flytande svenska i tal och skrift.

- Erfarenhet minst 5 år som Produktägare utifrån agila principer

- Erfarenhet av att driva förändring

- Erfarenhet av att leda exempelvis workshopar med representanter för både verksamhet och IT

- Väl insatt inom agila arbetsmetoder

- Grundläggande it-teknisk kompetens

- Erfarenhet inom kollektivtrafik-området, företrädesvis från Västtrafik i liknande roll.

Som person ser vi att du är prestigelös, kommunikativ och har god förmåga att visualisera och argumentera för val och beslut. Vi tror också att du är en person som vill samverka med andra med en ödmjuk framtoning. Du får gärna komma från en bransch med ett tydligt kundfokus, ha en grundläggande teknisk kunskap och gärna ha jobbat med projektledning sedan tidigare.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre

Byggledare Trafikutrustning distrikt Väst

Ansök    Jan 9    Centio Consulting Group AB    Byggledare
Vi söker Byggledare Trafikutrustning distrikt Väst till Trafikverket Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult. Tjänsten är på heltid. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga. Uppdraget I uppdraget som byggledare på Trafikverkets underhållsenhet Infrasystem är man del av ett team som har i uppgift att säkerställa och k... Visa mer
Vi söker Byggledare Trafikutrustning distrikt Väst till Trafikverket

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

I uppdraget som byggledare på Trafikverkets underhållsenhet Infrasystem är man del av ett team som har i uppgift att säkerställa och kontrollera att kontraktskrav följs i drift- och under- hållsentreprenader.
Teamet består av en ansvarig projektledare som stöttas av byggledare och projektingenjörer.Arbetsuppgifter/Ansvar

- Delta i och dokumentera Byggmöten och övriga möten i uppdraget
- Granskning av teknisk dokumentation inför mottagning av nya anläggningar
- Arbeta i systemstöd i form av GUS/Maximo, Chaos, Projektportalen
- Stickprovskontroller och inventeringar i fält
- Kontrollera/uppdatera anläggningsregister i GUS Maximo
- Löpande bevaka och utvärdera anläggningarnas status
- Kontrollera genomförda FU (förebyggande underhåll) enligt tecknade entreprenadsavtal
- Närvara vid arbeten som påverkar anläggningens funktion
- Byggledning i befintliga kontrakt för uppföljning av beställda aktiviteter
- Besvara inkomna kundärende
- Föra egen dagbok
- Arbetsplatskontroll
- Granskning av arbetsmiljöplaner, projektplaner/KMA-planer

- Löpande riskinventering för eventuellt tillkommande delar i Drift och underhållsentreprenaden
- Ta fram förfrågningsunderlag (drift- och underhållskontrakt, Reinvesteringar)
- Deltaga vid FAT- och SAT-testerKrav (OBS, obligatoriska)

- Gymnasieutbildning el minst 3 år, alternativt annan utbildning kompletterad med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

- Erfarenhet av byggledning eller projektledning omfattande minst 5 år inom trafikutrustning vilken motsvarar beskrivning under avsnitt 3.2 placerad i trafikmiljö med ÅDT om minst 20 000. Ska styrkas med ett referensuppdrag.

- Erfarenhet av arbete i komplexa anläggningar alternativt likvärdigt sammansatt tekniskt system i minst 1 år.

- I rollen som byggledare/projektledare ska konsulten ha jobbat operativt med drift och underhåll, reparationer och reinvesteringar av trafikutrustning.

- Erfarenhet av uppföljning inom rubricerat uppdrag som besiktningsman eller likvärdig roll.

- Erfarenhet från hantering av digitala ärendehanteringssystem och förvaltningssystem. Trafikverket använder Chaos samt GUS/Maximo.

- Erfarenhet av MS Office-paketet eller likvärdig.

- Kunna kommunicera väl på svenska i såväl tal som skrift.

- Inneha giltigt B-körkort.

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan! Visa mindre